ABBOOTII GADAA, SIIQQEE FII KOREEN TEKNIKAA, WAADAA ..

ABBOOTII GADAA, SIIQQEE FII KOREEN TEKNIKAA, WAADAA SABAAF SEENTAN, AMAANAA UUMMATAA BAATTAN SAN, sabnii isin eeguttii jira..

Gootichii oromoo jaala MARROON hardhaa mitii gaafa WBOn ERTIRAA irra galu dubbii dubbatee fixe.
Gaafasiis VOA dhaan jaal marroon ibsa armaan gadii laatee ture, ” ABOn ulaagaalee hedduu gaafateef otuu deebii hin laatiniif, dirqiisiisanii akka galuu godhan. Erga galames waadaa waliif seename hundaayuu diiganii waakkatanii jiru. ” jechuun dubbii xumureera.

Dubbichii siyaasaadhaatii mee gaafiiwwan kanneen akka ilaalcha keessaniitiin deebiisaa.

#Hooggansii tokko yeroo biyya Alaa jiruttii, qoma dhiibee karaa sirree qabsoo geggefatu keessattii ibsa laachuu danda’a. Sababbiin isaas hooggansii bilisa ta’ee taa’ee jiru waan ta’eef.

Hardha hooggansa tokko yoo dirqiisiisanii ajajaa jiran ta’ee maaliittii beekta…?
Jechii jaal marroon jedhees kanuma. Hooggansii keenya nuun wal qunnamaa hin jiru. Jedhe dhugaadha hooggansii erga gaafa ABOOTII gadaati ttii kennanii wal qunnamaa hin jiran ta’a.
Ammas rakkoo kana kan furu Abbootii gadaatiif rakkoo teknikaati.

Wantii ABOn Dawuud Ibsaan hoogganamu bakka lamattii bahaa Jira jechuun odeefaman kijiba hin hubatamneedha.
Silaa waan hedduu Dhugaa qabatamaan jiru barreesuuf ibsuu ni danda’aa ture garuu immoo iciitiiwwan dhaabaa qilleensa irra hafarsuun miidhaa malee bu’aan argamsiisuu tokkoolleen hin jiru.
Hundaafuu hundumtii tapha siyaasaatiitii tasgabaahaa…

Mohammednur Guye


Alaabaa tana!
Har’a alagaan nu jaalatus tahee nu jibbu alaabaa tana ni beeka. Alaabaa tanaan nu beekas. Oromoonis alaabaa tanaan of beeka. Alaabaan tun bar tokko mallattoo ABO qofa turte. Har’as kan ABOti. Har’a garuu kan ABO qofa osoo hin taane aasxaa sabboonummaa Oromootis. Namni Oromoo tahee sabboonummaa himachaa alaabaa tana waliin lola qabus jira natti hin fakkaatu. Sabboonummaa kaayyoon alaabaa tanaa dhaletu har’a humna siyaasaa Oromoo arginu kana uume. Ganda Oromummaa keessatti dubbii kanarratti walii hin gallu tahuu dand’a. Warri sodaa fi jibba nurraa qabu garuu dhugaa kana ni beeka, irrattis walii galu. Oromoon akka humna hin taanee fi aango biyya bulchuu akka hin jabeeffanne warri hawwu yoo Oromoo yakkuu barbaadan ‘ABO’ ittiin jedhu. Alaabaa tana itti maxxansu. Ni abaarraatti nu eebbisu. Nu qoqqooduu hawwuutti nu tokkoomsu. Garuu nutoo, siyaasaa jaraa irraa bu’aa sharafannee daranuu ittiin wal jaaruuf hojjechaa jirraa? Maal jechuu barbaadeetan seetan? Balaa ambi nutti aggaamu hireetti jijjiirrachuuf haa hojjennu

Yaya Beshir