Ajjeechaa Haacaaluun booda gaazexeessitoota kamtu hidhame?

Ajjeechaa Haacaaluun booda gaazexeessitoota kamtu hidhame, kamtu hin hidhamin?

Ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun mootummaan miidiyaa OMN kan walitti bu’iinsa sabaa fi amantaa umuu keessatti qooda bahe ittiin jedhe yoo cufu gaazexeessitoonni hidhamanis ni jiru.

(bbcafaanoromoo)–Kanneen hidhaman keessaa gaazexeessaan lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa jedhamu tokko ta’uu BBC’n odeeffateera.

Gaazexeessaan kun mana jireenyaa Jawaar Mohaammad keessaa akka qabamee fudhatame namni ijaan arge tokko BBC’tti himeera.

Wayita ammaa kana eessa akka jiruufi eessatti akka hidhame hin baramne. Mootummaanis hidhamuu isaafi iddoo inni jiru waan dubbate hin qabu.

Waajjirri muummee OMN sakatta’amee miidiyichis cufamuu hordofuun gaazexeessitoonni mana hojichaa hedduun hidhamaniiru kan jedhu marsaalee hawaasaa irratti dubbatamaa ture.

Haa ta’u malee, kan BBC’n hidhamuu isaa mirkaneeffate gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa qofa.

Gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa hidhamu isaa gaazexessaan OMN biraa tokko maqaa naaf dhoksaa jedhe BBC’tti himeera.

”Hanga yoonaa odeeffannoo ani qabuun isa kan mana hidhaa jiru,” jechuun hime.

Mana Jawaar Mohaammadi bahee yeroo gara manaa galu shofeera waliin qabamuun dhagahe jechuun BBC’tti dubbate.

Gaazexeessituun duraanii LTV Beetaliheem Taaffasaa to’annoo jala akka oolte marsaalee hawaasaa irratti bal’inaan himamus, qondaalli dhaaba biyya bulchaa jiru soba jedhu.

Gidduu kana hidhamuu ishee miidiyaa hawaasummaa gubbaa adeemaa jiru akka mirkaneessan kan gaafanne Dubbii Himaan Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Taayye Danda’aa ”Lakki soba. Maal balleessite hidhamti?” jechuun dubbatan.

Obbo Tayyeen kanneen kana raawwatan ololanii ummata karaa hin taanetti warra oofu barbaadanidha jechuun himataniiru.

Gaazexessaan gaazexeessituu kanatti dhihaatuufi maqaan isaa akka hin dhahamne gaafatellee hin hidhamne jechuun BBC’tti himeera. Ta’us, sodaa guddaa qabdi jechuun ibse.

Hookkara ajjeechaa Hacaaluun booda keessumaa Naannoo Oromiyaafi magaalaa Finfinneetti dhalateen namoonni 200’tti siqan akka lubbuu dhaban amanama.

Hedduu kan miidhaman yoo ta’u kanneen badii kanaan shakkamanis to’annoo jala oolaa jiru.

Kanneen keessaa qondaaltonni paartii mormituu akkasumas qondaaltonni mootummaa ajjeechaa Hacaaluu booda hookkara dhalateen to’annoo jala oolan jiru.

Gama kaaniin, itti gaafatama ofii bahuu dhabuun shakkamanii qondaaltonni mootummaallee to’annoo jala oolaa jiraachuu mootummaan beeksiseera.

Obbo Taayyeen kanaan walqabate yeroo ibsan kantiibaan magaalaa Shaashamannee to’annoo jala oolu mirkaneessaniru.

Dhimmoota kanaan walqabateefi kaan sababa intarneetin cufameefi bilbilli biyyati waan rakkisuuf odeeffannoo gahaa biyya keessaa argachuun rakkisaa ta’eera.

Obbo Taayyeen maal jedhan?

”Nama silaa ija ummataa keessa jiru, nama ummanni jaalala qabaaf jedhame yaadamu hundumaa kuun hidhame kuun akkana ta’e jedhani ololumaaf oofan,” jedhan Obbo Taayyeen.

”Namni yakka raawwate abbaa fedhe yoo ta’e kan hafu hin jiru. Mootummaa keessa jira, mootummaa ala jira. Guddaadha, xiqqaadha wanti jedhu hin jiru.

”Namni aaree xiiqii keessa gale hiriira akka bahu Gofundme’s yoo taate akka kanfaluudhaaf malee namuma nagahaa nama akkanuman hojii ofii hojjetu mootummaan waan hidhuuf hin qabu,” jedhan.

Ajjeechaa Hacaaluu booda hoggantoota siyaasaa hidhaa bu’an akka hiikaman akkasumas Hacaaluun haqa akka argatu gaafachuuf kanneen yaadan magaalota biyya alaa adda addaatti hiriira bahuuti jiru.