Site icon Kichuu

Akkas jedhe Marroon,Dhuguuman dubbadha Ani hin beeku soba.

Marroon

Akkas jedhe Marroon,Dhuguuman dubbadha Ani hin beeku soba

Mottummaa Ethiopia Gaafa ABO ijarammu irraa kaassee Hamma AMMATI ABO dhabamsiisuu irraati Bayyee hojjacha jiru Qaabenyaa biyyatti Kuma kiitillan irraati bassee boda tana biyyootta Africa 53 walin irraati wali gallanii ABO fi WBO Dhaabamasiisu daadhaban Mottummaa ABO dhaabamsiisa jedhuu hundii isa ofi Dhaabammee

Oromia Qeerroo Media
Adammisoma
OQM: OromiaQeerroomedia

Akkas jedhe Marroon . Dhuguuman dubbadha Ani hin beeku soba Hangamin jiraadhaf Waaliin dhahee darba Kaleessas hin barree Dubbii Waaliin makuu Haqumaafan du’aa Kan Eenyuu Naa beekuu Lubbuu tasa baatu Eeggachuudhaf jedhe Waaliin dhahee hin bulu Kaayyoo koo dagadhee Imaanaa ganamaa Kanan fudhee ba’ee Waadaan lammiif seene! Hin ganu danda’ee Nan falmadha ammallee Amman lubbuun jiruu Lubbuu du’a hin oolleef Soban hin beekne hin hiru Gammoojjiittin bare Leenjiif toftaa qabsoo Anaan qabuu hin dandeessu Gadheen mana farsoo Leenjii dheeraan qaba Xiyaara irraas hafee Qoosaatti as hin geenye Waa hedduurran hafee Nan dubbadha cabsee Haqa bakkee jiruu Sobaf yeroo hin qabu Utuu dhugaan jiruu Utuun beekuun dhiisee Gamoo ijaarraachuu Anis akkuma namaa Biyya Alaatti barachuu Jireenya dhunfaa koo Daran gammachisee Buluu utuun danda’uun Waan hundumaa dhiisee Har’a maal Abbaasheefan Kaayyoo koo Dagadhaa Du’een bada malee Haqaafan jiraadha Kumaatama heedduu Of duuba hiriirsee Leenjiif toftaa Qabsoo Sirriitti barsiisee Nan qaba ilmaan heedduu Kanan itti Abdadhu Qeerroon koo utuu jiruu Homaayyuu hin sodaadhu Jedhe Gootni keenya Gootni haqaaf falmuu Dhiira daangaaf du’ee Biyya isaatif falmuu Deggertooni Marroof WBO Like Shere Godha 🙏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


METEKKEL BULAN! Morethan 96 innocents are killed yesterday night in Benishangul Gumuz Region, Metekel Zone, Bulan Woreda! Godina Matakkal Aanaa Oromoonni baay’inaan keessa jiraatan, aanaa Bulan ganda Bakachoo jedhamu keessatti erga muummichi Ministeeraa Abiyyii Ahmed mariisisee deemee booda, halkan edaa qaamonni hidhatan lammiilee nagaarratti dhukaasaa bananiin namootni 96 ol ajjeeffamuu isaanii gabaafamaa jira. Lakkii yaa jarana maaloo lubbuu hiyyeessatin kana caala qumaara hintaphatinaa. Maaloo biyya tasgabbeessaa. Maaloo gaaffilee lammiileetif deebii sadarkaa sadarkaadhan laadhaa. Maaloo ilmaan hiyyeessaa hidhaa fi ajjeechaa irratti hinlabsinaa! Maaloo kan hidhame nuuf hiikaa! Maaloo waraana nurra kaasaa! Lakkii kana seenanis seerris guyyaanis barris hin hirraanfatu! Lakkii kana caala lubbuu dhala namaatti hinqoosinaa! Rabbiin biyyaa fi lammiilee keenya miskiina baadiyyaa muka jalatti dhumaa jiraniif haa birmatu. Waaqayyo haa faradu. Kan wareegame lubbuu haa maaru! Dhugumatti wanti ta’aa jiru nama gaddisiisa, biyya tana miti, nama biyya tanaayyuu nama jibbisiisa! RIP!

 
Exit mobile version