Ibsa ABOn Obbo Daawud Ibsaan Hogganamuu fi Dh.D.U.On Haala Yeroo Irrattii Waloon Kennan (Kutaa 2ffa)

Ibsa ABOn Obbo Daawud Ibsaan Hogganamuu fi Dh.D.U.On Haala Yeroo Irrattii Waloon Kennan (Kutaa 2ffa)

Odeeffannoo Dogoggorsaa Ummataaf Kennuun Rakkoo Darbe Ittti Deddeebu’uuf Karaa Saaquu Taha

(Ijoo Dubbii ABO – Hagayya 20, 2018)

(SBO/VOL – HAGAYYA 20,2018) Akkuma ummatni keenyaa fi alagaanis quba qabu Addi Bilisummaa Oromoo fi Mootummaan Itoophiyaa Hagayya 07, 2018 waliigaltee araaraa taasisaniiru. Yeroo sana irraa eegalee fiixa bahiinsa isaatiif gama lachuutiin irratti hojjetamaa jira. Adeemsa hanga ammaa irraa akka mul’atutti gama miseensotaa fi deggertoota ABO fi waliigala ummata Oromootiin waliigalteen araaraa ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame kun gammachuu ol’aanaa fi deggarsaan simatamee xumurri isaatis hawwii guddaadhaan eegamaa jira. Jilli Adda Bilisummaa Oromoo kan dirqama adda addaa fi akkaataa Hoogganni ol’aanaan ABO itti simatamu haala mijeessus Hagayya 14, 2018 irraa eegalee Finfinnee seenuudhaan aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin haala gaarii fi wal hubannoodhaan hojii isaa geggeessaa jira.

Gama kaaniin sirni Abbaa-Irree kan ol’aantummaa EPRDFn hoogganamaa ture qabsoo hadhaawaa fi wareegama qaalii ummatootaa fi addatti wareegama dargaggootaa fi ummata Oromoon dhiibamee haalli siyaasaa Itoophiyaa daandii jijjiiramaa qabatu illee, jijjiiramni kun haala amansiisaa irra hin geenye. Yeroon amma keessa jirru akka yeroo cehumsaatti kan hubatamuu qabuu fi humnootni gara garaa kan jijjiirama eegalame kana duubatti deebisuu fedhan ijibbaata gara garaa kan itti gochaa jiranii dha.

Meeshaan lolaa fi maallaqni guddaan seeraan ala dhoksaadhaan sossoofamu kan yeroo adda addaatti tohannaa jala ooluun isaa qaamota mootummaatiin gabaafamu eenyuun hidhachiifamee eenyu irratti lola banuuf akka qophaawamaa jiru wanti ifa tahe hin jiru. Lola karaa adda addaatiin humnootni qaamota mootummaatiin hidhachiifaman ummata keenya irratti geggeessaa jiraniinis wal qabatee haalli waliigalaa yeroo ammaa ummata keenyatti yaaddoo nageenyaa uumee kan jiru tahuun dhokataa miti.

Haalli jiru akkana tahee osoo jiruu, odeeffannoon dogoggorsaan “WBO hiikkachiisuuf waliigaltee irra geenyee jirra.” jedhu gama hoogganoota ol’aanoo OPDO keessaa tokko kan tahan obbo Addisuu Araggaatiin ummataaf kennamuun dogoggora guddaa fi tasa akkasitti kan wal tahame kan hin jirre tahuu hubachiifna.

Odeeffannoo dogoggoraan, mediadhaan kan barbaadan gadi dhaabuuf godhamu kun yaaddoo nageenyaa ummata keenyaa kan daran hammeessuu fi rakkoof kan karaa saaqu jennee amanna. Dogoggorootni dhimma gurguddaa akkasii irratti taasifaman ammoo badii kana duraatti kan nu deebisan waan taheef, eeggannoon irraa godhamuu akka qabu hubachiifna. Obbo Addisuu Araggaa ibsa waloo bakka bu’aa ABO J/Toleeraa Adabaa waliin tahuudhaan guyyaa dheengaddaa (Hagayya 18, 2018) gaazexeessitootaaf kennan keessatti ture kana kan dubbatan.

Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin waliigalteen akka obbo Addisuu Araggaa ibsanitti irra gahame akka hin jirre hubachiisaa, dhimma jabaa akkasii akka fedhanitti kan ibsan akka hin taanes hubachiisuu barbaada. Haa tahu malee jechoota dogoggoraa akkasiitiin araarri ABO fi Mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalame kan hin gufannee fi kan hin tuqamne tahuu ummata keenyaaf ifa gochuu feena. Jechoota dogoggoraa akkasiis wal hubachiisuun akka sirreeffaman mirkaneessina. Kanaaf, miseensotni ABO fi ummatni keenya dhimma kana irraa ka’anii yaaddoon qabamanii hojiitti fuulleeffatuu irraa akka hin dagatamne dhaamna.

Waan taheef, ummatni keenya akkuma amma gochaa jirutti garaa qulqulluu fi bayyanootaan, akkasumas, obsaa fi bilchina ol’aanaadhaan adeemsa waltahiinsaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamaa jiruuf deggersaa fi hojitti hiikuu gama isaan of qusannoo malee taasisuu akka itti fufu ABOn jabeessee dhaama. Dhimmi hiree WBO kan gama fuula duraa akkuma amma dura ibsame Koree gama lachuu irraa utubamtuun mariin bal’aan geggeeffamee murtii maayyii kan argatu tahuu irra deebinee addeessina.

Injifannoo Ummata Oromoof !

Ijoo Dubbii ABO


Asfaw Beyene

“In 1991, the OLF was tricked by the then TPLF-led EPRDF into disarming and camping – followed by horrible consequences for the Oromo people lasting about 27 years. Today the young officers of the same government but led by OPDO ask the OLF to commit the same mistake again, while unfriendly powers roam in Oromia virtually unrestricted. Others including the Amhara region are still fully armed, Oromo resources remain under threat, Oromos are being purged from the East by Somali lawlessness, etc. It is not time to disarm WBO – we must learn from past mistakes. It is not about mistrusting OPDO, etc., it is about responsibility to society. Keeping WBO armed – until the powers of the country are properly balanced, is in the interest of Oromos, OPDO included, and Ethiopia too. This helps dreamers of repeat occupation abort their fantasy, and offers the best chance for a transition to democracy.”


Gootota hedduu itti wareegne;
Akkas kunoo waliin deemne;
Walqabannee babbareedne;
Kan darberra kan dhufu hedne!!