ONN LIVE : GAADDISA DHUGAA 22,2018. Haala yeroo irratti Ibsa HD-ABO Jaal Daawud Ibsaa Midiyaaleef Muddee 21,2018 kennan

ONN LIVE : GAADDISA DHUGAA 22,2018. Haala yeroo irratti Ibsa HD-ABO Jaal Daawud Ibsaa Midiyaaleef Muddee 21,2018 kennan

Namnii kamuu Jaal Dawud irra mufii qabaachu ni mala. Jibbas ta’u danda’a garuu waraana bilisumma Oromo irratti duula raayyan ittisa biyyaa OPDO waliin godhaa jiru deegarun Dawudiin miidhu otoo hin taanee ilmaan Oromoo Oromo maraaf jedhanii jireeny isaani dhiisanii nuuf jecha lubbu kennuf murtessan irratti murtii du’aa dabarsudha.

Kun ammoo yookaan wallaalumma irraa yookaan ayyaan-lalatumma irra mada.

Kiya Segni 

ABOn dhimma waliigaltee mootummaa wajjin jiruufi amma ‘cabaa jiru’ jedherratti waajjira dhaabichaa magaalaa Finfinnee, Gullallee argamurraa ibsa kenneera.

Ibsi hayyuu duree dhaabichaan kenname waliigaltee dhaaabnisaanii otoo biyyatti hin galiin mootummaa wajjin taasise ibsuun jalqaba.

”ABO fi mootummaan Itoophiyaa injifannoo wareegamaan dhufe kana gara sirna dimokiraasii amansiisaa ta’etti ceesisuuf Eertiraatti waliigallee turre,” jedhu Daawud Ibsaa.

Dhimmoota Waliigaltee
Waliigaltee waraana dhaabuu,
Waraanni mootummaa, humni tikaa fi poolisiin garee mootummaa qofa deeggaraa ture; seera kabajanii gartuu mara ija walqixaan akka tajaajilan taasisuu.
Akkasumas waraanni ABO caasaa nageenyaa mootummaatti akka dabalamaniif.
Oromoota mootummaa waggoota 27 darbanitti achi buuteen isaanii dhabame barbaadamanii bu’aansaas akka uummataaf ifa ta’u.
Namootaa fi gartuu waggoota dheeraaf mirga namoomaa sarbaa turan seeran akka gaafataman.
Cehumsa kanarratti hundi keenyaa qooda qabaannee cehumsa kanaafis tumsa gama keenyaa akka taasifnu, kan jedhan turan.
Bu’uura waliigalteewwan kanaan Addi Bilisummaa Oromoo gara biyyaa galuu dubbattu Obbo daawuud.

Leenjii Loltoota WBO
Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo leenjii fudhatee caasaa nageenyaatti akka dabalamuuf koreen waloo hundaa’ee ABO waraanasaa 1300 mooraa Ardaayittaa galchee jira jedhu obbo Daawud Ibsaa.

Haa ta’u malee dhimmoota waliigaltee taasifameen alatti raawwatamaniiru jedhaman Obbo Daawud ibsaniiru. Isaanis:

Waraana leenjii fudhatu gareen lamaanuu waliin akka too’atuuf waliigalamus, angaa’onni ABO Ardaayittaa deemanii waraanasaanii akka haala irra jiran hin to’anneef dhorkamuu.
Mooricha keessatti karaa waliigalteen ala ta’een siyaasni paartii tokkoo barsiifamuu,
Qabiinsi waraana isaanii mooricha keessatti akka hidhamtootaatti malee akka waraana leenjii fudhatuutti ta’uu dhiisuu,
Leenjiiin kennamu jalqabi fi dhumnisaa beekamuu dhabuu,
Kanaan alattis mootummaan waraana ABO gara lixaa jirutti waraana guddaa bobbaasuun lolli akka eegalu gochuu.
Dabalanis, ”Lixaan alattis mootummaan naannolee akka Salaalee, Baale, Bujii, Eebantuu fi kutaalee Oromiyaa biroo keessatti waraana baneera,” jedhan Obbo Daawud.

Mootummaan waliigalteen karaa guutuu ta’een hojiirra akka hin oolleefis karaa waraanni keenya jiru Moyyaalee fi Lixa Oromiyaatiin lolli akka ka’u taasiseera,”

Paartiin ODP ibsa baaseen waraanni labse karaa kamiinuu fudhatama kan hin qabnee fi waliigaltee keenyaan faallaa kan ta’edha jedhan obbo Daawud.

ABOn ce’umsi kuni karaa nagaa qabeessa ta’een akka milkaa’uu fi waliigalteen mootummaa waliin seenne karaa guutuu ta’een akka hojiirra ooluuf mootummaan waraana bobbaase deebi’uu qaba.

Kanaan alattis mootummaan waraana kana bobbaasuu itti fufee nageenyi akka hin jiraanne kan godhu yoo ta’e uummannij fi warri waraanni itti bobba’e ofirraa qolachuuf ni dirqamu jedhan.

‘Mootummaan nagaa buusuu fedha taanaan, gama keenyaan qophiidha’
Gama biraatin tibba kana magaalaa Finfinnee keessatti miseensonni ABO fi Oromoonni humna tikaatiin butamaa jiru.

Kanaafis mootummaan namoota karaa sirrii hin taaneen hidhaman kana yeroo gabaabaa keessatti akka gadhiisuuf gaafataniiru.

Tibba darbe anga’oota Beenishaangul Gumuz ajjeesuun ummanni akka buqqa’uuf ka’umsa kan ta’e waraana ABO ti jedhamee karaa mootummaatin kan ibsames dhugaa miti jedhan.

Maqa balleessiin waan hunda gara ABOtti fiduun sababa godhachuu itti fufuu kan mul’isu ta’uu eeran obbo Daawud Ibsaa.

”Gochi amma mootummaan itti jiru hojii ABO dadhabsiisuuti,” jedhaniiru. Haa tahu malee, mootummaan nagaa buusuu fedha taanaan, gama saaniin qophii tahuus himaniiru.

Dursaa O Abaadir


Qabeenya namaa hin saamne Qee’ee namaa hin dhaqnee . Lafa keenya irratti immoo wareegama barbaachisu hin baafna.
Jaarsummaan hin jiru hin dhama’inaa Araarri yoo lafti keenya deebi’e yoo qabeenyi keenya deebi’e. Yakkamtoonni RIW fi gaafatamtoonni bulchiinsaf nageenyaa Yoo seeratti dhiyaatan

Hinafuu Dhufeeraa Barana


Hoggantoonni ABO duraanii yeroo ammaa kana ODF-ODP keessa jiran: Leencoo Lataa, Leencoo Baatii, Dr. Diimaa Noogoo, Dr. Bayaan Asoobaa, Hassan Husein fi kan biroon ODPn tuqamuu hinqabu jechuun iyyaa jiru. Duriis Caasaa OPDO wajjin hojjicha turee Dhugaan beekamuu qabu garuu; Leencoo Lataa beekamtii hoggansa ABO ala hariiroo Mallas waliin taasisuun Obbo Ibsaa Guutamaa Finfinnee dhufee hidhaadhaa baasisee fudhatee deemuun ibsa Galaasaa Dilboo kenneen ABO keessaa ar’ame (ibsa yeroo sana Galaasaa Dilboo VOAf kenne yaadachuun nidanda’ama). Galaasaa Dilboo ABOn mootummaa ce’umsaa keessaa dhiibamee bahuun gaaga’ama mudate waliin walqabatee kora Moqaadishootti gaggeeffameen fedhii isaatiin aangoo gadidhiise. Kaanis rakkoo yeroo sana mudateen aangoorraa gadidhiisuun isaanii nibeekama. Obbo Leencoo faan yeroo ammaa kana ODP waliin tokko ta’anii jiru. Kanaafuu, murteewwan dhaaba isaanii deggeraa jiru malee murtii fi adeemsi ODP waan sirrii ta’eef miti. Akka qaama alaatti ilaalamuu hinqabani, akkuma Addisuu Araggaa fi Dr. Alamuu Simeefaatti ilaalamuu qabu.
Jarri kun farraa Tokkummaa fi Bilisummaa Oromooti.Kaayyoo isaani Ijoollee Ityoophiyaa Jalqabaa (Tikdem)first tiif.

Chali Ensermu Beyene

 

Shukri Jamal – Haadhatoo

New Oromo Music