Dr. Kassim Abbaa-Nashaa fi Liiban Waaqoo dhugatti waan ijji tiyyas argite, garaan na dadhabe, ammoo akka itti dubbadhu wollaale usee dubbatanii.

Dr. Kassim Abbaa-Nashaa fi Liiban Waaqoo dhugatti waan ijji tiyyas argite, garaan na dadhabe, ammoo akka itti dubbadhu wollaale usee dubbatanii.

Heddu galatooma! Akkasitti dhugaa irra dhaabatanii, wol gorfatuun gaariidha. Wol sirreeffataa yoo akkasitti woliin deemne, injifannoo teennas akka salphaatti tindhifanna, ititifachuu dandeenna. Karaa dheeraas deemuu dandeenna. Wol sobuun wol sossobuu, sadaa si jaalanaan sadih sii kennee jedha worri keenna yoo mammaaku. Ifa mitii?

Aman Gare


I hope worri kana dhageettan, gorsa kana positively fudhattanii waan sirreeffachuu qabdan, bu”aa ummata keennatiif jecha sirreeffachaa harka wol qabannee woliin if dura haa deemuu isiniin jedha.

OMN Baga Ayyaana Qilleetiin Isin Gahe Jechaa, Sagantaa Ayyaana Qillee Mimmiidhagoo Isiniif Qopheessine Wiixata Guyyaa Guutuu Akka Hordoftan Isin Afeerra!

Ayyaana Gaarii!

OMN: Baga geessan!
Wiixata akka isin hin dabarre.


Office the Prime Minister no longer uses the pentagram emblem of fed government (it has new logo that looks like a cabinet or shelf). Ministries are creating their own logo/emblem. It is very troubling to imagine every branch of office of the executive body (much less the legislative and judiciary) has its own emblem/logo/symbol. The constitution says the emblem should represent ‘unity in diversity’, and it does not specify. So government can change the pentagram without amending the constitution, either at the HPR or with referendum. What can replace the pentagram? I believe Odaa captures the history, diversity and future prospect of the country. It is Tree of Life, Peace, Fertility, Unity, Happiness, Prosperity, Longevity and Good Luck. In fact, the Ethiopian tourism authority has attempted to capture such essence in its new logo.

Biyya Oromiyaa

Gaafii hawaasni keenya kan
Dubaay jiraatan dhimma
Yeroo akkaan murteessaa
Taheerrati gaafatan
Rakkinni A B O
Rakkina O D P
Jidduu jirurrat
deebii xiinxalaan
Siyaasaa obbo #jawaar
mahammad# laatan
Itti dhihaadhaa
Irraa fayyadamaa
Ajjannoo saatiis


He seems confused himself and confusing qeerroos & Qarrees

everyday with different instructions.

1 Comment

  1. Do you know Liiban Wako? What he preach is not who he is. Please watch out of such people who are chameleon.

Comments are closed.