Jarri Abshaala isuma kan isaanii hintayiinu akkasitti simatanii akka barbaadan akka ta’u gochuuf alkanii guyyaa carraaqu

Jarri Abshaala isuma kan isaanii hintayiinu akkasitti simatanii akka barbaadan akka ta’u gochuuf alkanii guyyaa carraaqu.dibbee rukkutan faarsu. keenya garuu ilmakoo kottu jedhee gorfatee ofitti qabee gaaffi isaa dhiyeefachu dhiisee komii gadi roobsa maal qaba hiriiruma #maqaleekaleessa irraalee yoo baranne maal qaba warra #Washington DC irraallee yoo baranne ?
Temesgen Gemechu