Akeeka qabsoo QEERROO iraa kenname.

Akeeka qabsoo QEERROO iraa kenname.

Akkuma beekkamu torban tokko dura jechuun waxabajjii 29/2020 erga Mootummaan nama nyaataa sirna nafxanyaa geggeessu Goota fi qabsa’aa artiist Haacaaluu Ajjeesee as bifa garagaraatin qabsoon ummtaa diddaa mootummaa PP ifatti eegalamee jira.

Qabsoo kanaan kan rifate Mootummaan PP ummanni oromoo akka walitti dhufee goota isaa hin awwaallanne gochuudhaan sirna awwaalchaa goota oromoo Artiist Haacaaluu hundeessaa dhoksaadhaan raawwateera.

Sana boodaa fi awwaalcha duras qabsaawota oromoo ummata kakaasanii haqa haacaaluutif falmisiisan jedhan hunda mana hidhaatti guuranii jiru. Ammas guuraatuma jiru.

Erga waggaa lamaatii as gocha Mootummaan abbaa irree sirna Nafxanyaa geggeessu kun raawwatu hunda hanga filannoon gahee ofirraa buqqifnutti jennee hooggansa keenya hidhamaa fi doorsifamaa ture yaadan bira dhaabbannee guyyaa filannoo eeggachaa turree jirra.

Amma wanti hunduu daangaa darbee jira. Kanaafuu Torbee dhufu jechuun Adoolessa 01/11/2012 irraa eegalee oromiyaa keessatti sochiin kamiiyyuu hin taasifamu. Kanaafuu namni keenya guyyaa boruu fi iftaanii jechuun 29-30/2012 waan isaaf barbaachisu bitatee akka of qopheessu.

Kanaafuu kallattiin Gaafa 01/2011 irraa eegalee guyyaan jiru torbee Qaanqee Bilisummaa jedhamee moggafamee jira.

Dhiigni Haacaaluu manatti galchee nun teessisu.

Jawaar Mohaammed Abdii kiyya Ummata kiyyaa fi waaqayyo qofa jedhee nuun dhaadachaa ture har’a mana keessaa nu dhaggeeffachaa jira.

Hooggantoonni ABO kanneen akka Abdii Raggaasaa Amaan filee Mikaa’el Booran, Yaasoo Kabbabaa fi qabsaawonni hedduun kaleessa ummata isaanii abdatanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf gara biyyaa galan har’a mana hidhaatti nuuf jedhamanii dararamaa jiru.

Obbo Baqqalaa Garbaa fi ijoollen isaa sababa tokko maana hidhaatti darbatamanii birmannaa keenya barbaadaa jiru.

Walumaa galatti oromoon hooggansa dhabee yeroo akka sabaatti jiraachuf jiraachuu dhabuu keessa seenee jira.

Nafxanyaan immoo kanaan dura qaroo oromoo yoo ajjeefne honkara ka’uun hooggantoota isaanii yoo hiine torban tokkoof wacanii galu jechuun baacaa turan. Yoo gallee teenye baacoo naafxanyaa kana mirkaneessuf ta’a. Du’a Haacaaluu fi hidhamuu hooggantoota keenyaa kanaan gallee teenyaan akka sabaatti jiraachuun keenya kana booda gaafii keessa gala.

Kanaafuu gaafa 01/11/2012 irraa eegalee tarkaanfiwwan fudhataman.

1. Daandin finfinnee geessu kallattii hundaanuu ni cufama.

1.2 Ibsaa fi Bishaan Magaalaa finfinnee geessan hundiyyuu ni city.

1.3 Konkolaataan akka socho’u heyyamamuuf Ambulaansii dhukkubsataa deddeebisu qofa. inniyyu sakatta’iinsi godameefi darbuu qaba.

1.4Wajjiraaleen Mootummaa ummata dararuuf oolan kanneen akka waajjira gandaa, Buufata poolisii, wajjiraaleen nageenyaa, Biiroleen kantiibaa fi manneen qopheessaa hojii Diinummaa ummatarratti yoo geggeessan tarkaanfin qeerroodhaan irratti fudhatama. Kanaaf akka of sirreessanii fi aantummaa ummataa qabaatan itti dhaamna.

1.5 Milishoota gandaa gocha farrummaa ummataatirratti bobba’an irraa meeshaan hiikkamee jaarsolee biyyaatinnamoota leenjii loltummaa qabanitti akka hidhamu ni taasifama.

1.6 Namoota hojii basaasummaa hojjetan sirriitti adda baasun akeekkachiisa tokko booda yoo sirraawu baatan tarkaanfin madaalawaan irratti ni fudhatama.

1.7 Namoonni oromiyaa keessa guyyaa fincilli kun itti geggeeffamu kana keessa imalaaf baatan daandin waan hin jirreef rakkoo isinirra gahu hundaafuu isinumatu itti gaafatama.

2. Waamicha Qeerroo Irraa Poolisii oromiyaa fi Raayyaa ittisa biyyaaf darbe.

2.1 Sirna Kufaa Jiru kanaaf jettanii ummata keessan hin ajjeesinaa.

2.2 poolisiin Oromiyaa fi ilmaan oromoo raayyaa Ittisa Biyyaa keessa jirtan Ummata keessan cinaa hiriirtanii dantaa ummata keessanii akka eegsiftanii fi ummata keessan akka baraartan waamicha obbolummaa isiniif goona.

3. Hubachiisa Qeerroo qabsoo kanarraa qooda fudhattan Hundaaf.

1. Walitti bu’iinsi Sabaa fi amntii akka hin taasifamne of eeggannoo cimaan taasifamuu qaba.qabsoon keenya sirna waliin akka ta’e siriitti hubachuun isin barbaachisa.

Oromiyaan Ni bilisoomti.

Injifannoon Ummata Oromoof.

Adoolessa 05/2020 Finfinnee.

Tsegaye Ararssa

KMN Kush Media Network


Dhaamsa Qeerroo Oromoo maraaf
Waliif share godhaa

Furmaanni Amma oromoo baasu Qabsoo guutuu oromiyaatti Tokkummaan Roga maraan biifa haaraan itti mudduu qofa.

Qeerroo jirtuu jirra !!
Qeerroo jirtuu jirra !!
Qeerroo jirtuu jirra !!
Eessa jirtuu ??
Bakkuma durii
Akkum durii

Qeerroo forjedii kaayyoo Hin qabne teessoo fi garaaf kaattu muraasa qofatu qofatu adda bahee keessaa arca’e.
Qabsoon Qeerroo bilisummaa Maal irra jira? Gaaffiin Qeerroo deebii argatee ? Lakki Hin arganne.hoomtuu ? Eeyyeen omtuu Hin deebine.duuti nurraa dhaabatee? Lakkii
Maal ta’eeree qabsoon Qeerroo ??
Qabsoon Qeerroo butamee Waadaan Galame ganamee Abiy Oromiyaa diigee Sirna Nafxanyootaa nutti deebisaa jira.
Qeerroo fi warri qabsoo kana fide asiin gahe eessa jiruu ??
Hidhaa Xoollayii

Sanqallee fi-Maakalaawwii dhoksaa .
Maasaraa Mootummaa Bakka garaa garaatti .
maqaa Koroonaa vaayirasiin duulli oromoo irratti labsamuu.
ajjechaa,saamicha,Mana qotee bulaa gubuu.
Qeerroowwan ciccimoo jijjirama kana fidaniif qabsa’oota adda duree jilmaan hidhuu kkf.
Haarsaan lubbuu barootaaf kaffalmae fi Dhiigni dhangala’e bilaasha badee ?? Hin badu.
Deebitee Garbummaa jalatti bultaa ?? Hin bullu.
maali falli Amma ??
Obsaa fi kadhaa dhiifnee Akka guutuu oromiyaa tti Qabsoo
Itti muddii

Itti muddii dha falli.-Amma Dursa Ajjandaan keenya Maal irraa kaanu Qeerroo ??
1ffaa,Dursa Ajjeechaa ,hidhaa,Mana gubuu Mootummaa shiftaa shororkeessaan Bakka garaa garaa irraatti raawwachaa jiru odoo lagaan wal Hin qoodnee Waliif birmachuun tokkummaan dhaabbanne falmachuu.

2ffaa, Jawaar Mohammadi Baqqalaa Garbaa Jaal Abdii Raggaasaa dabalatee Qeerroowwan fi Hidhamtoonni siyaasaa hundi Amma akka Gadlakkifaman gochuu .
3ffaa,Qabsoon kana boodas bifa qinda’ee fi wal irraa Hin cinneen keesaa fi alaa Gamtaan falmanne Garbummaa Yaroo dhumaaf oromiyaa keessaa hundeen buqqifnee Bilisummaa fi Walabummaa oromiyaa mirkaneessuun Daangaa oromiyaa Ni tifkanna !!

yoom irraa kaasee itti calqabnu Qeerroo ??
Atattamaan bifaa haraan wal ijaarree Yaroo muraasa booda Qeerroo hundi Bakka jirruutti ,Araddaa fi Magaalaa keessa jirruu calqabuun waliif labsuun tokkummaan kaanee akkuma sochii Qeerroo guutuu oromiyaa tti waggoota lamaan dura gochaa turree sana itti fufu dha.
Karaa nagaa Opdof obsinus ,kadhannus ta’uu dideera .
Kanaafuu kadhaan omaa nu Hin fidne. Bara TPLF caala gochii daran ammaataa gocha suukkanneessaa waraana Mootummaan fudhatamuun reenfi oromoota waraabessaan nyaatamaa fi qabeenyaan qotee bulaa mana waliin gubachaa jira.

Kana booda waanti Opdo gaafannuu fi irraa eegnu dhumateera .
Gaaffii oromoof Opdo ykn qaamni biroo kana booda gaafannu Hin jiru.
Ofuma keenyaaf akka guutuu oromiyaatti Qabsoo itti mudduun gaaffii keenya ofumaaf deebifanna.Nagaa fi tasgabbii oromiyaas ofuma keenyaan Mirkanneffanna.
Hundi keenya Bakka jirrutti of qopheesssa.
Hanga dandeenyutti oromoon hundi meeshaa waraanaa kan Aadaa irraa calqabee hanga qawwee tti hidhachuun dirqama yarooti

Mootummaa dullatti kanaan Gochi suukkanneessaan Abdii murannaa ijibaataaf oromoo irraatti raawwatamaa jiru Dabaree dabareen guutuu oromiyaa gahaa jira.
Akka Hoolaa yammuu tokko biraa qalamu tokko dhaabbatee ilaalaltii sana keessaa haa baanu.
Ijaaramuu !
Ijaaramuu !
Ammas
Ijaaramuu !
Kan ijaaramee tokkummaan falmate inuma injifata.
Hunduu qooda Qabsoon oromoo si gaafatu ba’i.
Teessee quba namatti Hin qabiin.
Ji’oota muraasa boodas Abdii qabna inuma Injifanna !!
Yeroo dhumaa tiif Garbummaan oromiyaa keessa Ni buqqaati ! Oromoon galaana irra dhangalaana.

Via: Miidhaksaa Abbishuu

Oromoonni biyya Libaanon jiranis dhiibbaa biyya Arabaa dandamatanii bifa kanaan sagalee isaanii dhageessisan.

Yaya Beshir

KMN Kush Media Network