Utuu Dr. Abiyyi Ahemad aangoo biyyattii hinqabanne ta’ee OPDO’n maal gochuuf turan?OPDO fi Dr. Abiyyi maaltu wal dhabsiise?

Utuu Dr. Abiyyi Ahemad aangoo biyyattii hinqabanne ta’ee OPDO’n maal gochuuf turan?
Dr. Abiyyi Ahemad maal keessa jiruu?
Biyyattiin garamitti adeemaa jirti?
OPDO fi Dr. Abiyyi maaltu wal dhabsiise?
Xuuriin Oromoo OPDO balleessuu jira.

Eessarra kaana? Dubbin keenya dhumee xumura argachuuf waan jiruuf dhiphinni, gooliif hammacoon hammaate. Hammacoon kun turtii muraasaaf kan deddeemtudha. Adeemsuma dhala namaatu akkana. Gaafa namaa darbuu ka’u rakkinni huutee morma nama qabdi. Har’a nuti Oromoon har’a gaddaaf gadadoo keessuummeessaa cinqii guddoo keessa jirra. Rakkinni har’a akka biyya keenya Oromiyaatti nurra gahaa jira. Rakkinni kun ammoo biyya ollaa keenyaa Xoophiyaadhaan nurratti deddeemaa jira. Akeekni rakkina keenya har’aa nagaa borii, gammachuu iftaanii, jiruu gmachuu egeeree biyya keenya Oromiyaa fi Oromoo akka ta’e beekna. Har’a rakkachuun keenya waan nuu darbuuf ka’eefi jennee fudhanna. Garbummaan har’a nu mudduun waan bor Bilisoomnuuf akka ta’e hubanna. Tibba kana qaamuma kaleessa nu nyataa turetu isa dhumaa irreesaa nutti bobbaasaa jira. Humni Oromoo humna diinaan tokko ta’uu baatuus waan jabaan nuti qabnuuf ittin mohataa jirru haqaaf dhugaa akka ta’e cimseen beeka. Humna keenya kana kan ta’e haqni keenya baraan jiraataadha jenna.

Agartuu Qeerroo har’aa Xuurii qabsoo jenne. Xuurii jechuun namaaf oolanii namumti oolaniif sun gaafa nama miidhu, oolee bulee waaqni gatiisaa gaafa deebisuuf xuurii ebeluutu qabe jenna. Xuuriin Oromoo ilmaan diinaa mara nii qaba. Maaliif laata gaaffii jedhuuf Oromoo qotee nyaachise, tiksee fooniif cooma mursiise, jiruu gaarii akkanni jiraatuuf biyyasaa keessatti ofitti qabee bulchate. Qaamuma inni Coomaaf booka itti qabaa turetu ilmasaa ajjeesaa bahe. Qaamuma ilmasaa ajjeesaa bahetu har’ammoo gaachana Oromoo qabeenya Oromoo guddaaf olaanaa WBO adamsuuf bobbaarra jira. Harki keenya oolee bulee diina keenya akka qabu beekna. Kanas ta’e sana abbaan waan facaase haammachuu jira. Oromoon waan oole nama kamiif waan godheef nama sana biraa galata dhabus waaqa biraa argachuu jira. Haqni kana.
Utuu Dr. Abiyyi Ahemad aangoo biyyattii hinqabanne ta’ee OPDO’n maal gochuuf turan?

OPDO’n maaliif fokkarti warri Nafxanyaa jennaan inni kibbaa qaama jabaa ABO qabdi jedhe. OPDO/PDO’n ABO bosona keessatti abdataa TPLF tti fokkaraa turte. Gaafa TPLF itti fakkaruu barbaaddu “An yoo diddanis ABO qaba isattin bada, isattin baqadha! Isattin himadha!” Jechaa ittiin diina doorsifataa turan. Sun gaariidha waanuma godhamuu qabudha akkuma ABO dhaan halagaa naasifti halagaa doorsiftu utuu ABO deggartee waliin hojjetteemmoo yaa Warqii! Jedha Agartuu Qeerroo.

Haqni kana. OPDO’n ABO qabattee TPLF waraanuuf akeeka qabattee turte. Dubbiin kun keessoodhaan dubbatamaa ture. Yoo TPLF aangoo nuu laachuu didde ABO isa waraana qabu itti fidnee rukuchiifna. Yoommoo aangoo nuu laatan baraaraman jechuu ture. Gulantaan qabxii OPDO yerosii lama ture, ka jalqabaa karaa haqa qabeessaan akka aangoon laatamuuf gaafachuu. Ka lammataa karaa waraanaa ABO dabalatanii hanga warra aangoorra jiran funaannee fixnutti hojjenna. Kana gahuuf ammoo humna gahaa nuti abdannu WBO qofa. Kanaaf ABO waliin karaa keessoo haasa’uu wayya. Kun ajandaa OPDO utuu Abiyyi hinmuudamin ture.

Oddeessi kun akkuma jirutti ta’ee akka carraas ta’ee Dr. Abiyyi muummee Ministeeraa ta’ee. Erga Dr. Abiyyi Muummee Ministeeraa ta’ee as ammoo akkuma biyyattiitti nuti qofti jiraachuu qabna, dhaabolee biraan Oromoo hinfayyadan ana dhugaan ana karaan oduu jedhu ka jalqabes OPDO dha.

Dr. Abiyyi Ahemad maal keessa jiruu?

Haala jireenya Dr. Abiyyi ammaa hanga tokko Agartuu Qeerroo qorataa turte. Nama nagaa ta’uusaaf hanga tokko haqa nama jaallatu garuu nama nama akkasaa dhugaa beekuuf dhugaaf hojjetu dhabee rakkatu ta’uusaa himama. Dr. Abiyyi yeroo mara nama “nuti qurxummii galanaa fakkaachuun qurxummii uummata keessaati, qurxummiin uummata keessaa uummataan ala hinjiraatu. Fedhii uummataa guutna!” Yaada jedhu qabatee ka’e. Yaadni kun OPDO cimsee aarse. Akka paartiitti OPDO/PDO’n gaafa Dr. Abiyyi ABO’n biyya galee karaa nagaa akka qabsaa’uu muteessu. OPDO yaada gurguddaa kaasaniif. “Miseensa keenya akkam goona egaa? Miseensa gadii caasaa godinaa hanga aanaa hanga fedaraalaa qabnuuf ABO balaadha” yaada jedhu kaasaniif. Kana hoggana OPDO dubbate.

Dubbii kana furuuf tarkaanfii jabaa fudhanna jechuun tarkaanfii fayyaaleessa “jaalala” mata duree jedhuun Dr. Abiyyi akka hojjetamuu qabu dubbate. Dubbiin dhiifamaas ajandaa jiiraachisa OPDO warra kaleessa lafeef foonkeenya nyaateef eegicha lubbuu gochuuf godhame. Uummatnis waan hunda ta’uu baatus dhiifama gochuuf fuula laate. Uummatni gaafa OPDO dhaaf hojiishee kaleessaa dhiisuuf fuula laatu waan guddaa dhalate. Rakkinni kunis gaafa furamuuf akeeku OPDO gowwomse. Akkamitti? OPDO diina akka turte of dagachuu jalqabe. Of dagatuurraa kan qabsoo kana asiin gahe ana jechuutuu eegale. Yaadni OPDO’n ana abbaan qabsoo jedhu kun dabalataan Qeerroo fi uummata Oromoo aarse.

Amma waan hundi gaafa babal’atu OPDO’n waraana banuu murteessite. Waraana OPDO’n labsite kanaan furmaatni akka hinjirre Dr. Abiyyi jala muree dubbateera oduun jedhus jira. Kun ammoo Dr. Abiyyi akkanni OPDO dhaan balaaleffatamu taasise. Dr. Abiyyi ABO nutti fide ofiisaafuu ABO dha jedhees kan duula miidiyaan irratti hololchiisuu kan bane OPDO dha. Kun hundi gaafa ta’u Dr. Abiyyi nagaa dhabe. OPDO’n gaaraa hanga godaatti Dr. Abiyyi balaaleffatu. Har’a Dr. Abiyyi nama kiyyoo keessaa ta’eera. Waraannis ajajnis isaan alatti waan raawwataa jiru fakkaata. Tasgabbiin biyyaa gaafa dhabamaa deemu “ani biyya gadlakkisuun qaba, ykn aangoo gadlakkisuun qaba!” Jedhee murteesse. Fuulduratti murtiin isaanii akkam ta’a laata? Hinbeeknu

Biyyattiin garamitti adeemaa jirti?

Biyyattiin akka Dr. Abiyyi fedhutti filannoo haqaa argattee mootummaa feetuun akka bultu ta’uu ka dubbatan jiru. Filannoon akka filannoo haqaa fi filannoo nagaa hintaaneef OPDO hojii jeequmsaa jalqabde. Hojii jeequmsaa kana fedhii lama irraa qabaatteeti. Ka jalqabaa diinaa wajjin Dr. Abiyyi akka aangootti lakkisuuf, ka lammataa ABO’n akka filannoo miilanaatti dhiyaatee karaa nagaa dorgommiitti hindhiyaanneef yaaddee goote. Kun nii milkaa’aafii laata? Waaqa beeka

OPDO fi Dr. Abiyyi maaltu wal dhabsiise?
Dr. Abiyyii fi OPDO wanti wal dhabsiise haqaan hojjennaaf haqaan hinojjennu ka jedhudha. Kan haqaan hojjetuu barbaadu Dr. Abiyyi akka dubbatamu taanan, sana harkaa rukutuuf kan hojjetummoo OPDO/PDO ta’uuttin beeka. Dabalataan jechi Dr. Abiyyi “uummatni waan filateen haa bulu, dhaaba barbaade haa filatu!” Jedhu mara isaanii aarseera. Isaan dullaan uummata bituu barbaadu akkuma kaleessaa, dabalataan Dr. Kabajaa Lammaa keessa miirri wayii kan “hojii siyyaasaa an hojjedheen Dr. Abiyyi muudame!” Jedhu akka jiru dubbatama.

Xuuriin Oromoo OPDO balleessuu jira.

Qalbeessaa Dhangi’aa
Finfinnee Oromiyaa
Sadaasa 2,2018
Finfinnee Oromiyaa

Source: DAANDIIN QABSOO DHUGAA OROMOO ABO {WBO} QOOFA


Wayi Gannaqaa!?
Gurbaan kun yoo barumsa dhabellee lafa abbaasaa qotee maaliif hinjiraanne? Dumbulloofi sumunii #OMN itti funaanaa tureen waggaa 4n darbe #ABO irratti hololaa ture…Ammammoo #Adisu Arega faa Hootelatti waamani waa itti boccoquu eegallann ajandaa #OPDO gadi naquu eegale.

Maaloo kan garaasaa raqa kg 140 oliin bokokse kun maaliif beekumsuma giraama 2 kennuufi dadhabe?


TIM News-Gadadootu Goodaatti galche malee…

Waan kana barreessuullee hinfeene. Garuu waa barsiisuufani. Suuraaleen asii gadii kun #WBO/Jajjabee Bilisumamati. Keessumaa mucaan dubaraa kun carraa akkuma nama kamiituu biyya diyaasfooraa kana keessa bashannanuu argattee turte. Biyya faranjii dhiistee bosonatti deebitee falmannaa roorroo eegalte. Hubadhaa! Dargaggeettiidhaa; taphattee, kolfitee….hinquufne. Obboloonnishee garbummaa keessaatti dhumaa jiran boqonnaa isheef hinlaanne. Kanaf mudhiishee hidhattee lola falmaa garboomfataa wajjinii seente. Kuffistee kufuus murteeffatte. Aspaaltii biyya faranjiirra laaqii dachee Oromiyaa keessa ooltee buluu filatte. Quuqama dhugaan kana

Har’a holola hedduu kaadiroonni #OPDO gadi roobsaa jiru. Waan akka maallaqa biliyoona hedduu wayyaaneerraa isaaniif ramadamuu. Cubbuu guddaa. Waraanni kun gaafa argate ija mukaa nytaatee, gaafa kaan adamootiin Bosonuufi quruppee ajjeefatee nyaatee bula. Firaashiirra bula miti. Nyaata madaalamaa nyaata miti. Qorra keessa oolee bula.

Elaamee Oromoo! WBO’ irratti hololli hamaan hololamu Waaqa birattuu gaarii miti. Cubbuun isaanii nuballeessa. Ijoolleen mar’immaanii goganii bilisummaa keenyaaf bosona Oromiyaa keessa jiran kun akka Addisu Arega, Taye Dendea, Milkeessa Miidhagaafi kkf kijiba kijibanii garaacha rarraasanii magaalaa gurguddaa keessa taa’uu danda’uum. Garuu hinfeene. #WBO’n kunneen Yunivarsiitiirraa yaa’an. Hayyoota.

Mee kanarras dheeressee hinbarressuuti suuraan haadubbatu!
Jabaadhaa qabsoon dura keenyaa hamtuudha!

Chali Ensermu Beyene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkamitti dhiichisaa sirbaa gammoojjii keessa jiraata rakkoo dandamachaa beelaaf dheebuu dandahee lubbuu isaa sabaaf gumaacha .

#weelliisaa #Caalaa_Bultumee (qeerransoo bultumee )

Biifooleen biifee
Garboomfaatan jiilee
Erguma qeerroon oromoo
gad ba’u kan goonni wal ga’uu

Eegguma qeerroon oromoo
Wal ta’uu kan gonni bobba’uu (*2)

Warrii gadaa Melbaa
Har’aa fuudha Melbaa
Kiiloleen bara gadaa
Michiillee nyaara barbadaa
Akka jaarraa kudha ja’aa
Birmajiin gaaddisa ta’aa
melbaan deebiilse hundaa
Duris sanyii dhumati hiddaa

Argamte firiin dhiigaan
Mul’atte abjuun keenya
Ergaa harkaa keetti galtee
Waa hundaa ittuu beektaa !
Leenjjifadhu eegi offirraa
Adda baasi diinaf firaa
Yaadadhu iyyaasuuf tafarii
nyaara laalii hundaa barii (*2)

Hamma tolee hundii galee
tokkoo ta’uun hamma hamma
Yaa jaraana
Oromummaan hundaa dursaa
dhaabni jirtan mee wal gorsaa
Yoo kan darberraw hin baranne
Maaluma fiduuf falmanne
Yaa jarana
Teessoon harkaa keessan jiraa
Har’a wal tumsaa yaa firaa !!

Kan safuu wallaaltee qeerroo oromoon
Itti waama
Ittii beeka icciiti caccaabsee qalee
Irraa garmaama!
Kan safuu waallaltee Qeerro Amboo
Ittii waama
“”””””””””””””””””””””””””””””’Qeerroo Jimmaa
Itti waama
“””””””””””””””””‘”””””””””””’Qeerroo guujiin
Itti waama
“”””””””””””””””””””””””””””” Qeerroo maandiin
Itti waama.
“”””””””””””””””””””””””QeerrooNaqaamteen
Itti waama
“”””””””””””””””””””””””” Qeerroo shambbun
Itti waama
“”””””””””””””””””””””””””Qeerroo boraanaan
Itti waama
“””””””””””””””””””””””””” Qeerroo kuyyuun
Itti waama
“”””””””””””””””””””””””””Qeerroo beddeelleen
Itti waama
“””””””””””””””””””””””””””Qeerroo Dambbiin
Itti waama Itti beeka icciiti sigigsee qalee irraa garmaama !!


Hawaasni Facebook Adaraa Dubbisaa!

Namni ergamuuf dhalatee; ergamaa guddatee; ergamaa jiraatu tokko akkamitti nama namaaf jiraachuuf dhalate; namaaf jiraachaa guddatee fi namaaf jiraachaa jiraatuun #ergama_Wayyaanee fudhateetu jira jedhee #Olola_kijibaa namarratti banaa? ABO’n miixuudhaan gudeeda Oromoo keessaa dhalate. Akeeka qabsoo fi galma qabsoo Oromoo hubatee beeka; of harkaas qaba. KFO’n ilma lammataa miixuu qabsoo karaa nagaatiin gudeeda Oromoo keessaa dhalatedha, akkasuma akeekaa fi galma qabsoosaa beeka. Kana jechuun namoonni ergamuuf dhalatanii, ergamaa guddachuu barbaadan fakkaatanii ABO fi #KFO keessa galanii hojii ergama isaanii hin hojjetan jechuu miti. Seenaa qabsoo addunyaa keessatti gama kamiinuu gantuun jirti. Gantummaan waa malee miti. Tokko ergama fudhachuudhaan; lama aangoo ykn faayidaa caaluuf.

Ijoolleen gidduu kana leenjii fudhatan Olola gochuu yoo barbaadan ABCD ololaa barachuu qabu. Yoo xiqqaate Google gochuu qabu. Ololli saayinsii qaba; ololli ka’umsa qaba. Olollii fi piropogaandaan addaa adda. Pirpogaandaan waan xiqqoo dhaadessanii nama amansiifachuu yommuu tahu Ololli ammoo maqa balleessii ka’umsa ta’uu danda’u kan qabu tahee haala yeroo irratti hundaa’anii diina ofii haamilee cabsuu fi maqaa balleessuudhaan akka hawaasni bal’aan burjaaja’u gochuudha. Akka kootti, otoon ODP fi hooggantoota ODP tahee, piropogaandaan hojjedha malee Olola hin hojjedhus hin hojjechiisus ture. Sababa isaan isinitti hima.

1ffaa: ODP’n namoota dhuunfaa irrattis tahe ABO fi KFO irratti haamilee, dhaabbii fi dandeettii Olola hojjechuu hin qabu. Maaliif yoo jettan:

a) Miseensotaa fi hooggantoota ODP ilaalchisee: eenyummaa isaanii, akkaataa guddina isaanii, duubee fi oolmaa isaanii, ka’umsaa fi gahumsa isaanii Oromoo hundatu beeka. Dr Abiyyii fi Dr Lammaan isa darbeef dhiifama gaafataniitu, isa gara fuulduraaf waadaa galaniitu Oromoo ofitti araarfatan.

b) Sadarkaa har’a jarri ODP kun karaa qaxxaamuraa irra geesseef Oromoo hundatu aarsaa itti kaffale. Namoota har’a hooggansarra jiranii fi miseensota Koree Giddu Galeessaa keessaa yoo baay’ate harka 5% hin ta’an kan hanga tokko waggoota shanan darban keessatti gahee qaban. Kaan harka rukkutuuf, garaa guuttachuuf, fedha murnaa galmaan gahuuf afaan mi’eeffatee kadhatee kotota guurratee itti gale.

c) Yakkaa fi badii guddaa Oromoorraan gahaa turaniif haa hafu jedhameetu jirra waan ta’eef. Gaafa ODP’n sobaan olola jalqabdu, dosee dhugaa dhaloonni olkaa’ee jiru sana gadi baasuudha. As keessatti Wayyaaneef riqicha kan tahe OPDO kaleessaa fi ODP har’aati. Wayyaaneen diina Oromoo taanaan maliif tarkaanfii tokkollee Wayyaanee irratti fudhachuu dadhaban ree? Eenyutu har’a Wayyaanee wajjin biyya bulchaa jira?

d) Qaamnii fi namoonni isaan irratti ‘Olola Kijibaa’ oofan kun eenyummaa fi dhuga baatii dhugaa, haqaa fi fudhatama qabu Oromoo keessattii fi sadarkaa adda addaatti argataniiru (verified identity). Fakkeenyaaf, Ajajaan Zoonii Lixaa WBO, Jaal Kumsaan Oromoo qabsoo fi dirree qabsoo keessa jiru biratti nama bishaan irra bu’u miti, carii namaati. Gootadha, hubataadha, beekaadha. Hooggantootaa fi miseensota ABO kamuu caalaa herrega #Oromoo fi Oromiyaa booruu nama hojjetee of harkaa qabudha.

Lammata, Jaal Daawud Ibsaa fi Jaallan isaa namoota Qabsoo Bilisummaa Oromoo akka hanqaaquutti baatee, kunuunsee asiin gahedha. Jarri kun garaaf, beekamtiif, aangoof, qabeenyaaf hin jilbeeffanne. QBO Gantootaa fi kijibdoota irraa eegan, cichooman. Gara laafummaa isaanii fi Oromoo tahuu isaanii kan itti mirkaneessan gantootaa fi kijibdootaaf illee garaa dhiifamaa https://kichuu.com/leenjisaan-addisuu-araggaa-yaa-oromoo-ammas/qabaatan, barsiisuu fi adaba abbummaa itti agarsiisan malee garaa jabinaan tarkaanfii irratti hin fudhanne. Miseensonnii fi hooggantoonni #ABObaayyeen sababa kanaatti isaan ceepha’u. Akka riphee lolaatti naamusaa fi tarkaanfii riphee loltummaa gantoota irratti hin fudhanne. Gantoonni “Shanee” jettee maqaa itti moggaaftus ABO’n tokko akka tahe, gandummaa fi amantiidhaan akka hin cicciramne mirkaneessan. Oromoon ABO tokko beeka, isumatus jira. Mootummaanis ABO wajjini kan dubbate. Namoonni haamilee kufaa qabanii fi Ayyaanlaallattoonni ABO tokkicha kana Shanee waan jedhaniif wanti hir’ate hin jiru.

Sadaffaan, ana dha. Namoota gidduu kana ilmaan Addisuu Araggaa olola itti banan keessaa ani nama tokkodha. Of himuuf hangas waanan of himu hin qabu garuu gabaabaatti, otoon Wayyaanee ykn Getaachoo Asaffaa wajjin hariiroo qaba tahee silaa yoona Ministeera taheera, ykn sadarkaa Oromiyaatti bakka olaanaan jira. Wayyaanee mitiitii otoon OPDO wajjin akaayii qoroxxomsee, bishaan dhugeera tahee silaa yoona sooressa taheera; lafa gurguradhee, Prado kana bitadhee, teessuma caccabaa sanarra taa’een kijib ture. Affeerraan OPDO tahuu yeroo afur karaa namoota adda addaa naaf taasifameera. Ejjennoon koo garuu ” Ani waan tortoraa keessa sa’atii dhumaatti seenee of hin tortorsu kan jedhudha. Garuu, akka Lammaa, akka Abiyyi ta’uu nan danda’a malee OPDO tahuu hin danda’uudha” Namoonni #OPDO tahuu danda’an kunoo amma yeroof waan gaariirra waan jiran fakkaatu: Prado qabatu; lafa fudhatu; lafa gurguratu; nama hiisisu; namas ajjeesisu.

Arfaffaa: ABO’n otoo Wayyaanee wajjin hariiroo qaba tahee OPDO’n hangas Oromootti hin taphattu. ABO’nis hangas dhiibbaa gantootaa fi kijibdootaa keessa hin galu. Dubbii keenya irratti, ABO’n olola ijoollee #ODP kana mitiitii olola Mallasii fi Barakat Simoon irraa hafeetu har’a gahe.

Kanaaf, olola dhiisaa kanan jedhuuf. Ololli jalqabamnaan ODP’n gaaffii guddaa keessa gala. Itti fufiinsa isaa irrattis balaa qaba.
Garuu piropogaandaa hojjechuun gaariidha. Piropoogaandaan ka’umsa dhugaa ta’e qaba. Fakkeenyaaf, diina tokko ajjeeftee akka waan kuma ajjeesteetti; daandii 10km kudhan hojjettee waggaa kana keessa daandii 1000km’n hojjechuuf xumureera jechuutu ODP irraa deema, gaariidhas. ODP’n Oromoof akka waan abdii ammaa ta’uu danda’uutti yaadaa, waan egereemmoo Uummataaf yoo dhiisan wayya. Erga Dr Abiyyi MM ta’ee gameessonnii fi namoonni muraasa akka waan Wayyaaneen injifatamteetti piropogaandaa gama hundaan irratti banan. Anis nan deggara garuu haqni jiru, Wayyaanee aangoorraa kaasne malee Wayyaanee hin injifanne. Otoo injifanneerra tahee akkas miti ture garuu adeemsa injifachuu keessa jirrammoo. Kunis suutuma suuta taha. Yoo ariitiin tahe waan baayyeetu bada waan taheef.

Kanaaf, namoonni account sobaa banattanii olola kijibaa ooftan jalqaba: of miitu, lammata ODP miitu, sadaffaa Qabsoo Oromoo duubatti deebistu. Yoo qaama barbaaddan ceepha’uu barbaaddan waan sirrii fi dhugaa taheen ni dandeessu. Wanti isin beekuu qabdan garuu namoota olola kijibaa irratti bantaniif beekamtii hojjechaa fi kennaa jiraachuu keessan hin dagatinaa. Darbees qaamni isin irratti olola kijibaa gootaan injifatee argitu, gaafa sana ofitti gadditu, nama isin ergachaa jirutti aartu.

An waanan beeku isin barsiisuu fi gorsuu hin dhiisu. Baayyeen keessan dhaloota guddataa jiru waan taataniif.

Guyyaa gaarii!
Moonenus Hundarraa