Alaabaan Seeraan Alaa Jedhame Hawaasaa fi Zoonii Sidaamaa Kessaa Akka Kaafaman Ajaji Darbe

Alaabaan Seeraan Alaa Jedhame Hawaasaa fi Zoonii Sidaamaa Kessaa Akka Kaafaman Ajaji Darbe

Maagalaa Hawaasaa, zooniiwwan Sidaamaa fi naannolee sana bakka adda addaatti fannisamanii kan jiran alaabaan, faajjiiwwan fi mallattooleen kan seeraa hin ta’inii fi kan eenyuu akka ta’e hin beekamne guyyoota lama keessatti alaabaa fi faajjii naannoo kan seeran akkka bakka bu’an ajajaan waraan yeroo ajaja dabarsee jira.

Ajaji waraanaa sun ibsa kaleessa baaseen gocha kana kan raawwatan itti gaafatamtoota waajjiraalee, dhaabolii dhuunfaa fi mallattoo fi faajjiiwwan akkasii namoota qabatanii argaman irratti tarkaanfiin akka fudhatamu beeksiseera jedha Yonaataan Zebdwoos Hawaasaa irraa.


Jaarsoliin Zoonii Hadiyyaa Hoogganni Keenya Hojii Irraa Ari’muun Ka Sirnaa Miti Jedhan

Zooniin keenya naannolee rakkoon keessatti uumametti dabalamee maqaan dha’amuu isaatiif bulchaanis hojii irraa ugguramuun gaaffii nutti uume jechuu dhaan jaarsoliin biyyaa zoonii Hadiyyaa beeksisaniiru.

Iyyachuuf kan Finfinnee deeman bakka bu’oonni jaarsolii biyyaa zoonii Hadiyyaa akka jedhanitti murtii DEHIDIN murteesse haala qabatamaa naannoo jiru hin calaqqisu.

Itti gaafatamaan waajjira DEHIDIN fi miseensi koree hoji raawwachiistuu obbo Moges Baalchaa torbee VOAf ibsa kennaniin tarkaanfii fudhachuuf hanga rakkoon uumamutti eeguun akka nama irra hin jiraannee fi dogoggora darbe irraa barnoonni argamuu ibsaniiru jedha Eskinder Frew Finfinnee irraa.