Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) n Paartiilee Siyaasaa Wajjiin Dhimma Filannoon Duraa, Yeroo Filannoi fi Filannoon Boodaa Irratti Marii Taasise.

Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) n Paartiilee Siyaasaa Wajjiin Dhimma Filannoon Duraa, Yeroo Filannoi fi Filannoon Boodaa Irratti Marii Taasise.
 
Guyyaa Kaleessa Amajjii 29,2021 paartiilee siyaasaa wajjiin ABOn dhimma wal dhabdee yeroo Filannoon duraa yeroo Filannoo fi Filannoon boodaa irratti marii taasiseen,
“Waajjiraaleen ABO sadarkaa onaa baadiyaa irraa hanga Waajiira Guddicha Muummee Gullalleetti argamuutti akka banamuu fi Miseensonni dhaabichaa Hooganoota ol aanoo Shanee Gumii gumii sabaa (koree hojii raawwachiiftuu) dhaabichaa irraa qabee hanga miseensota dhaabaa guutummaa golee Oromiyaa keessatti hidhanii manneen hidhaa itti hiraarfamaa jiranii akka gadi dhiifamaniif, Boordiin Filannoo Biyyoolessaas dirqama isarraa eeggamu akka bahatu qabu, qophii filannoo duraa irratti Boordiin Filannoo Biyyoolessaa bilisa ta’e danqaalee fi dhiibbaalee ABO irratti aggaamamaa jiran hunda ija ogummaatiin fala itti kennaa deemuu qaba.
 
Biiyya kana keessatti Nagaha waaraa buufnee tasgabbii sabatiinsa qabu argamsiisuun Filannoon haqa qabeessi hunda hirmaachisu akka ta’amuuf qoonni nuti kennaa turree fi jirru bakka ol aanaa qaba; waan nurraa eeggamu cufa goonee qaama nu dhagahu dhabuu irraa yaada furmaata rakkoo COVID-19 waliin wal qabate bara darbeef ABOn ka’ee fudhachuu dhabuun biyyattiin kesssatti goolamiinsi siyaasaa ammaa dhalateen lubbuun lammiilee fi qabeenyaan biyyatti hin barbaada’u turee, ammaas gara fuula duraati fala maayiti jennee kan keenyeen akka dhaabaati Mootummaan Ceehumsaa Biyyaalessaa Oromiyaa akka hundaawuuf labsii taasifneera.
 
Gama keenyaan ijaarsaa biyyaaf waan nurraa eeggamu cufa osoo godhaa jirruu, ammas Filannoo ijibataa itti hirmaataa jirru kana irraas ala nu gochuuf aggaammiin hedduun nurratti ta’aa jiru Kun hatattamaan dhaabbachuu qaba!” Jechuun marii guyyaa kaleessaa irratti danqaa dhaabaa keenya mudate ABO irratti deema jiru ammaas boordiin filannoo dirqaama isaa walbaan haa bahuun ABO gadi jabeessee hubachiiseera!
#Addi_Bilisummaa_Oromoo(ABO)n Haa Jiraatu! Gada Gabisatiin


Wanti Hayyootaaf Hooganoota keenyaaf hin Liqimfamne Oromoof hin ta’u, Miidhaa isaas Oromoon waggoottan 3n darban argee jira. (Maqaa Hayyoota PP ejjennoon mormanii dhumarratti tarraa’ee jira)
Hayyoonni fi Hooganoonni Oromoo armaan gadii, kanneen Seenaaf dhugaa Oromoo dukkana keessaa ifatti baasan (Hayyoota Seenaa), kanneen haqaa fi dhugaa Oromoo addunyaan gahan, kanneen Saba dammaqsuun qabsoo #Oromooprotest tumsaa deegaraa kallattii kaayaa turan, kanneen saba ijaaraa turan, kanneen Miidiyaa Oromoo gad-dhaaban, kanneen Hidhannoon qabsoo sabaa Utubaa turan QAROOWWAN armaan gadii fi kanneen ani ammaaf hin tarreessin Marti;
 
Dhaabni Bilxiginnaa Dhaaba Oromoo fi Oromiyaa ceesisu, dhaaba Dantaa sabaaf dhaabbate, dhaaba Oromoo utubu, dhaaba tokkummaa Oromoo jabeessu, dhaaba Caba Oromoo dhidhiibu, dhaaba gaaffii Sabaa deebisu, Dhaaba Beekumsaaf murannoon Jaarame AKKA HIN TAANE jala sararanii ibsanii jiru. Dabalataanis, PPn dhaaba kitilayyoo ykn dallaala Alagaan Oromoo cabsuuf Saamuuf dhaabatte ta’uu fi PPn dhaaba Hayyoota fi Hooganoota Oromoo ofirraa dhiibdee Hiree Oromoof alagaan gorfamtu ta’uus ejjennoo jabaan Ibsanii jiru. Mudaawwan PP hayyoonni ibsan armaan olii Hundi PPdhaan Oromoon miidhamee argaa jirra. Hidhaa, ajjeechaa, dararaa, saamicha, maqa balleessii, uggura…..
Hayyoonni fi Hoogannoonni kunneen Mataa Sabaati. Wanti isaaniif hin liqimfamne Tasa Oromoof egeree Oromoof Oromiyaaf hin ta’u.
 
👇👇👇👇👇👇👇
Mararaa Guddinaa
Daawud Ibsaa
Jawaar Mohaammad
Baqqalaa Garbaa
Marroo Dirribaa
Tsadaalee Lammaa
Awwol Aloo
Henok Gabbisaa
Eziqeel Gabbisaa
Tsagaayee Ararsaa
Itana Habtee
Kiyya Sanyii
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo
Abbaa Gadaa Goobanaa Holaa
Lammaa Magarsaa
Prof/Mohhammad Hasan
Prof/Asaffaa Jaalataa
Prof/ Makuraa Bulchaa
Prof/Mohammad Xaahiroo
Girmaa Guutamaa
Zak Dubee
Solomon Ungashe
Gammachuu Ayyaanaa
Lammii Beenyaa
Abdii Raggaasaa
Tashaalee Abarraa
Gumaa Saaqqataa


Haacaluu biiroo isaatti waamee “Amma nutu aangoo irra jira. Oromoon bilsoomeera. Fayidaa barbaadde siif eegina, callisii hojii kee hojjedhu. Lakki yoo jette garuu yeroo siif hin laannu (አንታገስህም)” jedhe
Kitaaba “የተጠለፈ ትግል” jedhu irraa
 
Koloneel Gammachuu mana hidhaa irraa biroo isaatti waamee “Mana hidhaa irraa gadi si baasna nu waliin hojjedhu” jedhe. Didnaan “itti yaadi” jedhee mana hidhaa irra akka isa hiike Kol. Gammachuun yeroo tokko dubbatee ture. Amma deebisee hidhee itti taphachaa jira.
Bara isaan Tplf waliin sirban, Obbo Baqqalaan Sirna Tplf mormuun mana hidhaa keessatti gidirfamaa ture. Amma jijjiraama qabsoo isaaniin dhufeen aangoo irra bahee Jaarsa kana hidhaatti darbee gidirsaa jira.
Kan Juwar fi Lamma gane haa hafu.
Kana caalaa Diinni jiraa ?
Hin Jiru!
Seenaa Abdiisaa
Afran Qallo Production


Namoota sababa uffata keelloo hidhamanii hiikaman

ODUU oowwituu Ammaatin Eritrean Tigraay keessaa Hinbahu jette