Abbay Tsehaye VS Lammaa Magarsaa.

Abbay Tsehaye VS Lammaa Magarsaa.

Rakkoo Daangaa Mudate ilaalchisuun Yaada PMNO Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa

Godina Shawaa Bahaa aanaalee 5tti lagni Awaash guutee qabeenyarra miidhaa geessiseera.

Jiraattonni toorichaa rakkoolee gara garaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii Waajjirri Hoggansa Sodaa Balaa Godina Shawaa Bahaa ibseera.

Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Jeeylaan Ahimad lagni Awaash guutee aanaalee 5 keessa gandoota jiran 23tti oomisha midhaanii gosa adda addaa facaa’ee ture heektaara 5,127 ol irratti miidhaa geessiseera jedhu.

Balichaan abbootii warraa 3,772rra miidhaan gudaan kan irra ga’e yammuu ta’u, abbootiin warraa 983 ta’an ammoo qe’ee isaaniirraa buqqa’uu isaanii waajjira koominikeeshinii godinichaarraa odeeffanneerra.

Namoota miidhaan kun irraa ga’eef deeggarsi godhamaafii akka jiru kan ibsan itti gaafatamtichi, rakkoon kun hawaasa biroorran miidhaa akka hin geessisneef of eeggannoon godhamuu akka qabu obbo Jeeylaan dhaamaniiru.