Site icon Kichuu

ABO balleessuu! “Quba Qabduu?Tibba kana Leencoo Baatii magaalaa Adaamaatti dabballoota OPDO hedduu leenjisaa jira.

#ABO balleessuu! “Quba Qabduu?

Tibba kana Leencoo Baatii magaalaa Adaamaatti dabballoota OPDO hedduu leenjisaa jira.

Leenjiin isaas dhimma qabsoo Oromoo jaarraa 19ffaa asii irratti. Isaa asitti bara Oromoon injifate bara kanaafii bara mootummaa OPDO kana akka ta’e ibsa. Mootummaa OPDO kana akka Oromoon waliin hiriiruufi filannoo biraa akka hin qabne barsiisa. Dogoggoraafi daba guddaa inni hojjete:
1. ABOn hin jiru; diigamee badeera.

Waan inni irra deddeebiin kaasee akka namni dirqamaan amanu gochaa ture ABOn akka hin jirredha.
Obbo Leencoo Baatii ofii ABO keessaa erga ba’ee waan ABOn jiru itti hin fakkaatu. Isa qofas miti. Namoonni isaan waliin ABO ganan hedduun bakka hundatti akka ABOn hin jirre lallabu. Kana jechuun dhaabni amma jiru ABOn dhaaba humnaafi akeeka ifaa hin qabne fakkeessee ibsa. WBO bosona jirus akka shiftaatti barsiisuu isaati.

2. Magaalaa Finfinnee magaalaa sabaafi sablammootaa goona.

Leenjii obbo Leencoo Baatii kennaa jiru keessatti kan hammatame dhimma abbummaa Oromoon Finfinnee irraa qabudha. Finfinneen qabeenya Oromoo qofa akka hin taaneefi saboonni kaanis Finfinnee irratti abbaa akka ta’an barsiise obbo Leencoon. Kana jechuun, wareegamni Oromoon dhimma Finfinnee irratti baase gatii dhabsiisuufi qabsoo Oromoo gara hin malletti sharafuudhaafi. Kana jechuun, sabboonummaan Oromoo quucaree Itoophiyummaan akka dhuunfatamu gochuudha akeekni isaa.

Obbo Leencoo Baatii dabalatee namoonni hedduun Qabsoo isaan gochaa jiran ABO balleessuu irratti malee Oromoo cunqursaa jalaa baasuuf miti. ABOn dhiibbaa keessoofi alaa hedduu dandamatee as ga’e. Namoonni ABO balleessuuf ijaaraman hedduun ofii babbadan. Ammas ABO balleessuutti kan ofii badaa jiru hedduudha. Abdii kutadhaa gareen ABO balleessuuf dhamaatan.

Finfinnees yoo ta’e uummanni Oromoo maal akka godhu beeka. Galanni kan ABO haa ta’u malee Qabsoo gama hundaanuu maaltu Oromoof akka malu uummatichi hubateera. Yeroo murtaa’eef ayyaanlaallattoonni burjaajjii uumuu malu. Dhuma dubbii garuu Oromoon ni beeka.”BiqilaaAbbaaShoomaa!

Beekan G Erena


ሁለቱ ሌንጮዎች… | Demis Belete Response to Lencho Leta and Lencho BatiEthiopia: እነሌንጮ ለታ በሐዋሳ ምን አሉ? | Lencho Leta | Lencho Bati | Million Mathiwos | Dima Negewo | Sidama

Exit mobile version