Afrikaan daddabarsa maallaqaa seeraan alaan $836bn tahu dhabdeetti

Afrikaan daddabarsa maallaqaa seeraan alaan $836bn tahu dhabdeetti

Kun waggoota 15 hanga bara 2015tti qofa yoo tahu Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Ejensii Daldalaa fi Misoomaatu baase.
 
Liqaa Afrikaan qabdu $770bln yoo tahu kunumti Afrikaa ardii ‘’adunyaaf liqaa kennite ishee taasisa.’’
Daddabarsi maallaqaa seeraan alaa kun karaa al ergee meeshaalee akka warqee, diyaamandii, fi pilatniyeemiiti.
Bu’aan argamaa ture ammoo karaa malaammaltummaa, hannaa fi gibira burjaajessuu dhabame.
Daddabarsi maallaqaa seeraan alaa Afrikaa fi uummatashee saameera. Kunis iftoominnii fi itti gaafatamummaan dhibuu irraan kan ka’e akka tahe Barreessaa ol-aanaan ejensichaa Mukisaa Kituyii himaniiru.
Suuraan: Rooyitarsi, Odeessaalee BBC Afaan Oromoo kaan argachuuf;
 
Lakkoofsi gabaasa kana irratti ibsame yoo guddaa fakkaate iyyuu miidhaa fi dhiibbaa inni geessisaa ture garuu cimsee waan ibsu miti. Kun mootummaaleen Afrikaa keessa jiran tajaajila akka eegumsa fayyaa, barnootaa fi bu’uuraalee misoomaa akka hin hojjenneef dhiibbaa itti taheera.
Daddabarsi maallaqaa seeraan alaa Afrikaatti hanqina sharafa alaa uumuun misoomni ardichaa akka gufatu taasiseera jedhan Obbo Kituyiin.