OBN 09 01 2010 Adaamaa,Alsan Asaffaa Araarsoo gaazexeessitoota

OBN 09 01 2010 Adaamaa, Alsan Asaffaa Araarsoo gaazexeessitoota TVO(OBN) tv boqqolloo jedhamaa ture TV Ummata Oromoo 


Alsan Asaffaa Araarsoo gaazexeessitoota TVO(OBN) tv boqqolloo jedhamaa ture TV Ummata Oromoo taasisanii rakkoo ummata Oromoo adda durummaan gabaasaa jiran keessaa isa tokko. Yaada isaa armaan gadii kana dubbisaa.

Naannoo Oromiyaa keessa waggoota hedduudhaaf,kan haadhakoo fuudhe abbaakootii jennee erga akka buddeen haati hormaa dhoksitee ”Moxomoxxamuu” ykn Ququnxuramuu eegallee oollee bulleera. Haaromsaa as garuu,Hoggantoonni Oromoo Xiiqiin Mar’imaan isaanii ciccire as bahanii Waan hedduutti Luugama tolchani.
Tarkaanfiin isaanii inni duraa garuu ,Lafa Oromoo Kara deemaan akkuma fedhe itti goree waan isaaf hin mallerraa hamma isa gahu safarachaa ture,Sigaheeraa dhiisii qofa osoo hin ta’iin Mangaagaa isaa keessaa fuudhanii lafa heektaara kuma 61 ol uummata Oromootiif deebisiisani.

2ffaa.Daldala Kontroobaandii kallattii maraan Oromiyaa keessa faca’ee ilmaan Oromoo daldalachuu eegalan gabaa keessaa baasuuf diinni xiyyeefannoo cimaa itti kennee hojjechaa jirus,gonkumaa dhaabbateera jedhamuu yoo baates,sochiinsaanii daangaa cimaan itti taasifameera. 3FFAA. Ejensiiwwan osoo Eeyyama naannoo Oromiyaarraa hin qabaatiin humna dargaggeessa Oromoo Cuunfachaa turanis ofirraa gaggeesuun eegalameera. Faddaaltonni magaaloota gurguddoo Oromiyaa keessa oliifi gad kaatanii Lafa Oromoo Chabachabaa jiranis luugama cimaatu itti godhame.Dhaabbateera jechaa hin jiru garuu.4ffaa.Sheediiwwan IMX waggoota hedduuf akkuma fedhanitti abbaan fedhe itti fayyadamaa tures ,Oromoon yoo itti fayyadame nididaayii jechuun,harkaa dachaa’ee Dargaggeessa oromootiif akka qoodamu

taasifameera.Hubadhaa waanti IMX ijaaruun taasifamaa ture kun Oromoo magaalaa keessatti lakkoofsaan xiqqeesuuf yaalii taasifamaa turedha.Manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessatti babal’achaa dhufan keessattuu warra Afaan Amaariffaa malee hin barsiifnuu jedhan irratti tarkaanfii fudhachuun garuu nihafa.Dhimma kanatti yeroo biraan deebi’a. Egaa daandiin hunduu jalaa cufamnaan abbii kutannaa cimaa keesssa galanii Lammiilee Keenya buqqisuu eegalani.Kanaafis luugama cimaa barbaachisa.Kutannoon hooggansa godinaalee fi aanalee ammoo baayyee barbaadama.Tokkummaan kan cimu yeroo gammachuu fi badhaadhinaa miti.Deegarsa biyya keessaa fi alatti eegalames cimee itti fufuu qaba.Yeroo bari’uuf jedhu dukkani nihammaata.Injifannoon galuun garuu baranuma

Via: Beknan Rabira