Adamaa fi Dubartoota Halkanii!!

Adamaa fi Dubartoota Halkanii!!

Oduu Ammee: Kol. Gammachuu Ayyaanaa eda (Jimaata halkan) mana hidhaa Qaallittii geessan. Baay’ee miidhamaadha. Akka malee huqqatee jira. Nama nyaata argachaa ture hin fakkaatu. Nyaataan adabamuu hin oolles jedhamee shakkama. Yeroo ammaa kutaa Dajanee Xaafaa itti hidhamee jirutti makanii jiran.


Let us explain: 1 የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት አባል ቢያንስ 1 የመንግሥት ተባባሪ ወታደር አለው። አንድ የኦነሠ ለማጥፋት መንግሥት በጦርነት ከሚያልቁት ውጪ አንድ ወታደር ያጣል። 1000 የኦነሠ ለመዋጋት ከሚላኩት በአማካይ 4000 የመንግሥት ሠራዊት ቢያንስ 1000 የሚሆነው የኦነሠ ተባባሪ ነው። ይቀጥላል።


Adaamaan magaalaa guddoo Oromiyaan qabdu keessaa ishee tokko kana malees bakka walgahii fi woorkishooppiin adda addaa geeggefamudha. Kana waliin wal qabatee namootni hedduun maatii irraa ykn bakka jiraatan irraa fagaatanii bultiif hoteelota gurguddaa fi #Pension adda addaa filatu. Eegaa gidduu kana wannan taajjabe naannoowwan hoteelotaa fi iddoo bultii kanatti #Dubartootni_Halkanii hedduumaatanii argamu kaan kaan ammoo karaa darbaas nama dhowwatu, fedhiin dhiiraa akka dhufu uffata irraa jalqabanii waan adda addaan faayamuun hawwachuuf yaalii godhu.
 
Akkasumaas dhiirootni walgahii adda addaaf dhufan itti siqanii haasofsiifatu, gatii wal falmu, yoo milkaa’an fudhatanii gara ciisicha ofiitti deemu. Gatiin Bultii tokko qarshii 300-3000 akka tahe odeefadheeras, gaafadheeras. Eegaa Dubartootni Halkanii kun akkasitti seera qabeessan magaalaa guutanii daandii balleessun akkasumaas waan hojii fokkataa kana dhalootaaf bilisaan gad dhiisuun kun maal jechuudha?? Bulchiinsi magaalaa hin eeguu jennan milishootni qarshii fudhatanii gochaa kana deggeruu nan jedhan. Bulchinsi Magalaawoo Maal Gochaa Jira Rakkoo Kana Furuuf??
 
Dubartiin Qaama ofii qunnamtii saalaaf gurguruun seeraan ni deeggeramaa Itoophiyaa keessatti??
Keessumaa Daa’imman Kichuun Hojii Akkasii Irratti Bobba’uun Sirridhaa??
Wagga lama dura biyya #Netherland deemee yeroon argu Ollaa/bakka #Red_Light_Street jedhan tokkotu jira Dubartootni Mana seera qabeessan kireefatanii keessatti hojjetu Taaksii fi Gibira mootummas in galchu nagayee/Receipt muranii.
 
Biyyi keenya kana irraa maaliin adda taheeree??
Waggoota 4 dura piroojektii #USAID_Transaction jedhamu jireenya dubartoota halkanii fooyyesuu irratti yeroon hojjechaa turetti carraa hedduu isaanii waliin haasa’uu argadheen ture rakkina adda addaan saaxilamuu irraa kan ka’e hojii kana eegalu keessaa ba’uufis yaalii godhu. Kanaafuu bulchiinsa magaalaa walitti qabee hojiin gurmeessuu qaba.
 
Garuu dhugaatti hojii akkas qarshii gaarii argamsiisu dhiisanii hojii humna gaafatu hojjetuu?? Gaaffii Deebi’uu qabudha. Dubbii akkanaa yeroo baayyee namni ni saalfata/ni ceera/ ni qaanfata garuu waan dhaloota balleessu waan ta’eef itti yaadamuu qaba mari’achuus qabna.
Sodaa tokko malee yaada kennadhaa
Seerri maal jedha Ogeessota seeraaf!


AGM:Oduulee Jajjaboo Amma Nugahan|Haleella Masjida Taqwaa|Abiy|Jawar|Filannoo Ugaandaa| Kim Jung UN