Dr. Abiyi fi Lammaan: Yakka Adda(New Crime) Mootummaan TPLF Uummataa Oromoo irrati hin hojjetin Yakkoota Dabalataa(Additional Crime) Uummata Oromo irrati Addatti immoo Uummataa Oromo Wallaggaa irrati Hojjetamaa Jiru

#Dr_Abiyi fi Lammaan
Yakka Adda(New Crime) Mootummaan TPLF Uummataa Oromoo irrati hin hojjetin Yakkoota Dabalataa(Additional Crime) Uummata Oromo irrati Addatti immoo Uummataa Oromo Wallaggaa irrati Hojjetamaa Jiru.
1.Saree Fanji Suufee Jedhamtu fidani gara isheen Suuftee nu argirsiisaa jirtuudha Jedhani Magaalaa Gimbiiti Zoo24 dhukaasanii Fooqii diigani achuma magaalaa Gimbiiti Uummataa Nagaa lama ajjeessaniiru.
2.Waraanaa Orali 90 Oltahu Uummataa Nagaa Qotee bulaa keessaa Duulchisani rifaasuu Guddaa Keessaa Uummata Oromo galchuun qe’ee fi Qabeenyaa isaa Keessati ajjeessaa jiru.Keessatuu Uummata Wallaggaati Waraana kuma 13 gahu bobbaasaniru.

3.Uummataa Oromoo Moyaalee irrati Hoteelaa Obo Baqqallaa Mullaa Elekopteran Rukkutani Nama 11 ol fixanii jiru.
4.Deeninnati Qarshiin bitanii biyya keessaa bobbaasani Fanji Daandi Asoosaati gara Begi geessuu Toongooti Awwaalani Nama 10 ajjeessani Jiru.
5.Gimbi Bakka Aanaa Laaloo Alsaabiiti jedhamuti RIB Uummataa Qotee bulaa Buna Cirachaa jirani Maasi bunaa Keessati Nama 5 ajjeessaniiru.
6.Najjoo fi Gimbii jidduuti Konkolaataa Qabeenya Nama dhuunfaa Minibasii Jedhamtu Boombiin Gubani lubbu namaas balleessaniiru .

7.Wanti Guddaa Nama ajaa’ibu immoo Wallaggati Uummata Baadiyaa Keessaa Bakka hundaati Waan Qotee Bulaan argees dhagahees hin beekne Elekoptera/Jeettii Waraanaa Sagaleen isaa Baayyee olka’ee dhagahamu Lafa Jalati gadi siqsisuun mana Qotee bulaa irraa balalisuun keessatu naannoo bosona Xixiqqoon Jirtu#Bakka WBO jira jedhani shakkan Video waraabuun Kaartaa Kaasuun WBO Rukkunna jedhani xiyyaara Mana Uummata irra Naanneessani Uummataa sodaachisuun shororkaa fi Sodaa hamaa Keessaa galchani jiru.

Xiyyaarri kun erga Video fi Kaartaa kaasani Odeeffannoo Sassaabani RIB tiif kennu isa booda immoo RIB Meeshaa Gurguddaa gara sanati dhukaasaa jira.garuu dhukaasi kun loltu ykn Waraanaa WBO ajjeesse hin qabu garuu Uummata Naasisuun sodaa Keessaa galchaa jira yakka kana Fakkaatu yeroo ilmi Oromoo tokko ani mooti biyyaati ofiin jedhu Uummata dhiigasaa fi fira isaa irrati gaafa yakka akkasi dalagu qaani guddaadha.Yakka kana fakkaatuu Tigireen Oromoo irrati hin hojjenne.

8.WBO yookiin Qeerroo Garbummaa jibbani Bosona jiran Summiin ajjeefnee Fixuu Qabna jedhani ijoollee nama 2 Aanaa Begiitti WBOti ergani turan Garu ni fashale.

Oromia Qeerroo Media


Haasaa #Konoleel_Gammachuu__Ayyaanaa Qondaala ABOn Har’a OBS irratti dubbate jechoota na dinqan haala kanaan qindeesse.
1. ABOn. Waaqaa gaditti Oromoo dhabama irraa oolche.
2. ABO fi Uummanni oromoo fira hin qaban.
3. Walii galtee Asmaraatti ta’e hojiirra oolchuu dhabuun rakkoo kana dhaleera.
4. Afuura Asmaratti walitti simanne sana utuu jiraatte waan maal ta’a uttuun gaafa sana du’eera ta’e utuun guyyaa kana hin argiin jetta turte; Miira obbolummaa dhugaa ture guyyaan sun.
5. Waajjiirri Maccaa Fi Tuulamaa Kan Oromooti malee kan ABO miti; Kanaaf banamuu qaba.
6 Hiikkadhu jedhanii hiikkachiisuu yaaluu waan ta’eef yoo hiikkate immoo booji’uu waan ta’eef . ODP dhan ABOn hin booji’amu waan fedhetu dhufa malee.
7. Karaa namuusaa ABOn hin hamatamu.
8. Waraanni kun yoo walitti ka’ame mo’aaf mo’atamaan hin jiru kan mo’amu ummata oromoodha.
9. Oromoon Rakkinna gaanfa Afriikaa furee kansaa furuu dadhabe; “Waan baay’ee beekanii waan xiqqoo wallaaluu waaqayyo nu haa oolchu” jedhe oromoon.
10. Oromoon kan walii galtee kana diige adabuu qaba.
11. ABO challenge gochuuf Kinfee Gabra Madin OPDO uume.
12. ABOn uumaasaa keessatti eenyuttuu hirkachuu hin beeku. Waan dhufu hundumaaf oromoo gaafata.
13. Ani Damee ONN banuu hin danda’u dhimmi isaas nan ilaallatu; Gaafa furtuu fudhachuu deema jedhan Ani Wajjiirra ABO Gullaalleen ture