Abiy Ahmed Ali(Abiyot Kasaye Belayneh) Kalessa TPLF wajin Qeensa nurra gursistani Harra lubbu ajjestani gattani Warabesa nyachisani!?

Abiy Ahmed Ali(Abiyot Kasaye Belayneh) Kalessa TPLF wajin Qeensa nurra gursistani Harra lubbu ajjestani gattani Warabesa nyachisani!?

Barri keessa jirru bara oromoon DHAABA, GANDAAF AMANTAAN wal jibbu yookin wal jaalatuu miti. Saneen hunda cimina, jajjabina, dhiigaaf lafee hayyootaaf qabsaahoota hedduun waan bira kutnee jirruudha.

Otuu bira kutuu baannee, LAMMAA MAGARSAA OPDO waan ta’eef jibbammaa tureeyyuu, JAWAAR MOHAAMED waan Islaam ta’eef kiristaanaan jibbammaa ta’aa tureeyyuu, QEES BALAAY GUDDIINNAA waan kiristaanaa ta’eef islaamaan jibbiimmaa tureeyyuu, J. KAMAAL GALCHUU, waan arsii ta’eef, J. DAAWUUD IBSAA waan wallaga ta’eef, DR MARAARAA GUDDIINNAA, waan shawaa ta’eef Kutaa fii firoottan isaanii qofaan jalatamanii Kan hafaniin balaaleefamuuf jibbamuu tureeyyu.

Silaa taayyee danda’aa shawaa ta’eef Uummatnii shawaa hundi faana dhaabbataa tureeyyu. Silaa Jaafar alii HARARGEE ta’eef kutaan HARARGEE hundi faana dhaabbataa tureeyyu.
Oromoon Hardha waan xixiqoo sannen hunda bira darbee, qaama oromoof tolu Kan oromoon hundi bira dhaabbatu ta’ee, qaamaaf nama oromoof hin tolle Kan oromoon hundi irratti qabsaahuu irra jirra.
#injifannoon_keenya fagoo miti.

Mohammednur Guye

Jawar ajjeesuuf ka’anii ummatni ka’ee irraa dhoorgee du’a oolche. Ummata du’a irraa hambisuuf bahe rasaasaan fixan. Ummata kan fixe mootummaadha. Itti gaafatamuutu irra jira. Jarri garuu nama fixxee Jawaartu nama fixe jetti. Mootummaa ijoollee xixiqqoo ‘elementary’ amansiisuu hin dandeenye kuni. Maaluma barri wallaalaan caarraa argatee mootummaa ta’e kun?

Ferhan Abdulselam


Caalaan Rakkina oromoo kan Aaddunyatti beeksise Abiy jedhee yoo dubbatu akka ummata oromoo tuffatee

Callaa Bultumee Nama Rasasa Sodatee Gadi Hin Jain Araa Konkolta Fi malaqnii (Hoorin) Jilbibachisee


Abiy Kalessa alaga waji Qeensa nurra gursistani Harra lubbu ajjestani gattani Warabesa nyachisani!?

Tafarii Zarfuu Dirree Haqaa New Oromo Music 2020. Official Video.


Lamma Megersa Abiyidha Erga Ajaiba Dabarsef Akasumas KOL/Gamachu Ayana Umata Oromotif Erga Dabarsef