Akkeekachisaa Oromoo hundaf !! Oromoon damaqu qaba!!!

#Akkeekachisaa_Oromoo_hundaf . Oromoon damaqu qaba!!!

Akka sagantaan kenniinsa barnootaa amma fooyya’e jedhamu kanatti daba guddaatu Afaan Oromoo irratti dalagamaa jira.

Qormaanni kutaa 8ffaa kan sadarkaa Naannootti kennamaa ture ammaan booda sadarkaa biyyoolessaatti akka kennamudha kan murtaa’e. Kutaa 6ffaa irratti sadarkaa Naannootti kennama.

Kana keessatti kan hubatamuu qabu, gosa barnootaa Afaan Oromootiin kennamaa kan turan kutaa 6 irratti dhaabbatee sanaa ol kan jiru Afaan Amaaraa ta’a jechuudha.

Gosa barnootaa tokkicha Afaan Oromoorraa kan hafe kaan Afaan Amaaraan fi Afaan Ingiliffaan kennamu (haga kutaa 8ffaatti). Kun ammoo itti yaadamee Afaan Oromoo dubbatti harkisuudha.

Kutaan 8ffaa sadarkaa biyyoolessaatti kennama jechuun, afaanuma kanaan barata barataan hundi.

Barataan kan jabaatu yoo Afaan dhalootaa isaan baratedha.

Kun kan uummanni Oromoo itti dammaquu qabudha.

Via HQ .

#Basasstuu_Ginbot 7 fi Esati taa’e Oromo dhaf bakka buu’a jeedhee hin yaduu. Oduun akka malee dhowaa jiraa jaraana. Oromon maale keesa jira ??

Col/Abiy Ahammed Ali wayaneen osoo hin,beekin basassaa #G7 fi Esat (እሳት) double agenti akka tahe beektuu laata ? Col/ Abiy Ahammed kana boodaa Oromo dhaf quqamma jeechun abjjuu tahee jiraa. beeka .

safuu.

Ref, #Andi_Tesgee

OMN: ዕለታዊ ዜና (August 21, 2019)

ከዶ.ር ፍርዲሳ ጀቤሳ (የትምህርት ሥርዓት ጥናትና ምርምር ባለሞያ) ጋር የተደረገ ቃለ-መጠይቅ .