Abdii Mohaammad: Pirezidaantiin naannoo Somaalee duraanii hidhaa miliquuf ture

Abdii Mohaammad: Pirezidaantiin naannoo Somaalee duraanii hidhaa miliquuf ture

Pirezidaantii Naannoo Somaalee duraanii Obbo Abdii Mahaammad foddaa mana hidhaa cabsuun bahuuf yaaluusaa poolisiin beeksiise.

(bbcafaanoromoo) –Obbo Abdiin kana dura ALI Hagayya 26 hanga Addoolessa 30, 2018tti jeequmsaa fi okkara naannoo Somaaleetti uumameen walqabatee to’annaa jala olfamuunsaa ni yaadatama.

Haaluma kanaanis Obbo Abdiin har’a wayita beelama dhaddacha mana murtii Federaalaa Olaanaatti dhiyaataniitti, nageenyaafi fayyaa isaanitiif jechuun biiroo poolisii keessatti akka hidhaman taasifamuu isaa poolisiin ibse.

Haa ta’u malee Obbo Abdiin foddaa cabsuu fi morma poolisii hudhuun miliquuf yaalii taasiisee ture jedheera poolisiin.

Obbo Abdiin gama isaanitiin gochicha akka hinraawwatinee eeruun, itti yaadamuun maqaa na xureessuufi na reebuuf jecha kan raawwatameedha jedhameera.

Gochi jedhame kunis soba ta’usaafi dhiibbaan olaanaan irratti raawwatamaa jiraachu himan.

Keessattuu mana hidhaa mijataa hintaane keessatti hidhamuusaanii, hidhamaan dhukkubsataa sammuu ta’e guyyaa lama karra cabsuun miidhaa irraan gahuuf yaalusaa fi kunis nageenya isaa irratti yaaddoo itti umuu mana murtichaatti himeera.

Hidhamaan tokkos akka tasaa karra mana fincaanii foxxoqsuun miidhaa narraan gahuuf yaaleera jechuunis mana murtiitti himeera.

Poolisiin qorataa jiru gama isaatiin mana hidhaa itti hidhame kan hidhamtoonni kamiyyuu itti hidhaman ta’u himuun, dhiibbaan kamiyyuu akka irra higahiin dubbateera.

Kana malees poolisiin wayita Abdii waliin marii taasisee tureetti walitti bu’insichi akka ka’uuf ittigaafatamaa ta’usaaniifi kanaafis dhiifama gaafachuusaanii mana murtiitti himaniiru.

Manni murtichaas bu’aa qorannichaa ALI Onkololeessa 19, 2011 qabatee akka dhiyaatuuf akkeekachisuun beellama kenneera jechuun miidiyaan biyya keessaa FBC’n gabaaseera.