Addisuu Araggaa waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa

Addisuu Araggaa waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa

Qophiin keenya Kamisaa kunooti


Addisuu Araggaa: ”ABO’n waraana bifa haaraan leenjisaa jira”

Addisuu Araggaa waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa .

(bbc)–ABO’n karaa nagaa qabsaa’uuf erga biyya galees godinaalee garagaraa keessatti ammoo bifa haaraan loltoota leenjisaa jira jedhan waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa Obbo Addisuu Araggaa.

Mootummaa fi ABO’n Asmaraatti karaa nagaa qabsaa’uuf waliigalanis uummanni dhimmi waliigaltee isaanii ifatti beekamuu qaba jechuun gaafataa tureera.

Kana ilaalchisees Obbo Addisuu Araggaa har’a ibsa kennaniin dhimmi waliigaltee mootummaan ABO waliin taasise dhokfameera kan jedhu odeeffannoo sirrii miti jedhanii akkataa walii galleen ariitiidhaan nuuf deemaa hin jiru jedhan.

Mootummaa fi ABO’n waraana ilaachisee;

Mootummaan Waraana ABO biyya keessa jiruu fi Eertiraadhaa galu leenjisuun kaan gara humna nageenyaatti makuu kaan ammoo erga leenjii fudhatanii akkaataa fedhii isaaniitti hojiiwwan birootti bobbaasuuf deeggarsa gochuuf waliigalleera jedhan.

Waraanni Eertiraa ture erga biyya galee warri biyya keessa socho’aa turan guyyota 15 keessatti itti makamanii waliin leenjii eegalu kan jedhu waliigalle jedhu Obbo Addisuun

Ta’us guyyoota 15 eegnee waan dhufuu hin dandeenyeef warra Eertiraadhaa galan leenjii galchine jedhan.

”Waraanni kun nuufis humna gaachana” jedhan.

Waraana biyya kessa jiru ilaalchisee koreen hundaa’ee kan hojjechaa ture yoo tahu gama mootummaan kutannoodhaan qophiin barbaachisu hundi xumurameera jedhan Obbo Addisuun.

Gama ABOdhaan garuu waraana isaanii leenjii galchuu ilaalchisee yeroo waliin mari’annu karuma nagaa walii gallus qabatamaan lafarratti garuu xumuruu hin dandeenye jedhan.

Akka jaarmiyaa siyaasichaatti hoggansi hundi waliin mari’atee karaa nagaa qabsaa’uuf waligaluun isaanii nu shakkisiisa kan jedhan Obbo Addisuun ibsi hoogansa siyaasaa ABO fi ajajaa waraana Lixaan kennamu garagara jedhan.

”Godinoota akka Gujii, Qeellam, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Iluu Abbaa Booraa keessatti waraana haaraa filachuun leenjisaa jiru, kun ammoo nu yaaddessa,” jedhan Obbo Addisuu Araggaa.

Dabalataan seer-maleessumaan babal’ataa akka jiru himanii hoggantootni keenyallee ajjefamaa jiru jedhe.

Kaleessa magaala Naqamtee keessatti itti aanaa bulchaan aanaa Guuto Giddaa akka ajjeefaman himaniiru.

Ajjeechaan hooggantoota mootummaa, caasaa mootummaa diiguu, saamicha, milishaa meeshaa waraanaa hikkachiisuu fi kunneen kana fakkaatan loltoota ABOtin raawwatamaa akka jiranis dubbatan.

Gama biraatin dubbii dhaabbilee lamaan gidduu jiru furuuf koreen waloo dhaabbate karoora waliiniitin akka hojjetuf tattaaffiin godhamaa turus hanga ammaatti wanti milkaa’e akka hin jirre Obbo Addisuu Araggaa himan. Jaarsoliin biyyaa dhimmicha akka furaniif gama ODPtin tattaaffiin godhamaa akka tures dubbatan.Dhaabbileen qabsoo hidhannoorra turan seera fi heera biyyattii kabajanii akka socho’an kan jedhu dhimma dhaabbilee siyaasaa qabsoo hidhannoora turan walin irratti waliigalame dha jedhu.

Morkii caalaa wal tumsuu fi wal deeggaruun yaa hojjennu kan jedhus qaama marii dhaabbilee siyaasaa walin taasifamee ta’uusaa dubbatan.

ABO’n ammoo waliigalticha raawwachuuf mootummaatu harkifataa jira jechuun komataa tureera.


Jiraattotni magaala Naqamtee fi Shaambuu yaaddoo nageenyaa guddaa keessa jiraachuu BBCtti himan

Daandii magaala Naqamtee keessa

Har’a magaalaa Naqamtee kessatti haleellaa raayyaan ittisa biyyaa raawwateen lubbuun nama tokkoo yoo darbu dargaggeessi tokko ammoo miidhamee hospitaala galuu jiraattonni BBC’tti himaniiru.

Wanti kun wayita raawwatu ijaanan arge kan jedhan jiraataan magaalattii tokko osoo naannoo buufata konkolaataatti karaa deemaa jiruu humni raayyaa ittisa biyyaa dhufee jedhan.

Yeroo isaan konkolaataadhaan dhufan namootni arganii baqannaan anis akkuma nama tokkootti baqadheen manuma banaa argannetti galle jedhan jiraataan kun.

”Konkolaataa irraa utaalanii bu’uun bitaa fi mirga ilaalanii hoteelotatti ol seenanii rasaasa dhukaasan. Mucaan diimaan tokko yerosuma du’e.

Tokko ammoo miila rukutanii madaa’e. Isaan achumatti dhiisanii sokkani.

Sanaan booda ijoolleen naannicha jirtu namticha isa du’e FSR irra kaa’anii isa madaa’e ammoo motora irra kaa’anii gara hospitaalaatti fudhatanii sokkuu isaanii ijakoonan arge,” jedhan jiraataan BBCtti himan.

Jiraataan kun ”wanti hundumtuu dukkana, hundumtuu ni sodaata . Namni hundinu yeroo humna waraanaa argu akkuma bokkaatti baqata,” jedhan.

Hospitaala riifaraalaa Naqamteetti ogeessa fayyaa kan ta’an Dr. Daamxoo Gaarradoo namni tokko ajjeefamuufi tokko rasaasaan dhahamee hospitaala galuu nuuf mirkaneessaniiru.

Namni tokko eenyummaan isaa kan hin baramne rasaasaan laphee isaa irra rukutamee kan du’e yoo tahu namni Zalaalam jedhamu biraan ammoo sarbaa miila isaa mirgaa irra rukutamee hospitaala jira jedhan Dr Daamxoon.

Magaalicha keessa haala waliigalaa jiruu fi lubbuu namaa tibbana darbe ilaalchisee hoggansa magaalichaa argachuf yaallus milkaa’uu hin dandeenye.

Jiraattotni Godina Horroo Guduruu Wallagaa Magaala Shaambuu tokko tokkos kaleessa humni waraanaa dhukaasni waan banamuuf mana keessan gadhiisaa bahaa jedhamuun bakka garaagaraatti akka baqatan BBCtti himan.

Jiraataan maqaan isaa akka dhahamu hin feene tokko jiraattotni naannoo dirree Jaanmeedaa bakka waraanni buufate jiraatan doorsifamuun mana isaanii dhiisanii kaan magaaluma keessa naannoo Jaarba Safar jedhamutti baqatanii mana namootaatti qoodamuun akka bulan BBCtti himan.

Namni tokko namoota 17 simachuun mana isaa akka bulche BBCtti himuun adaadaankoo naannicha jiraataa turte illee ana bira dhuftee bultee jedhe.

Waraanni ABO magaala keessa jiraachuu waan beeknu hin qabnu arginees hin beeknu kan jedhan jiraataan kun keessumaa dargaggeessi karaarratti argamnaan ni reebama, ni hidhama jedhan.

”Paartii ABO jedhamu deeggartaniittu, karaa agarsiiftaniitu jedhaniima nu dararaa,” jiru jedhan.

Jiraataan kun barnootnis tahe tajaajilootni biroo magaalicha keessa akka hin turre dubbatan.

Jiraataan magaalichaa biraan ammoo hoggansa mootummaa waliin waliin taanee simannaa ABO irratti erga hirmaannee amma immoo deebinee akka yakkamaatti barbaadamaa jirra jedhe.

Namni BBCtti dubbate kun hidhaaf waan nu barbaadaniif maatiikoo dhiiseen baqadhee jira jedhee, jiraattotni magaalichaa hedduunis kaan gara baadiyaatti kaan ammoo magaaluma keessa gara fira isaaniitti baqataa jiru jedhan.

Jiraataan kun namoota biroo waliin baqatanii bakkee keessa akka jiranidha BBCtti kan himan.

Warri mana isaanii keessa jiran ammoo waan barbaade haa dhufu jedhanii taa’aniima eeggataa jiru jedhan.

Bulchaan Godina Horroo Guduruu Obbo Ayyalee Dheekamaa humni waraanaa godina isaanii keessa socho’aa jiru ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf socho’a malee jiraattota irra miidhaa dhaqqabsiisuuf miti jedhan.

ABO deeggartu jedhamuun namootni hidhamaa jiru kan jedhu ilaalchisee odeeffannoo hin qabu jechuun Obbo Ayyaleen dhimmicha qulqulleessuun qaba jedhan.

Namootni dubbisne konkolaachistoota waajjiraalee mootummaa dabalatee kaanis ABO deegartu jedhamuun hidhamuu dubbatan.

Obbo Ayyaleen garuu namni kan to’atamu deeggarsa ABO waliin wal qabatee osoo hin taane yoo ol’aantummaa seeraa cabse qofaa dha jeddhanii,haalicha adda baafachuun qaba jedhan.

Jiraattota waraanni banama jedhanii mana isaanii gadhiisanii bahaa turan jedhu ilaalchisee odeffannootu ture jechuun Obbo Ayyaleen poolisii erginee akka tasgabbiin uumamu taasifameera jedhan.

Humni waraanaa naannoo jireenya isaanii buufatee akka jirus himaniiru. Dabalataan bosonaa nutti dhukaafame jechuun humni waraanaa dhukaasaa akka ture dubbataniiru.
Humni waraanaa nama daandiitti bahe ni reeba ni hidha kan jedhu ilaalchisee odeeffannoo akkasii hin qabnu jechuun BBCtti himan.

Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaa keessa jiru tasgabbeessuuf mootummaan humna waraanaa tibbana bakkeewwan adda addattii bobbaaseera.


OMN:ዕለታዊ ዜና(DEC, 27,2018)