Abiy Ahmed: Waraabesa halkan fi guyyaa angoo irratti basaa jira !

Abiy Ahmed: Waraabesa halkan fi guyyaa angoo irratti basaa jira !

Mee amma dhugumatti namni dhabamee nama tokkotti aangoo kana hunda tuulanii. Sanuu nama dhiiga namaa xuuxaa bahe? Amma namni kun kan hojjatee kam dhiisa?

Aangoo obbo Awwaluu Abdii:-

1) Gorsaa Ol’aanaa Pirezidaantii MNO,
2) Itti Aanaa Dayrektaraa dhaabbata MetCE,
3) Hogganaa Biiroo hojii uumaa (jobs creation) Oromiyaa fi
4) Walitti qabaa dhaabbata press (maxxansa) Itoophiyaati.

Namni kun nama woyyaanee wajji ta’ee amata 20 oli dhiiga ummata keenyaa xuuxaa bahe. Hammeenyi OPDO hundi nama kanaan ibsama ture. Fakkeenya OPDO hamtuu ganamaati. Hoggansa namaa fi lafti Godina Arsii lixaa hundi keessattuu Aanaan Gadab Hasaasaa abaarte rabbitti oli dabarfatte. Nama bara qabsoon eenyummaa fi amantaa Aanaa Hasaasatti taasifamu dhiiga ummata keenyaa naatoo tokko malee Agaazii itti bobbaasee galaafachiisaa ture. Dhiigni dirree Hasaasatti dhangala’e isa himata.

Nama ummata irraa gaggeeffamaan eeggamutu bara Dr. Abiyyi aangoo bara Woyyaanee basaastummaan hin arganne hunda harkatti guurrate. Abiyyi namoota farra ummataa ta’aniif aangoo ni dabala malee hin kaasu. Awwaluu fi Daani’eel kanaaf fakkeenya dansa.
Nama ummanni jibbuu aangoo itti tuuluun MM amala mootummaa abbaa irree shaakalaa jiraachuu mul’isa.

Mubyaa Hassen tiin

Ferhan Abdulselam


Yadesa Bojia


Gabrummaa keessattii cuubamnee, Ajandaa DIINAATIIN raatayaa ooluu irraa, OF IJAARUUN kallattii imala BILISSUUMMAA sanaaf of qopheesutu caala.
Abiy kana muudee,
Abiy kana dubbattee
Abiy kana kaasee,
Nama 10 ajjeessee
Nama 10 hidhee.
Ebeluun biltsigginnaatti galee
Ebeluun oromoo arrabsee
Ebeluun oromoof dubbatee
Ebeluun bakka kanaa ka’uu qaba.
SIIDAAN mililk akkas ta’ee ,
Miidiyaan akkasii waan akkanaa dubbatee,
Ebeluun gaafii akkanaa gaafatee,…. Jette jetteen ….. Imaluun boru gahuu dhiisii, guyyaa qaalii hardhaatuu Kan nu harkaa balleesituudha.

Mohammednur Guye