Abbaan Alangaa Dhimmi Baqqalaa Garbaa faa Yakka Laalcha Cufaadhaan Akka Laallamu Mana Murtii Gaafate

Dhimmi hoggantoota Koongiresii Federaalawaa oromoo – Baqqalaa Garbaa Gurmeessaa Ayyaanoo, Dejenee Xaafaa, Addisuu Bulaalaa dabalatee himatamtoota 22 – nageenyaa wabii dhiheeffatuu eegsisuuf jecha akka yakka laalcha cufaadhann lallamuu abbaan alangaa mootummaa gaafate. Abbaan alangaa gaafii barreeffaman mana murtiitii dhihheesse kana irratti heerri mootummaa kana heeyama jedhuus, abukaatonni hidhamtootaa garuu gaafichi heera biyyattii cabsa jechuudhan morman.

Yakki tokko laaalcha cufaadhan lallamuu han geechisu hoo iccitii jireenya dhuunfaa himatamtootaa, hamilee haawaasaa fi nageenya biyyaa irratti rakkoo fide qofa jedhan abukaatonni himatamtootaa.

Dabalaniis, “himatamtoonni keenya yakka ulfaataadhaan waan himataniif ija ummataa funuratti, bakka diploomaatonnii fi gazexeesonni dhimmicha hordofuu danda’aniin akka laallamu filanna,” han jedhan abukaatonni himatamtootaa keessumattuu himatamtoonni mana murtii kana irraa amantaa akka hin qabnee waan ibsachaa turaniif gaafii abba alangaatiin akka walii hin galle ibsan.

Manni murtiis gama lachuu erga dhaggeeffatee booda murtii kennuudhaa boruu bellama qabeera.

Torbban darbe himatamtoonni shanan , Galaanaa Nagaraa, Cimsaa Abdiisaa, Derejee Margaa , Gammachuu Shaanqoo fi Magarsaa Asfaaw mana murtiitti odoo hin dhiheeffamin hafan ture. Harragaruu akkuma manni murti ajejeetti 22 isaanii dhiheesse poolisiin.

Abbaan alangaa himatamtoota 22 irratti ji’a Eblaa bara 2015 shororkeessummaadhan himata banuun isaa hin yaadatama.