ABO Jabeessuun Yeroon Isaa Amma. Bishaan Xiiqii fi Heexoo Cuqqaallatanii dhugu

ABO Jabeessuun Yeroon Isaa Amma. Bishaan Xiiqii fi Heexoo Cuqqaallatanii dhugu

Yeroo dhihoo asitti haala jajjabduu qabsaa’ooti keenya keessa jiranin kan walfakkaatu waan na mudateef rakkoo dhaabi keenya keessa jiruu irratti yaada koo ibsachuuf carraaa hin argannee. Deggertoonii keenaya hedduun irraa haala dhaaba keessatti umame irratti yaadakoo akkan ibsuuf gaaffii hedduun na qaqqabe jira. Ani hojii dhaaba kiyyaa irraa daqiiqaa tokkoyyuu akkan gad-hinteenye dhaammachaa, yaada gabaabduu armaan gadii barressuuf as baheen jira.
 
Haalli ABO keessatti baatii sadan fi arfan darban dhalate, mooraa qabsaa’ootaa, deggertootaa fi ummata Oromoo hedduu yaaddessee jira. Qabsoon bu’aa bahii hedduu haa qabaattu malee, wayita sabni Oromoo diina bifa isaa jijjiirratee as baheen hidhamaa, dararamaa fi ajjeeffamaa jiru kana keessatti rakkoon akkasii dhalachuun hedduu nama gaddisiisa.
Rakkoon dhalate kun ABO haaroomsuuf kan akeekkate jedhamee haa dubbatamu malee, itti-bahinsi isaa kana hin fakkaatu. ABO haaroomsuun yoo barbaachise, qabsoo keessoo dhaabaa ta’uu qaba malee caasaa dhaaba alatti deggersa qaama biroon ta’uun gonkumaa hin feesisu. Rakkoo dhalatee kana humni poolisaa fi tika Itoophyiaa hedduu itti fayyadamuun ykn qindeessuu isaanii kan mul’isuu ragaa hedduutu jira. Kunneen keessaa hagi tokko:
 
1. Yeroo dheeradhaaf shirri humnoota mootumaa hogganoota ABO, qabsaa’ootaa fi ummata biratti fudhatamaa fi dhageettii qaban fi kan ejjennoo xaliilawaan masakaman irratti kan xiyeeffate ture. Innumaayuu Koree Hojii Raawwachiiftuu (Shanee Gumii) ABO dhadhabsiisuu irratti kan hojjetameedha. Misseensa Shanee Gumii ABO Jaal Abdii Raggaasaa fi Mikaa’eel Booran hidhaan ugguruun akka isaan gahumsaan Shanee Gumii keessatti hin hirmaannee fi sagaleen fi murtiin Shanee Gumii gara murni tokko barbaadeetti dabuuf shira hojjetame. Shanee Gumii keessaa isaan dhabamsiisuuf wanjala dharaan guutameen mana hidhaatti ugguran. Ajaja manni murtii bilisa ta’uu isaanii mirkaneessee akka isaan gad-lakkiffamniif murtii dabarsellee humni poolisa motummaa fudhachuu didan.
 
2. Miseensoti Gumii Sabaa kanneen akka Kennasaa Ayanaa, Aman Filee, Kaayyo fi kanneen biroon lakkoofsaan 12 ta’ani fi qondaaltoni ABO kanneen akka Yaazoo Kabbadaa fi kanneen biroo wanjala dhara ta’een wagga tokkoo oliif mana hidhaatti ugguraman. Manni Murtii akka bilisaan bahan ajajullee humni poolisa mootummaa Itoophiyyaa gad-dhiisuuf fedhii hin godhanee. Ammas yeroo dhihoo assitti qondaaltonni ABO kannen akka Koloneel Gammachuu, Lammi Beenyaa, Dawit Abdataa fi kanneen biroon hidhaatti darbataman. Kaayyoon mootummaa dhaabicha laamsheesuu waan ta’eef.
 
3. Wajjiraalee ABO Godina fi Aanaa Oromiyaa keessa jiran, guyyaa saafadhaan samaman, hojjetooti hidhaman, ni cufaman. Mootummaan qabsoo karaa nagaa fi biyya kana dimookraasitti ceesisuuf aadii seene of-duuba debisee, partilee nagayaan socho’an irratti dhiibba jajjaboo fudhate. Kan ABO ammo, ABO balleessuu irratti waan xiyyeeffeteef, sun duula adda ta’een itti bobba’ani.
 
4. Wayita ABO dadhabisiifinee bakka lamatti qooduun yeroo isaa gahee jira jedhanii amananitti, Hayyu Duree ABO Jaa Daawud Ibsaa sababa okkolaa ‘nageenya keetiif’ jedhuun manatti ugguran. Guyyaa kudha shanii oli erga mana tursanii booda, walgahii gaafa Adooleessa 26-27 2020 waamame jeddhame irratti tarkaanfii Hayyu Duree irratti akka fudhatamuuf haalli mijaawee.
 
5. Gaafa humni poolisa mootummaa uggura kaafneerraa socho’uu ni dandeessa jedhan, Jaal Daawud Ibsaa waajjira isaanii deeman. Waayita isaan waajjira gahan, guyyuma sana humni mootummaa waajjira keessaa isaan baasee makiina birootin gara mana isaanii dirqiin geesse. Guyyaa sana eegalee, Waajjirri ABO Mummichi kan Gullaleetti argamu, harka humna mootummatti kufe. Jaal Daawud akka isaan Waajjira hin seenne dhorkaman. Gama biroon, qaamii biroon ammoo waajjira itti fayyadamuu eegale. Tarrisin maqaa namni isaan barbaadanii eegidota mootummaatti kennamee isaan qofti akka waajjira Gullalee seenu danda’an ta’e.
 
6. Gaafa ‘Walgahiin Gumii Sabaa’ Gullalleetti geggeeffame jedhame, Waxabajii 26 guyyaa keessaa eegalee, ossoo walgahiin sunillee hin xumaramin, subquunnmtii mootummaa kanneen akka OBN, Faanaa fi Waaltaan, kunneen waa’ee ABO dubbatee hin beekine, ABOn hoggana isaa Jaa Dawuud Ibsaa akka ari’ee afarsan. Midiyaalee hawaasaa mootummaaa waliin hidhata qaban oduu kana wal-harkaa fuudhanii biyya dhiphisan. Ummatti Oromoo heedduu gadde.
 
7. Gaafa Hagayya 9 2020, qaami kun ibsa midiyaa Hoteela Hilteen Internaashinalitti geggeeffate. Irra guddeessi ibsa kana qabsaa’ootaa fi Hayyuu Duree dhaabichaa irratti xiyyeeffachuun sansakkaa fi dudhaa dhaabaan alatti midiyaa alagaatti baaltesse.
 
8. Gaafa Onkoloolessa 12, 2020 haala seera biyyaa fi adunyaa akkasumas mirga dubbachuu fi yaada ofii ibsachuu cabseen humni mootummaa wayita Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa mana isaanitti ibsa midiyaaf keennaa jirani humnaan seenuun qophii sududaan darbaa ture ugguran. Guyyuma sanatti ammo murni biroon OBN irratti akka ibsa kennu taasifame. Tokko humanaan ugguru, tokkof ammoo carraa midiyaa kennu Kun warra carraa kennaniifis fayyaduu osoo hin taanee, dhaabicha gidduutti waldhibdeen akka babal’atu gochuuf kan akeekkate ture.
 
9. Mootummaan Itoophiyaa dhufaa-darbaa, gamtaa qabsaa’oota Oromoo diiguuf mooraa qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffata. Mootummaan Itoppiyaa akkamitti paartii Kongressi Biyyooleessa Oromoo, kan Pr Mararaa Gudinaan hogganama ture bakka lamatti qoode yaadachuu ni feesisa. Amma partiin sun dandamatee KFO jedhamee qabsoo irra jira. ABOs akkanuma gochuuf itti xiyyeeffatamee.
 
Qabxileen armaan olitti ani kaase kunneen, ABO diiguun xiyyeeffannaa mootummaa kanaa ta’uu isaa ummata keenyaaf ibsuuf. Rakkoon amma dhalates qaama tarsiimoo kanaa ta’uu uummati keenya akka hubatuuf. Ummati Oromoo yomiyyuu kana eeyyamu hin qabu jechuudha.
 
Ummata keenya, deggertoota fi qabsaa’oota keenya irraa maaltu eegama?
1. Rakkoo amma dhalateen hamileen osoo isin hin xuqamiin qabsoo fi deggersa dhaaba keessanii akka jabeessitan. Qabsaa’ooti meeshaa qabsooti malee ofii isaaniiti kaayyoo miti. Yeroon qabsaa’ooti gameeyyii biroon dhaaba kana irraa bahaniis dhaabi kun ittum fufe. Kaayyoon ganamaa Bilisummaa Oromiyaati. ABOn kaayyoo dha. Hidhaan, ajeechaan, dararri, fi rakkoon isin mudatu, kitimaa isin bilisumaa Oromoo fi dhaaba keesaniif kennitan ta’uu hubadha.
 
2. Ummati keenya yeroo ammaatti dhaaba ititaa, keessoon isaa walhubannoo fi wal-tumsa irratti hundaa’ee qabaachuu qaba. Qabsaa’ooti kaayyoo ganamaa qabattanii dhaaba keessaniif wareegama qaalii kafalaa jirtan, dhaaba keessan jabeessuun bor ifa tokkotti akka baatani fi cunqursaa kana irra akka ooltani hubadhaa.
 
3. Wayita Oromoon bakka tokko dhaabbatee dhaaba walabaa Oromoof qabsa’aan itichuu qabuttii toora kana irraa mitiquun qabsaa’oota tokko tokkoo guddoo nama gaddisiisus, Oromoo kanaan hamileen isaa tuqamuu hin qabu. Xurreen qabsoo kaayyoon masakama. Oromoof ammo kaayyoon isaa bilisummaadha. Haga bilisoomnutti rakkoon kamiyyuu yoo dhalate, kaayyoo irraa mitiquun hin feesisu. Kanaaf Oromoo tokko ta’ee ABO, Qeerroo, fi murnoota dhugaan Oromoof qabsaa’aan bira dhaabbachuu akka qabu kabajaan gaafadha.
 
4. Waamicha dhaabi keessani isini godhu hundumaa irratti dammaqiinsaa fi murannoo hirmaadhaa.
 
5. Qabsaa’oota mana hidhaatti dararamaa jiran Oromoodhaaf ykn isiniif wareegama kaffalaa waan jiraniif isaanini, maatii isaaniis jajjabeessaa.
 
6. Ijaarsaa Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaaf gumaacha isini irraa barbaachisu gochuuf of-qopheessaa.
 
Injifannoo Ummata Bala’aaf
Bulii Ejjetaa, Qoondaala ABO
Onkoloolessa 25, 2020

 

” Qomoon wal gurmeeysee, fiincila ittii qabsiisee, bilisummaan urgooftee, reefuu garaan na ciisee’: weelle jaafar yusuf
. Mooraan keenya haala gammachiisa irra gahee jira. Hooggana WBO zooni kibbaa jaal goolicha dheengee.
Guyyaa arraantana waaree booda godina boorana Aanaa Dubluqi ganda bokossatti ijoolleen oromoo lakkoofsaan 50 gahan poolisii humna addaa oromiyaa hidhannoo guutun wajjiin gara mooraa wboti galaniruu.akkas kunoo ilma sabaa jechuun.kan garaaf jedhee saba isaa hin ajjeefne.moraa diinaa keessa taee obboleessa isaatti dhukaassurra keessaa bahee diinatti dhukaasuu wayya jedhanii gara qabsoo saba isaatti deebian kana mee share ,like itti naa robsaa qomoo koo kana
Kanneen haftanis waluma jala.
 

Oromoon hirkattuu miti!
Waanumti nama gaddisiisu ammoo ilmaan OPDO Tigiree waliin tumsa qabsoo ijaaruuf humna isaan dandeessisu humna hidhate hin qaban!
 
Bara 1991 Abbaa Duulaa fi Kumaa Dammaqsaa Oromoo fi Oromiyaa Tigireetti gurguratan! Qabsoo hadhooftuu waggaa 26 booda Oromoon injifannoon Qabsoo isaa yeroo goolabuuf jedhutti ilmi OPDO Jawar Mahammed bara 2018 Oromoo fi Oromiyaa Nafxanyaatti gurgure.
Oromoon abdii otoo hin kutiin qabsoo bara 2018 Jawar gurgure afaan Nafxanyaatii baasuuf qabsoo itti fufe. Keessaattuu yeroo ammaa #qabsoo_WBOn gaggeessaa jiru muutummaa Nafxanyaa/PP, OPDO fi ilmaan OPDOtti sodaa guddaa ta’ee jira.
 
Turtii waggaa lama booda ammas #ilmaan_OPDO /ilmaan Abbaa Duulaa/ fi #Tuutni_OMN marsaa biraaf deebisanii Oromoo fi Oromiyaa harka Tigireetti galchuuf fiigaa jiru. Oromoon hidhatee lolee, lolchise injifatee biyya ofii yoo dhhunfate rakkoo maalii akka qabu ilmaanuma OPDO/ilmaan Abbaa Duulaa/ warreen Tigiree jala kaatantu beeka! Shira kana maaliif akka xaxaa jiran murna OMN fi garee dhokataa lafa jalatti gandaan of ijaaran nuuf gaafadha.
Waanumti nama gaddisiisu ammoo ilmaan OPDO kanneen akka Seenaa Jimjimoo, Jawar Mahammed fi gareen OMN Tigiree waliin tumsa qabsoo ijaaruuf humna isaan dandeessisu humna hidhate hin qaban. Waraana hidhatee Oromoo tikisuu danda’u #nama_tokko hidhachiisanii hin qaban. Faallaa kanaan garuu Tigireen waraana kumaatamaan hidhachiiftee of harkaa qabdi. Jarri kuni akkuma abba isaanii Abbaa Duulaa harka qullaa Tigiree jala kaatee Oromoo gurgure isaanis harka qullaa akka ree’eetti arrabaan lallabaa Oromoo garbummaa Tigiree jala marsaa lammaffaaf galchuuf kaatu.
 
Ilmaan OPDO kanneen akka Jawar, Seena Jimjimoo, Birhanemeskel Abbebee garee warra kaabaa (Tigiree fi Amaara) jala dhoksaan halkanii guyyaa yeroo fiigan, faallaa kanaan ammoo mooraa tokkummaa Oromoo, Waraana Bilisummaa Oromoo fi qabsoo Bilisummaa Oromoo shiraan diigaa oolanii bulu. Kana mirkaneeffachuu abbaan barbaade, quuqama Oromummaa namni qabu waan Jawar fi Birhanemeskel Abbebee waggaa lamaa asitti fuula FB isaanii irratti katabaa turan ilaala. Keessaattu bara 2018 fi 2019 keessaa waan jarri kuni lamaan waa’ee WBO/ABO barreessaa turaniifi waa’ee OPDO katabaa turan ilaala. Sa’aatti kanatti ammoo waan Seena Jimjimoo, Birhaanemasqal Abbabee fi Tuutni OMN dalagaa jiru ilaala.
 
Gantuu gantuun guddiste irraa sabboonummaa eeguun mataan isaa tisiisa irraa damma eeguudha!
Waan hundaafuu ilmaan Oromoo bakka jiru maraa tokkummaan #qabsoo_ofirratti_hirkannaa amma Oromoon gochaa jiru daraan jabeessee itti fufuun Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf xiiqii keessa galuu qaba. Oromoo saba guddaa, qabeenya guddaa qaba. Qabeenyi bilisummaa saba ofiif hin taane gatii hin qabu. Qabeenyi walabummaa biyya ofiif hin taane hamma fincaan namaati. Qabsoo hadhooftuu enyurratti otoo hirkatiin galmaan ga’uu dandeenya. Otoo gargaarsa argannee gaarii ture. Yaalleerra, garuu gargaarsa hin arganne. Qabsoos maqaa #Oromummaa irraa molquun maqaa halagaan, #SOMAALEE_ABBOO, jedhamuun Waaqoo Guutuu gochaa ture mataan isaa bu’aa hin buusne. Sirumayyuu qabsoo ofirratti hirkannaa ABOn erga eegalee asitti bu’aa gurguddaatu argame. Bu’aa sana keessaa tokko Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi WBO bosonaa Oromiyaa fi RIB Itoophiyaa keessaatti ijaaruun humna TPLF fonqolchinus akkuma olitti ibsame bara 2018 ilmi OPDO injifannoo xiqqoo argamte sana gara dabrsee gurgure.
Ammas tanaan cululleewwaan ilmaan OPDO alaa fi keessaa miidiyaa dhuunfatte waccu ofirraa tiksuun qabsoo ofirratti hirkannaa gaggeessuudha. Kana gochuuf ammoo humna amma hidhatee jiru #WBO daraan jabeesuusdha malee dhufaa darbaa #hirkattummaan Nafxanyaa jala oofamuu hin qabnu. Garee ilmaan OPDO Oromoo Tigiree fi Amaara jala oofu maraa ofirraa tiksuun QBO galmana gahuu qabna!
IUOf
WBOn haa lalisu!
Handoodee Kormaa

Baha Oromiyaa Harargee bahaa Magaalaa Awwadaayitti Humni Addaa Oromiyaa fi RIPF waliin tahuudhaan akkaataa Qeerroo fi Qarree naannichaa ittiin tohachuun dandeyamu Dhalataa bakka biraa irraa dhufee magaalaa Harargee baha keessaa jiraatu Akkamitti to’achuu Akka danda’aniif dhalataan bakka biraa irra dhufee Godina kana keessa jiru maal Akka hojjechaa jiruuf Essatta akka galu akkamiin akka beeku danda’aniif akkamitti akka hordofan irratti kan marihachaa jiran tahuu maddeen gabaasan.
 
Bulchiinsa Magaalaa Awwadaayitti Humni adda Polisii Oromiyaa fi RGB ja’amuun kan waamaman kunneen waliin tahuudhaan yeroo gara-garaatti hawaasa nageyaa irratti ajjeechaa ,saamichaaf reebicha kan raawwaa jiran tahuun beekkamadha
Kanaaf Qeerroof Qarreen Akka of eeggattan isiniin jenna!

mootummaan nafxanyaa Abiyyin hogganamu ilmaan oromoo miilla fayyaa turan tumanii caccabsanii akka isaan kiraanchiin deeman godhaan 

Waraanni Izii kaabaa Tigiraay keessa kan jiruu Abiyyi buqqisee Amaaraa geessuu fedhuu uummata Tigiraay waliin waliigalee hawwaannisa dhabamsiisuu irratti bobba’ee jira.
Ayi Abiyyi… dhumikee fagoo miti.