Abdiisaa Balaachoo: Jedhi Malee

Abdiisaa Balaachoo: Jedhi Malee

Abbaa Waloo kan tahe oladeeman Abdiisaan jedhi malee jedha. Maal dhagahuu ykn maal himuu barbaade laata