Abiy Afaan Amaaraan Ameerikaatti bookkisee afaan Ingiliiziitiin ammoo kadhate.

Abiy Afaan Amaaraan Ameerikaatti bookkisee afaan Ingiliiziitiin ammoo kadhate. Arrab-lamee!
 
Afaan Amaaraatiin ~ Itiyoophiyaan biyya Waaqaan Ijaaramtee, Waaqaan dhaabbatteedha. Tokkummaa keenyaan hidhaa jalqabne gootummaa keenya kaleessaatiin itti fufnee ni xumurra. Hiyyummaa qabaannus, Eenyumaafuu harka hin kenninu, hin jilbeeffannu, birmadummaa biyya keenyaas dabarsinee hin kenninu. Diina kamuu ofirraa rukunnnee deebisuudhaaf qophiif gahumsa qabna. Eddoo jirrutti gaachana keenya haa qopheeffannuu, onnee keenyas daran haa cimsannuu!
 
Afaan Ingiliiziitiin ~ Hidhaan Abbaayaa qaama hundaaf akka tahu ammas furmaatni kan argamu marii hunda galeessa taheen akka tahe kan amannu yommuu tahu, Itiyoophiyaan hidhaa kanaan eenyuyyuu miidhuudhaaf fedhii akka hin qabne nuuf haa beekamu. Kanaaf ammas qaamni kamiyyuu gara mariitti akka dhufu irra deebine dhaamna.