Breaking news . Oduu Ammee: Akkeekachisaa Qeerroo Amboo irraa keenyamee!

Breaking news : Oduu Ammee:

#Akkeekachisaa_Qeerroo_Amboo_irraa_keenyamee

Qeerron Oromoo Amboo tokkummaan uummata Oromoo akka cimuu fi qabsoon Oromoo wareega qaalidhaan asiin geenye shira qaamota aangoo dheereffachuuf xaxxuu fi diina qabsoo kana boodatti deebisuuf hojjachaa jiruutin boodatti akka hin deebinee fi kallattii irraa hin maqne cimnee hojjanna. Abashan akka nuti hin-deebynee dha dubiin.
Ammafi OPDOn waranashi daftee Oromiyaa kixaa kesaa akka bafftu jeena. Jalduu warana guda akka jiruu irraa geeynee jirraa . kuni hatatama dhan dhabacuu banan tufii Qeerroo Amboo irrati OPDO dhan demma jiru dha. Ammafi…

1). Qeerron Oromoo Amboo gochaa diinummaa sabboontota Oromoo bilisummaa Oromoof jedhanii manaa bahan miseensota WBO kan amma leenjidhaaf kaampii #Ardaaytaa keessatti leenjiirra jiran irratti raawwatame cimsinee balaaleffanna Kanan duraa. Qaamota gochaa kana raawwachiisan irratti hatattamaan tarkaanfin akka fudhatamu gafanee turee . garuu motumman Ethiopia caalisee fillatee .

2). Mootummaan waraana dhiha Oromiyaa irratti maqaa sakatta’iinsa fi WBO hidhannoo hiikkachiisuu jedhuun bobbaase kaasudhaan walii galteen karaa nagaa mootummaa fi ABO giddutti godhamuun rakkoon jirtu karaa nagaan akka furamtu ni hubachisnee turee .kunis motumman OPDO birraa darbee warana filatee saba keenya fixaa jirraa sammas jiraa kanafuu Qeerroon Amboo shirraa xaxaa OPDOn adeemsiftu kana hin-balaleefata.

3). Ajjeechan guyyaa guyyaan uummata Oromoo lixaa Gujii Born a Harargee baha gubati adeemsifamuu kuni dinnaa birrati jenyee hin amanu waan daangaa Oromiyaa fi Jiiduugalesaa Oromiyaa kesati hojjatamuu fakkenyafi Biyyaa naga Jalduu irrati OPDOn hojacha jirtuu tufii Qeerroo Ambooti saba Amboo irrati dhufamuu dha . Kanafu Amboo caalisee tahun hafee jirraa. Ammas Amboo Diree warana gochu hin-barbanuu. Hatataman dhan warana RIB Oromiyaa kixaa kesaa guyy’aa 7 warana wayanee kana basuu banan nu qeerroo Amboo qabsoo cimmati deemaa jirraa.

4).OPDOn dhaabbilee siyaasaa Oromoo shira addaan fageessu fi uummata keenya addaan qoodu xaxuu dhiistee paartiilee Oromoo hundaa walitti fiddee mariisisuun dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti ijannoo tokkoon akka hojjatan ni hubachiisna kana,tahu banan kana boda PPDO hin-beeknuu.

5). Dhaabbileen siyaasaa Oromoo rakkoo xixiqqoo gidduu teessan jirtu dhiistanii hatattamaan walitti dhuftanii gaaddisa tokko jalatti deebitanii saba keessan tokkoomsudhaan qabsoo qeerron Oromoo harka duwwaa diina dura dhaabbattee wareega qaalii itti kaffaltee asiin geesse alaga hubda nurati umtani Oromo xiinesuu dhaf yaltani kuni asirati dhabacuu qaba.

Qeerron Amboo lafee gootota Oromoo cabxeen, dhiiga gootota Oromoo bilisummaaf dhangala’een,
Lubbuu gootota Oromoo gammoojjii keessatti allaattin nyaatten isin gaafanna tokko tokkon . caalisuun walalumma miti. Basasstu hunda Amboo keesaa basuu banan tarkafii cimma irrati fudhacuu dhaf qophii xumuree jiraa .

6). Dabballoonni fi rogeeyyin OPDO dhugaa dhoksuu, duula ABO irratti banuu, holola paartiilee fi saba Oromoo addaan qoodu irraa of qusattanii hojii tokkummaa Oromoo cimsu akka hojjattan Kanan dura kkeekachisnee turee garuu gurraa OPDO kesaa hingalee Amma ammati .Rogeeyyi fi dabballoonni ABOtis gochaa ABO fi OPDO giddutti waldhabdee hammeesu fi saba keenya qoqqodu irraa of qusattanii tokkummaa Oromoo cimsuu irratti akka hojjattan isiniif dhaamnee turee kunis hinfudhatamnee .

7). Ilmaan Oromoo walagaa irraa Finfinnee irraa, Burrayyuu irraa, Moyyaalee Gujii irraa badii tokko malee hidhaman hatatama dhan akka hikaman ergaa keenya dabarsinna .
😎. Godinaa fi aanaa irratti haaromsi gaggeeffamaa jiru kan kijibaan kaabineen saamichaaf haala walii mijeessaa jirtuun waan taheef haaromsi sadarkaa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru sadarkaa godinaa fi Aanatti akka gad bu’uuf koreen Oromiyaa irraa dhaabbatee akka fedha uummataatti haaromsi haqaa haa gaggeeffamu.

9). Maqaa investimentii jedhuun lafa hiyyeessa Oromoo abbootii qabeenyaf kennuun haa dhaabbatu. Oromoni Misensaa OPDO diaspira irraa dhufee lafti akka malee keenyaa jirraa kuni hatatama dhan dhabacuu qaba. Yakkamtoonni kuni gati hinqabani Oromo adaan qoduu malee . kanafu seeran haa gaafataman.

10). Qeerron Amboo hanga mirgi abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkanaa’ee ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanitti ajjeefamuu, saamamuu, doorsifamuu irraa bilisa tahuun abbaa barbaadan filatanii ittiin of bulchuun daangan Oromiyaa kabajamee bilisummaan alaabaa teenya handhuura Oromiyaa Finfinnetti gad dhaabbachuun seeran injifannoo dhiigan arganne dhiiga keenyan tiikfachaa qabsoon karaa nagaa eegalle itti fufa.

11). Mootummaan rakkoo ilmaan Oromiyaa lixaa Oromoo Dirredhawaa, Hararii, Walloo, Raayyaa fi iddoo adda addaatti Oromummaa isaanii qofaaf irra gahaa jiru furuun lubbuun jiraachuu ilmaan Oromoof hatatama dhan akka wabii kennu ni hubachiisna.

12). Qaamonni maqaa Oromoon miidiyaa hawaasaa irratti gosummaa, gandummaa, naannummaa, amantaadhan Oromoo addaan qoodudhaaf tokko faarsanii tokko abaarudhaan shira xaxan qeerroo fi uummata Oromoo kan bakka hin buune waan tahaniif qeerron qaamota gochaa diiggaa raawwatan diina guddaa uummata Oromoo waan tahaniif cimsinee balaaleffanna.

13). Qeerron Amboo gootota hooggantoota sabaa kan qabsoon karaa nagaa injifannoo amma arganne kun sadarkaa kanarra gahuuf gootota Oromoo wareega qaalii qeerroo bilisummaa waliin kaffalan hunda kabahaa guda qabna .
RIB Jalduu keesaa hatatama dhan Amma caalqabee ummani keenya osoo hinmidhamin akka dafee bahu.

Via: Biqilaa Biyyaa 

#Amboo-Qeerroon ulee bilisummaa malee, ulee gabrummaa hin baatu!

“Ololli diina keenyaa sodaa ABO/WBO irraa qaban irraa madda. ABO/WBOn kaayyoo ifaa qabna: Bilisummaa Oromoo- Diinonni keenya, diinota kaayyoo keenyaa ti. Diinonni keenay kun amma olola naannoo AMbootti gaggeessa jirtu keessaa tokko ‘WBOn Adda bilisa baasaa wallaggaa kan Geetachoo Asaffaa ti malee adda bilisa baasaa oromoo miti,’ jettee sobaa afarsaa jirti; opdo fi G-7 warreen jibba oromoo qabanis gargaaranii afarsaafii jiru.
WBOn Wallaggaa jiru harki caalaa loltuun jiranii fi Ajajaa WBO lixaa dabalatee Shawaa fi Qeerroo kutannoo qaban jiddu gala oromiyaa irraa deemanii itti hirmaachaa jiranii dha.
Ijoollee hidhaa wayyaanee jala turan, maatiin jala wareegaman, Miidhaan adda addaa mootummaa wayyaneen irra gahaa turee dha.Yaroo ammaa kana yaadota tokkummaa oromoo adda qoodu irratti hojjetaa jiru. Oromoonni hubannoo hin qabnes deebi’anii of abaaraa oolu.

Kabinnoonni opdo fi maatii isanis kan walharkaa fudhee olola sodaa fi jibba ABO qaban xureessuuf cilattii dibaa oolu.
Dhaabni cimaan EPRDF dabalatee oromoo phobia warreen qaban waggoota 27 tiif itti duulanii balleessu hin dandeenye. ABOn laphee fi dhiiga oromoo keessa kan jiru dha malee dhaba qofa miti. Oromoon wallaggaa qofa jiraayyuu ? Jechaa jiru. WBO Shaggar ,Boorana,Gujii kkf jiranoo WBO mitii ?

Ammas kunoo WBO Shaggar jiru adamsuun itti fufee jira.
Makkalakaayaan WBO Aanaa Jalduu jiru barbaacha deemaa ture; WBO achi jiruun daraa botoroo ta’aa jirti.Ummanni aja’iiba jechaa jira Gootummaa fi dandeetti WBO.
Warreen otoo hin beekiin Warreen oromoo qoqqoodanii umna fi Tokkummaa oromoo diiguuf olola diinaa hafrsaa oolan dura dhaabbachuun harkaa fashaleessuun Dirqama qabsa’oota dhugaa kan bilisummaaf qabsa’aanii ta’uu qaba.Qeerron yoomiyyuu ulee bilisummaa malee, ulee gabrummaa hin baatu!
Sagalee Qeerroo bilisummaa Amboo !!”

2 thoughts on “Breaking news . Oduu Ammee: Akkeekachisaa Qeerroo Amboo irraa keenyamee!

  1. OPDOn waan abbaan ishii Mallas Zenawi ishii barsiisee hojjechaa jirti. Qerroo fi ummaanni oromo akkumaa mootummaa ilma Mallas, Hailamariam, of irraa fonqolcheti mootummaa ilma Mallas, Abyyis, ofi irraa fonqolchuu malee carraa biraa hnqabu. OPDO kana booda hammam maqaa haajijiirratu malee Oromia bulchuu hindandeessu.

    • Ani qallicha Abiy jedhamu kana jalqabumarrtti Kanan jibbee waan lamarraa ka’een: 1ffaa gaafa inni haadhasaa amaartittii dhadhesse jalala isheef qabu ibsee abbaa isaa ammoo maqaadhuma isaa illee kaasuu lagate. 2ffaa gaafa inni Eritriatti imalee araaraf Isayaasiin milatti kufee kadhate. Kan inni kana godheef rakkoo dangaa hiikuuf osoo hin ta’in dahoo Isaayaas ABOf godhuu irraa kutuuf kan kayyeffate ture. Abiy, diqaalaa Habashaa irraa dhalatee Habashaa fuudhee jibbiinsa sabboonummaa oromootiin summaayyee waan ta’eef diina Oromoo isa jalqabaa ta’ee as bahe. Kanaaf har’a G7 fi Dawit w/Giyorgis daboo kadhatee duguuggaa sangnii oromoorratti raawwachaa jira. Kanaafuu oromiyaa cicciree Somalleef, Afaariif, Beenishangullif, Amaaraaf, Tigreef kennuun biyya oromiyaa jedhamtu dhabamsiisu, sabboonta bilisummaafi qabsa’an guutummaatti fixuu. Hawwala sabbontotaa irrattimoo impaayera Minilik durii gadii dhaabuudha kaayyoon Abiyifi fakkatootasaa. Kanaafuu olola gantuufi galtiuutiin otuu hin burjaja’in tokkummaan dura dhaabbachuun dirqama oromummaa ta’u qaban jedha.

Comments are closed.