Addis Ababa: Why it matters still…and how we have drifted away from where we were in 2016.

Addis Ababa: Why it matters still…and how we have drifted away from where we were in 2016.


ፎረም 65፦ የአዲስ አበባ ማንነት፣ ጥቅምና ፓለቲካ (ዶ/ር ጸጋዬ አራርሳ) #Ethiopia #Forum65

SAY NO, DIDI, OROMOO DIDII !!
= = = = = = = = = = = = = =
Say No, Didi Oromoo
didii, didaa, ni didnaa
Sanyii baduu wayyaa,
Jiraan du’uu mannaa

Utuu lubbuun jirruu
Waa’ee lafa keenya
Falmachuudhaa baannaan
Maalsaatu jireenyaa?

Finfinnee, naannawaan
finfinnees lafuma oromooti
Mirgi isaan lallaban
dhugaa osoo ta’eeti

Dhimma lafa keenyaaf
seera kan baafatu
Numa ture silaa,
Orma hin ilaallatu

Dirqama isaan jedhan
Eenyu kan fudhatuu?
Dhaala Abbaa isaatii
Dabarsee kan laatu

Haa goonu tokkummaan
mormii addaan hin cinne
Lafees itti cabnee
Dhiiga dhangalafnee
Waa’ee lafa keenyaa
naannawaa Finfinnee!!

Didi Oromoo,ni didnaa,
Wal-faana bakka cufaa
Falma yoo jabeessan
waa furmaati dhufa.

~by Dula Mulugeta Gute.


“We were massacred for many years. Our rights were completely violated, our sons were mistreated, our parents were assassinated. One day we said, ‘no more,’ and with a great deal of sacrifice we marched and we protested and we fought an immense war Oromia . . . because of the battles we have fought these last few years, we are finally approaching to achieve our rights and we are approaching to make sure that our lives as Oromo People in Oromia is fully respected.” Hayyicha Oromo 2019


Gaaffii Oromoon Finfinneerratti Qabu – Finfinnee Bara 1987 (1995) Duraa fi Boodaas Ilaallata. Karoorri Magaalattii Ammaa Hoo Maal Akeeka?
1. Gaaffiin duraa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati, qaama Oromiyaati, Heerri haa kabajamuu aangoon Heeran Oromiyaan akka Naannoo tokkootti magaalaa guddoo ofiitirratti qabdu haa kabajamuu kan jedhu dha. Oromiyaan aangoo bulchiinsaa (raawwachiisuu), seera tumuu fi hiikuu Heeran kennameef magaalaa guddoo ishii Finfinneerratti hojiirra oolchuu danda’uu qabdi. Ofiin of bulchuun Heeran magaalattiif kennameef kan aangoo Oromiyaan akka naannotti qabduun gadi dha. Kunis Finfinnee bara Heerri RFDI itti ragga’e, 1987, durarraa kaasee lafa bal’inni isaa heektaara kuma 21 gubbaa jirtu ilaallata.

2. Lafti ykn qubsumni Finfinnee kan heektaara kuma 21n ala jiru seeran ala saamichaan qonnaan bulaa Oromoo buqqisuun qabiyyeewwan lafaa godinoota biroo jala turan (amma Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee) saamuudhaan kan qabame waan taheef amma bulchiinsa GAONF jalatti deebi’uu qaba. Finfinneen mataashiitiin magaalaa Oromiyaa taatuyyuu haala qabatamaa amma jiruun mirga of bulchuu waan qabduuf lafa kallattiidhaan GAONF jala ture Finfinnee jalatti dhiisuun aadaa, afaan, seenaa fi eenyummaa Oromootiif quuqama dhabuudha. Duguuginsa Oromoo osoo laallu callisuun gochicha fudhachuutti lakkaa’ama, yakka.

3. Fifinneen kan lammiilee hundaati, beekkamaa dha. Magaalonni kaanis akkasuma. Garuu Finfinneen teessoo Mootummaa Federaalaa taatullee, magaalaa (guddoo) Oromiyaati malee magaalaa guddoo Naannolee Saglanii/Kudhanii miti. Naannooleen hunduu magaalaa guddoo mataa isaanii qabu; gaaffii abbummaa Finfinneerratti dhiyeessanis hin qaban. Gaaffin dhiyaate kan Oromiyaa tahuun ishii qabatamaan haa mirkanaa’u dha malee kan saba tokkoo haa taatuu miti. Gaaffii bu’ura Heeraa, Seeraa, Seenaa fi argama lafaa qabu kana deebisuun hanqatee inumaa adeemsa dullachaan deemuun maalif barbaachise? Sanuu ammamoo?

4. Karaa biraatiin ragaan armaan gadii kun ammoo Pilaanii Olaanaa Finfinnee waggoota itti aanan 25 kan Sadaasa 2012 qophaa’e agarsiisa. Lafa saamichaan babal’ifame dhugoomfachuuf kan deemamu tahuu agarsiisa. Kutaawwan magaalaa akka malee Godina Addaatti achi bal’atan – Qaallittii, Eekkaa fi Boolee qoqqooduudhaan KUTAA MAGAALAA 13 taasisuuf karoorfamee hojiitti seename. Kunis faallaa Heeraaf seeraa fi faallaa gaaffii haqaa Oromoon waggoota darbaniif dhiyeessaa tureeti.

5. Gaaffiin seeraaf haqaa ammas itti fufa. Finfinneen magaalaa Oromiyaa taatee magaalaa teessoo federaalaa tahuu maaltu dhorka? Daangaa bulchiinsaa ka seerawaa maaf dhabdi? Finfinneen kan hundumaati kan jedhamu magaalonni biroo hoo kan hundumaatii mitii? Magaaloota kaan yoom addaan qooddanne? Biyyattiin biyya takkaa mitimoo?
Horaa Bulaa!

Ibsaa Gammadaa
Finfinnee, Oromiyaa, Itoophiyaa