Finfinneetti kanafaatu deema jira: ODP gara EDP (Ethiopia DP) jijjiiramu qaba. Walumaa galatti: Abiy Ahmed Mangistu H-Mariam ta’uu qabaadha.

Finfinneetti kanafaatu deema jira! ODP gara EDP (Ethiopia DP) jijjiiramu qaba. Walumaa galatti: Abiy Ahmed Mangistu H-Mariam ta’uu qabaadha.

Duchattii:
1. ODP gara EDP (Ethiopia DP) jijjiiramu qaba 
2. Abiy Ahmed paarlaama diige ofiisa hogganaa ta’u isaa ibsuu qaba
3. Seerri mootummaa ammaa baduu qaba
4. Federaalisimiin diigamuu qaba.
Walumaa galatti: Abiy Ahmed Mangistu H-Mariam ta’uu qabaadha.

Abiy Ahmed waan kana deeggaraa? Gareesaafi isa qofatu keessumaa isa qofatu beeka. Itiyoopiyaa keessa waan faalla gamaafi gamana tadhanitu deema jira. Warreen gamana jiran sirna federaalisimii warra deeggaran ( TPLF, KFO, ABO, kkf), warreen gama jiran (G-7, haftee sirna duriifi, Sirna durii irraa warreen hafteefi Ihapa (EPRP), kkf). Abiy Ahmed amma eessa jira? Waan kana lamaan jidduutti waan rakkatee dhaabbate fakkaata. Rakkisaadha!