Ajjeessuu DHaqanii Du’uunis jira !!

#Ajjeessuu DHaqanii Du’uunis jira !!
#Reeffa gochuuf deemanii reeffa ta’anii yoo galan…..
Harargee lixaatti WBO sakatta’uu deemanii WBOtiin sakattaa’amanii galan !!