Abbaan biyyaa FINFINNEE Oromoo dha.Now is the time of action.

Abbaan biyyaa FINFINNEE Oromoo dha. Now is the time of action.

Oromoon Abbaa Biyyummaa Finfinnee kan gaafatuuf sababa mirga seenaa Finfinnee irratti qabuufi( because of historical rights over Finfine) dha. Yeroo yaadachuu hin danda’amnee irraa kaasee hanga roorroon lafa isaa irraa buqqa’uutti lafa Finfinnee jedhamtu irra eenyuunuu dura jiraataa kan ture saba Oromooti. kanaaf sabni oromoo abbaa biyyaa duriiti (indigenous peoples)ti jechuu dha. Mirga guddaa ummanni akkanaa lafa isaa humnaan irraa fudhatamte irratti qabu keessaa tokkoo fi murteessaan mirga hiree ofii ofiin murteeffachuuti. Kanaaf bu’uura kanaanis ummanni kun Finfinnee irratti mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu ni qaba jechuu dha. Heerri mootummaa inumaa daangaa tokko malee hanga fottoquutti kan eeyyamuu dha. ). Kanaaf FINFINNEEN bu’uura kanaanis qaama Oromiyaa ta’uun isii hin mamsiisu.

Bu’uura HMFDRI kwt. 50(1) tiin Mootummaan Federaalaawaa Dimokiraataawa Ripaablika Itoophiyaa mootummaa Federaalaa fi mootummaalee naannoleetiin kan caaseffamee dha. Bu’uura kwt. 50(4) tiin Naannoleen akka mootummaa naannoottii fi sadarkaalee bulchiinsaa gadi aanaa kan birootiin gurmaa’uu ni danda’u. Ummanni kallattiin akka hirmaachuu danda’uuf aangoon gahaan qaamolee bulchiinsaa gadi aanaa ta’aniif kennamuu akka qabu tumaa Heeraa kana irraa ni hubatama. Sadarkaawwan Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa Heera MNO Labsii Lak. 46/1994 Kwt. 45 jalatti ibsameera. Bu’uura kanaan Naannichi Naannoodhaan, Godinaan, Aanaadhaaniifi Gandaan kan caaseffameedha. Haa ta’u malee, Caffeen Oromiyaa barbaachisaa ta’uusaa yemmuu itti amanu sadarkaa bulchiinsaa kan biroo caasessuu ni danda’a. Mootummaan Naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee akkauma magaalaalee birootti caasessuudhaan magaalaa muummee Naannichaas godhatee jira.

Sirna mootummaa federaalaa tiin aangoon mootummaa federaalaa fi mootummaalee naannoo jidduutti heeraan qoodama. HMFDRI kwt. 50(8) tiin aangoon mootummaalee Federaala fi Naannoolee jidduu Heerichaan akka qoodame; Naannoleen aangoo mootummaa federaalaa kabajuu akka qaban; mootummaan Federaalaaf aangoo mootummaa naannolee kabajuu akka qabu tumameera. Mootummaaleen lameenuu qaama seera baaftuu, seera hiikuu fi seera raawwachiisuuti ni qabu. Bu’uura kanaan aangoon mootummaa Federaalaa HMFDRI kwt. 51 jalatti tarreeffamee jira. Mootummaan Federaalaa aangoowwan isaa kwt. 51 jalatti tarreeffaman keessaa bakka bu’ummaan naannoleef kennuu akka danda’u kwt. 50(9) jalatti tumameera. Aangoofi hojiileen Heera Mootummaa Rippaablika

Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa keessatti addaan baafamanii Mootummaa Federaalaatiif yookiin Mootummaa Federaalaafi Mootummaa Naannichaatiif waliin kennamaniin ala jiran kamiyyuu, kan Mootummaa Naannoolee akka ta’e HMFDRI kwt. 52(1) jalatti tumameera. Dabalataanis dhimmoonni aangoo naannoolee jalatti kufan HMFDRI kwt. 52(2) jalatti tarreeffameera. MOOTUMMAAN NAANNOO OROMIYAA bu’uura aangoo HMFDRI tiin qoodameef kanaan Heera ofii tumachuudhaan mootummaa ofii ijaaratee jira. Heera mootummaa Naannoo Oromiyaa kwt. 47 jalatti aangoowwan naannoo OROMIYAA tarreeffamaniiru.

Kanaaf Ummanni Oromoo mirga hiree ofii ofiin murteeffachuutiin Naannoo Oromiyaa gaafa hundeeffate sana magaalaa Finfinnees murteeffate. Finfinneen Hadhuura OROMIYAA ta’uu irraa kan ka’e labsii Lak. 94/1997 Labsii Heera Fooyya’aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. 46/1994 Bara 1994 Bahe Fooyyessuuf Bahe kwt. 2(3) jalatti MAGAALAAN MUUMMITTIIN OROMIYAA FINFINNEEDHA jechuun Magaalattiin akka magaalaa MUUMMEE NAANNICHAA taate ifatti labseera. FINFINNEEN daangaanis ta’u caaseffama mootummaa naannoo oromiyaa keessaa waan taateef abbaan biyyaa FINFINNEE Oromoo dha.
~by Abduljebar Hussien.


“Dhimmi FINFINNEE dhimma abbummaati dhimma Eenyummaati. dhimmi Eenyummaa ammoo dhimma jiraachuuf jiraachuu dhiisuuti. Oromoon waan fedheeyyuu obsuu danda’a. Garuu dhimma Finfinnee irratti obsuu hin danda’u. Jalqabbiin gabrummaa oromoo finfinnee irraa eegale ammas bilisummaan keenya finfinneedhuma irraa eegala.

“FINFINNEEn kana booda dachee ilmaan Oromoo irraa buqqifamaa; irratti tuffatamaa; irratti ajjeefamaa; faallaa kanaan ammoo dachee ilmaan alagaa irratti badhaadhanii quufaaf qananiin irra jiraatan taatee itti hin fuuftu. Abadan itti hin fuftu. Qabsoon as geenye. Ammas qabsoodhumaan seenaa kana jijjiiruuf jirra.”Bohaara Birahaanu -Jabaa Hin Jibban-New Oromo Music 2018
“Jarri #ADP aangoo guutuu wal muuduu fi wal buusuu Finfinnee irratti osoo hin taane #Bahaardaar irratti qabdi. ADP’n Finfinnee irratti hoggansa ODP buuftee hoggansa ADP’tiin akka bakka buuftuuf aangoo isaan hin qabne kan kenneef ODP dha. Deebitee kan waccus ODP dha. Isin magan!”

Professor Ezekiel Gebissa interview with OBN about the Ethiopian federalis
Transformation, or Tragedy?
Yes, almost all the frustrated empires in history have turned into fascistic and genocidal madness. Examples abound. The Abyssinian kingdom that sought to expand beyond its borders as the Ethiopian empire, having been frustrated on account of the incoherence of its project of nation-building, turned mad since the 1960s.

And right now, the more PM Abiy Ahmed exerts himself to resuscitate the empire from its ravages, the more we are feeling its genocidal pulse, first in its own Amhara base, even as its genocidal streak is spreading everywhere, wreaking havoc in the entire country, and causing the potential implosion of the Ethiopian state.One wonders if this ragtag of a frustrated empire is about to change its course to go through transformation into a multinational federal democracy, or if it will delve deeper into the logical outworking of its fascistic and genocidal impulse?

From the way this Prime Minister is (mis)handling things, there is little hope that the former will come to be true. In deed, recent developments seem to suggest that his consistently imperial rhetoric and his (as yet covertly) authoritarian choices are more likely to lead to the latter.
If anyone is concerned about developments in that part of the world, now is the time of reckoning.
Now is the time of action.
Now is the time of action to avert the impending tragedy.
Now is the time of action to give release to the (imperial) frustration by transforming the polity into a multinational federal democracy.
Tsegaye Ararssa


👉 Dhaggeffadhaa, leelliftoota Sirna Opdo/EPRDF
Dhumaatiin Qeerroo keenya Kumaatamaa ,Buqqaatiin lammii keenya milyoona,Hidhamuun dararamuun ummata keenya Sirna kana suphuuf osoo hin taane Sirnichi Gaaffi ummanni gaafatu akka ďeebisuuf yakkamtoota seeratti akka dhiyessuuf dhiiga lammii keenyaa kan dhangalaase seeraan akk

gaafatamuuf.Dhiigni Qeerroo kumaatamaatiif Qaamni itti Gaafatame eenyu??Harra maqaa araaraatin worri saamees worri ajjesses worri ummata keenya buqqaasises Otoo Seeraan hin gaafatamin Ittu Of ijaaranii akka jabaataniif karaa banuun gonkumaa sirri miti.Kan lubbuu qeerroo keenyaaf gatii hin laanne Abbaa feedhe ta’uu Dhukkee irraa kaasurraa duubatti hin deebinu.Gaaffii ummataa Rarraasanii adeemuun dhiiga Qeerrootti qoosuudha

Harra Kan lubbuu qeerroo keenyaa kumaatamaan galaafate dhiiga isaanii akka galaanatti dhangalaase Sirna kanaadha.harra gatiin lubbuu isaani maaliin hirreegame ???Gaaffiin isaan gaafatan kamtu deebi’e??Sirna kessan suphachuu male Gaaffiin gatiin lubbuun itti wereegame gatii male hambiftan.Sossobduun sobduun gamaaf gamanaa wocitu kalessa Essa turte?Eenyu akka nuuf qabsaa’aa Tures eenyu akka nuutti qabsaa’aa Tures ni beekna.Gaafa dubbachuuf alba’uu kaatu hundi keetu Gatii lubbuu Qeerroon kumaatama sirnichaan galasfatame dhiiga isaanii akka galaanaa dhangala’e hirreega kessa galchi.Fakkeessituun duwwaan!
(by Anuwar Teha)


Caalaa Daggafaa “IRRAAN GEENYE” New Oromo Music 2019


Maqaan Ganamaa Kutaalee Magaalaa #Finfinnee 130 Kinooti!
1. FINFINNEE – Addis Ababa
2. AGAMSA – Markaatoo
3. BADDAA EJERSAA – Ras Kaasaa Sefer
4. BAAROO KORMAA – Xuqur Anbassaa
5. BIRBIRSA GOOROO – Piassa
6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo
7. CAFFEE aannanii – Meksiikoo
8. CALCALLI – Saar-bet
9. DAALATTII – 4-kiiloo
10. DILDILA ADURREE – Inxooxxoo
11. GARBII – Senga-taraa
12. GOLBOO – Ceerqoos
13. GULALLEE BADHAASOO – Qeeraa
14. HURUFA BOOMBII – Jaan-Meedaa
15. QARSAA – Kaasaanchis
16. ADOOLAA – Kibre-Mengist
17. BULEE HORAA – Hagere Maariyaam
18. EJEREE – Addisaalem
19. ROOBAA – Nifaas Silk
20. ADAAMAA – Naaziret
21. CIROO – Asebe Teferi
2.BISHOOFTUU – Debre zeeyit
23.BOTEE-Maqii
24.BAATUU-Ziwaay
25.Amboo-Hagerehiwoot
26.Sabbataa-Alamganaa
27.Hoolotaa-Gannat
28.Walisoo-Gihoon
29.Tulluu eegduu-Menagesha
30.Haroo sabbuu-Alem teferi
31.Roobee-Goobbaa
32.Lammii-Lamii
33.Birbirsa-Georgis Church
34.Dhekkaa-Yeka
35.Dhooqa booraa-22 mazoria
36.Doobbii-Qacanee
37.Laga harree-Laga haar
39.Dabbassoo-mashalookiyaa
40.Haroomaayyaa-Alemaya
41.Bakkanniisaa-Mekanisa
42.Bookee-Bethel
43.Qarree Gowwaa-Gohatsion
44.Haxaa`ii-Axaayyee
45.Abbaa Guuguu-Aarbaa guuguu
46.Dirree Dho`aa-Dire dawa
47.Karaa Maraa-Kaarra Maarraa
48.Sa`a Gurree-Saaguree
49.Naqaadallaa-Maqdela
50.Melka jaldu-Melka Jebdu
51.Naqqamtee-Lekemte
52.Karaa Qoree-Karaa Qorree
53.Illuu Abbaa Booraa-illuubaaboor
54.Oboraa-Waabaraa
55.Dhedheertuu-Dertu
56.Yaa`a bal`oo-Yabello
57.Qolan Koomii-Welenkomi
58.Hara Dambal-Zway
59.Cuqqaalaa-Ziqualla
60.Mataaharaa-Metehara
61.Arsii-Aruusii
62.Bishaan Diimaa-Bisdiimoo
64.Qoqaa-Koqa
65.Mandayyoo-Fasil Awuraja
66.Bishaan Dhinsaa-Yilman Dinsa
67.Haqaaqi-Akaki
68.Irreensaa-Gudeellaa
69.Shaamboo-Shaambuu
70.Ilaalibalaa-Lalibela
71.Fincaa`aa-Finca
72.Abboomsaa-Tinsa`e birihan
73.Hora-Filwuha
74.Hawaas-Awash
75.Qaalluu-Kality
76.Laga Qamalee-H/Giorgis Dildiy
77.Wal-arga-Wellega
78.Tulluu Daalattii-Tiliku Betemengist
79.Addababa`ii-Adebabay
80.Qilee-Asko
81.Suluula Garbii- T/Haimanot 82.Awwaaroo-Aware
83.Adaamii-Rufael
84.Sheik Hojole/Didiimtuu-Shegole
85.Waddeessa-Chercher Godana
86.Tulluu Ejersaa-Hanna Mariam
87.Lumee-St.Joseph
88.Labuu-Siga meda/Tatek
89.Laaftoo Tumtuu-Buna Board
90.Tulluu Dheertuu-Gofa Betemengist
91.Tulluu Heexoo-Buufata Poolisii Jahaffaa
92.Laalii-Intoto Mariam
93.Burqaa Ejersaa-Faransay Imbassy
94.Caffee Muudaa-Lideta
95.Dhakaa Araaraa-sherathon & Hilton area
96.Dolloo Buddeenaa-Gotera,Wello sefer &
97.Dhummuugaa-Ginfille
98.Fiichee-Xalian mishig
99.Golbaa-Addis ketema
100.Hadaa-Tele,Garaj,Cerkos Betekiristan
101.Harawa-kaca Fabirika
102.Harbuu-Gurd Shola
103.Harbuu Irreessaa-Ras
Hailu Sefer
104.Hulluuqa Kormaa-Istifanos
105.Jaajaa-Bihere Tsige
106.karaa Qorxii-Belay zeleke Qilxu straight
107.Burqaa Qorichaa-Yeka Michael,Around
Kebena river
108.Hurufa Raaree-Around Bus Station
109.Keelloo Masqalaa-Around 4-Kilo Campus
& Betekiristan area
110.Riqicha Alloo-Engliz & Russia Embassy
111.Caancoo/Arsii-Debre Selam
112.Bulikaa-Bulga
113.Collee-Debre Sina
114.Dheedheeraa-Dadar
114.Erar-Yarar
115.Gaara sibiiluu-Minilik Gibbii
116.Hankoober-Ankober
117.Goodaa Boombii-Tatek Defer
118.Bubbee-Yirga Dejen
119.Ganda Aliyyuu-Gandaliyyuu
120.Haadha Adii-Adaadii
121.Walda`a-Woldiya
122.Madaaroo-Ayertena
123.Kuukkuu-Hagere Marian
124.Jajjuu-Yejjuu
124.Tulluu Diimtuu-Bahita Gebriel
125.Tulluu Maraa- Tulluu Amaaraa
126.Wacaalii-Wucaalee
127.Waabee Shabal-Waabee Shebele
128.Malkaa Abbooshee-Baambiis
129.Mandooyyee-Baalee-Faasiil
130.Xarroo-Atana Tera
Maddii: Kan Dubbifnee Irraa!
#Horaa_Bulaa !!!!!!!!!!!

TAMIRAT BEKELE – Birbirsa Gooroo -New Ethiopian Music Clip | ታምራት በቀለ


OPDOn kayyoo wayyaanee hin jijjire

OPDOn ODP ta’ee jijjiiramera jedhu.

Gowwaatu gowwaa gowwomsa malee gowwaan gamna gowwomsu hin danda’u. OPDOn jijjiirameera jedheet ummata gowwaa hin dammaqin gowwomsa. Gowwaan kan mirga isaaf qabsahu dhiiseet kan lammii isaa hidhu ajjeessu ibiddaan gubu deegara. Kan isaa dhaabatu dhiiseet kan isa buqqisu jala kaateet harka dhanaa oola. Kan isaaf boohu dhiiseet kan isa waraanee diigaa boosiisu jaalata. Gowwaan hin dhalatiin,yoo dhalate hin guddatiin, yoo guddate hin jiraatiin, yoo jiraate nama hin taiin akka saree harka namaa laalee haajiratu. Gowwaan meeshaa diinaa lashee tokkummaa nyaqarsa ummatati.

OPDO=ODP. ODP= OPDO. Qubee takka OPDO irraa kaasseet ODP ta’ee malee hin jijjiiramne. Jijjiirama jechuun kaayoo sagantaa maqaa aadaa seenaa sammuu xinsamuu wayyaanee waggaa 27 hidhachifte jijjiirachudha. Otoo jijjirame Oromummaa sabboonummaa eenyummaa tokkummaa obbulummaa bilisummaa abbaa biyyummaa jabeessedha.

OPDOn wayyaanee afaan Oromoo dubbatudha. Kanaaf Wayyaanee caalaa obbo Dhaqabaa Wariyoo sia 44 hidhe. Barsiisaa Akiliiluu Hordofaa sia 36 hidhe. Obbo Asaffaa Akkumaafi ilma isaa Suuraa Akkumaa erga takka hidhee. Akkanatti diinummaa sabboontota irraa qabu hadheesseet riikoordii cabsee. Haamma yoomiitti Oromoon hidhamee ajjeefamee gubatee nagaa dhabe jiraata. Falli isaa beekaan barsiisee gowwaan dammaqee ummanni mriatee tokkummaa jabeessee ABO abbaa qabsoo bilisummaa ijaaraa WBO abbaa Qeerroofi Qarree burqaa sabboontotaa amanamaa ilma Oromoo jabeesee WBO bira dhaabatee qabsahee kaayyoo jawaar Mahaammad fashaleesuu qaba.

Kaayoon jaawaar kaayyoo OPDOti. Kaayyoon OPDO kaayoo wayyaaneeti. Kaayyoon wayyaanee sabboontota balleesee ABO caccabsee WBO hidhannoo hiksisee Oromoo harkka qullaa godhee hamalee ajjeesee qabeenya saamee sooromee badhaadhee biyya isaa misoomsee jiraachisufi.

Wayyaanee=OPDO tokko isaani. Kanaaf qeerroo addaan baasee humna laamshese akka hin sochonee godhee. Oromoo gosa ganda amantii fi siyaasaan gargari qoodee tokkummaa diigaa. Diigii bulchi (dividing and rule) oromotti fayyadamaa jira. Mahandisiin isaa Jawaar Muhammad. OPDOn Jawaar humna godhateet angoo irra jiraachuu barbaada. Jawaar OPDOtti fayyadamee kaayyoo Junaddiin Saaddoo bakkaan gahee Oromiyaa caasaa Arisii jalatti galchee mootii ta’ee biyya bulcuuf qabsaha. Minilik Hayilasillaasee Dargii wayyaanee caalaa balaa hamaa baatee Oromoo kan barbadeesu Jawaarif OPDO dha.

Balaa hamaa asi deemu kana maseenssuf falli isaa Oromoon ummata murteessaa tauu qaba. Mariatee waliigalee tokkummaa jabeessee jallataa sirreesse didaa caccabsee ofkeessaa balleesse ABO amnamaa abbaa qabsoo bilisummaa abbaa Qeerroo abbaa WBO jabeessee nagaa buusee jiraachuu qaba. Kaayyoo ABO malee Oromoon bilisoomne nagaa argatee hin jiraatu kana beekaa. Ragaa seenaa OPDO waggaa28 hubadhaa.

Warri OPDO jijjiramera hin qeeqinaa jedhanii odeesaan OPDO oota. OPDOn qubee “O” jijjiirate malee wayyaanumaan isaa hin jijjiiramine. Kanaaf ABO warana WBO hidhannoo hiikisisa sabboontota hidha ajjeesa boombii xiyyaaraatiin daaraa godha mana Oromoo ibiddaan barbadeesa. OPDOn gaafa duee biyyee seene malee hin jijjiiramu hin amaniinaa
Bulto Hubechissa


Video guutuu yeroo MM #Ethiopia #Dr_Abiy_Ahimed boohan sirna awwaalcha Jeneraal Saharee Mokkonnen fi J B irratti