ABO Biltsiginnaa ykn Hilton Oromoon hin beeku.

ABO Biltsiginnaa ykn Hilton Oromoon hin beeku.
 
Jaarsi xumurri isaa bade kun akkuma Biltsiginnaan qarshiin bittee ABOn diiguuf qopheeffattetti Karoora san galmaan gahuuf akka waan dhaaba lubbuu qabu kan ummanni beekuu of fakkeessee ” sababaa rakkoo keessootiif qaadhimamtoota dhiheeffachuu waan hin dandeenyeef yeroo dabalataa nuuf kennaa jedhee Boordii filannoo biyyoolessaa kadhachaa jira. Karoorri isaanii ajjaabii Abiyyi ta’anii akka waan filannoon dimokraatawaa ta’e gaggeeffamuuf deemuu fakkeessuudha. ABOn oromoon beekuu fi beekamtii qabu haala amma jiruun filannoo irratti hirmaachuu akka hin dandeenye beeksisee jira. Manguddoon sadan qarshiin bitamanii Hoteelatti qallabaman kun karoorri isaanii kaayyoo Abiyyi tarkaanffachiisuudha. Ummanni shira isaanii irratti baree funyaan isaanitti qabatee jira. Warra ummataan tufame.


Oduu Ammee: Dhaabbanni Maallaqa Addunyaa (IMF) liqii doolara biliyoona 2.9 Itoophiyaa irraa uggure!
 
IMF ibsa kaleessa baase keessatti akka eeretti diinagdeen Itoophiyaa sababii dhabamuu nageenyaa fi tasgabbiitiin garmalee unkutaa’ee jira. Biyyattiin sadarkaa liqii deebisuu dadhabuurra geessee jirti waan ta’eef hanga tasgabbii fi nageenya mirkaneessitee biyyoota biroo irraa gargaarsaa fi liqii akka argattu ragaa dhiheesitutti IMF irraa maallaqa duraan iyyamameef doolara biliyoona 2.9 akka hin arganne murtaa’eera.
Haaldureewwan IMF kaa’e kan biroo immoo biyyattiin imaammata lammiilee hunda fayyadamaa taasisu qopheessuun hojiirra oolchuu qabdi kan jedhuudha. Bakka dargaggoonni yuunivesiitii irraa eebbifaman miliyoona heddutti lakkaa’aman hojii dhabanii rakkatanitti saamichii fi qoosaan maqaa ijaarsa paarkiiwwaniitiin Abiy Ahmad raawwataa jiru uggura maallaqa kanaatiif sababa ta’uu akka hin oolle keessa beektonni dubbataa jiru.
 
Haaldureewwanii fi Uggurri IMF kun biyyattiin rakkoolee siyaasaa fi diinagdee hammaataa keessa galuu ishiitiif ragaa guddaadha . Haaldureewwan dhaabbatichaan kaa’aman kanniin guutanii maallaqa kana argachuun Abiy Ahmaditti hedduu ulfaatuu akka danda’u tilmaamama. Fkn. Haala qabatamaa amma biyya keessa jiruun nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuun hojii salphaa hin ta’u. Waraana Tigraay dhaabuu qofa osoo hin taane rakkoolee siyaasaa Oromiyaa fi biyyattii iddoowwan garagaraatti mudachaa jiran hiikaman malee haaldureen IMF kuni hin guutamu. Faallaa kanaa Abiy immoo filannoo sobaa Oromoon guutummaan guutuutti keessaa dhiibame gochuun biyyattii rakkoo dabalataatiif saaxilaa jira.
Uummanni keenya WBO waliin ta’ee hanga bilisummaa isaa argatutti qabsoo finiinsuu qaba. IMF fi World Bank rakkoolee Oromoo akka hubatan sirnaan irratti hojjachuun faayidaa akka qabu hubachuun gaariidha.
GMN – Guraandhala 25/2021
 
Qondaaloota ABO obboo Lammii Beenyaa Fi Obboo Daawit Abdataa namoota dubbisuu deeman poolisiin qabee hidhuun doorsisaa jiraachuufi maatiin akka hin dubbisne dhorkamun barame.
Qondaaltotni ABO Obboo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa mana hidhaa magaalaa Sabbataa duraan turan irraa erga gara shawaa Bahaa magaalaa Mojootti dabarfamanii qajeelcha poolisii magaalaa Mojootti hidhamuu eegalanii baatii tokkoo ol tahee jira.
 
Qondaaltota ABO kanneen manni murtii irra deddeebiin akka isaan mana hidhaa irraa hiikamaniif ajaja kennus komishinii poolisii Oromiyaa ajaja mana murtii tuffachuun Lammii Beenyaa Fi Daawit Abdataa manneen hidhaa adda addaa itti jijjiiruun hidhee dararaa jira.
Obboo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa erga mana hidhaa magaalaa Mojootti geeffamanii maatii fi hiriyyootni isaanii darbee darbee fageenyatti dubbisuun nyaata kennaaf kan turan yoo tahu Guraandhala 24/2021 irraa eegalee Qondoota ABO kanneen namni dubbisuu deeme kan duraan fageenyatillee nyaata geessun gaafatan guutummaan guutuutti nu dhorkanii jiru jechuun maatiifi hiriyyootni isaanii gaafachuu deemanii argaa dhorkaman himatu.
 
Akka namoonni jedhanitti namni nyaata geessu nama nyaata nama harkaa fuudhutti kennee akka deebi’u taasifama malee isaan dubbisuufis tahe arguu hin dandahu jedhan.
Namoonni nyaata Qondaloota ABO Obboo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataaf geessanis yeroo baay’ee poolisootaan qabamanii daqiiqaa 30 oliif achi tursiifamuun qorannaan eessatti beektu maal keessani maaliif gaafattu jechuun poolisiin namoota isaan dubbisu deema qorachaa turu namooni deemani gaafatan dubbatu
.
Hidhamtoota hedduutu mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Mojootti hidhamee jiru keessaa Qondaaltotni ABO Obboo Lammii Beenyaa fi Obboo Daawit Abdataa mana qofaatti hidhamanii kan jiranii fi akka namni isaan hin dubbisnes isaan qofa tahuu maatiin himatu.
Sababaa maatiin akka dubbisuu dhorkaman yoo poolisii gaafatan qaama olii irraa ajaja nuuf kennamedha jedhan. Jedhu maatiin hidhamtoota!

Jecha Dr. Abiyoot Kaasaayee kana “xiinxalaa”.


THE BUTCHER OF JAIL OGADEN DOES NOT DESERVE A WARM WELCOME IN JIGJIGA
 
Haile Mariam Desalegn (HMD) aided and abetted war crimes and crimes against humanity when he was Deputy Prime Minister to the late tyrant Meles Zenawi.
HDM perpetrated war crimes and crimes against humanity, including use of starvation and rape as weapons of war, when he was Prime Minister (2012-2018).
Haile Mariam Desalegn is the man who said he was unaware of the existence of Jail Ogaden and the two-decade long Crimson Terror unleashed across the vast plains of the Ogaden when he left power. He chose denial and deception over truth and justice.
 
The former Prime Minister of Ethiopia:
1) Has the blood of an estimated 60,000 innocent civilians on his hands, victims who were murdered in the vast killing fields of the Ogaden. The actual number could reach 100,000.
2) Is accused of the systematic use of starvation & rape as weapons of war on his watch as confirmed by recently released diplomatic cables.
 
3) Presided over the ugly and criminal transformation of Schools and health facilities into military bases prisons, torture dungeons, and rape dominions.
4) Stands accused of mobilizing and deploying the entire machinery of the Ethiopian State in the service of state-sponsored terror and mass slaughter. On his watch, even the courts were complicit in the commission of these egregious atrocity crimes.
 
5) Is a coward who has no shame and lacks conviction and credibility. He doesn’t have an iota of moral fiber or a modicum of human decency in him. His status is a potential war criminal.
Jigjiga is the location of the notorious Jail Ogaden, the labyrinths of infernal terror and torment he helped create and ran with total impunity for a decade.
His arrival and warm welcome in Jigjiga is an affront to human dignity and a disgraceful attempt to rehabilitate a war criminal.
 
The gut-wrenching cries of his victims and harrowing ululations of grief stricken multitudes that emanate from Hell Ogaden will most certainly be louder than the sycophantic chants sang in his praise.
His only path to salvation is to come clean and shed light on the egregious crimes perpetrated by the criminal state he had led and atone for his sins.
However, should he fail to do so, he may rot in jail in this world and burn in hell in the Hereafter.
– Hassan Keynan