“ABO waliin waliigaltee qabna. Bakka hundatti dorgomaa tokko waliin galchina

“ABO waliin waliigaltee qabna. Bakka hundatti dorgomaa tokko waliin galchina, yoo haalli anjaawe yeroo gabaabaa keessatti ummata kakaafnee Oromiyaa guutuu moo’achuu dandeenya, akka nuti mo’annu Mootummaanis ni beeka.”
Prof. Mararaa Guddinaa