ABO Dimokiraatteessuu Moo Bilxiginneessuu?

ABO Dimokiraatteessuu Moo Bilxiginneessuu? Obbo Billoo Garbii fi Obbo Raggaasaa Oljirraa Waliin – Maree.


Al-seerummaan Abiy itti fufe jiraa
“Abiy nama seeraa oliti abbaa fedhe ni ajjeessa, namni/qaamni isa gaafatu hin jiru
Kan fedhe ni hidha ni hika, seerri isa daangeessu hin jiru. Ini seeraa oli.
Mana hidhaa gadibaase nama ni ajjeessa. Kana abbaan murti hike deebise ni hidha, waan fedhe godha.
 
Walitti bu’insa amantaaf sabaan ummata walitti naqe dhiiga jigsuun diraamaa hojjata, suraa walin ka’aa. Maqaa deeggarsaan qarshii walitti qaba.
Qabeenya dhunfaa kamu ni saama, ni guba, ni cufa seerri isa gaafatu hin jiru
Kam himani kam dhisuu, waan waggaa 2 kana namni kuni dalage lakkaa’ani hin fixan.
Amma immoo maallaqa M1.5 ol ta’e ni dhaalamaa, raayyaan yoo qabees yaa fudhatu jedhe. Mee ilaalaa
 
• Seera kamtu qabeenya nama dhunfaa akka dhaalu isaaf angoo keenne. Paarlaamaa sobaa sana illee walitti qabe seera hin baasne. Labsii kamiin? Sirna Dargii sanatu deebi’aa jira. Dargiin illee labsiin mana dhunfaa dhaale. Qarshiis seeran daangeesse ture. Inni ammaa garu, biyyis seeriis nama tokko. Dabaloota isaan ala namni biraa qabeenya qabaachu hin danda’u gara jedhutti ce’ee.
• Mana namaa sakata’aa jedhe. Akkamti? Kuno waraanni isaa suuqii ummataa saamutti boba’ee.
• Yoo qabdaniis ofiif fudha’adhaa jedhe. Kana mara murteessuuf inni eenyu ta’e ti. Edaa namichi seera oli, Seerri isaaf hin hojjatu.
Egaa yaa sabaa as geenye.
In box Finfinnee”