Abbaa Alangee Federaalaa: Lakkoofsi namoota ajjeechaa Hacaaluun shakkamanii to’ataman 14 gahe

Abbaa Alangee Federaalaa: Lakkoofsi namoota ajjeechaa Hacaaluun shakkamanii to’ataman 14 gahe

Abbaan Alangee Federaalaa kan biyya alaa taa’anii ‘ummanni akka walitti bu’uf waamicha dhiheessan’ seeratti dhihaatu jedhan

(bbc)–Lakkoofsi namoota ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaan shakkamanii 14 gahu Abbaan Alangee Federaalaa Adaanach Abeebee himan.

”Shakkamtoonni 14 ta’an to’atamaniiru. Kana dura afur turan. Amma dabalataan 10 qabamaniiru. Walumaagala dhiira 11 fi dubartoota 3 dha,” jedhan Aadde Adaanach.

Qorannoo hanga ammaa qabnuun ajjeechaan Haacaaluu ”itti yaadamee, karoorfamee, qophiin godhame kan raawwate akka ta’e ragaan agarsiisu harka keenya seeneera,” jechuun himan.

Gama kaaniin, guyyaa kaleessaa bakka Jawaar Mohaammad argametti manni isaa ‘yeroo lammataaf’ qoratamuu miseensi maatii tokko BBC’tti himaniiru.

Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee hookkara uumameen lubbuun namoota 160 yoo darbu qabeenyi hedduullee barbadaa’uu qondaaltonni himaniiru.

Qorannoo Jawaariifi Baqqalaa irratti

Torban darbe gaafa Kibxataa Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaafi kaan dabalatee namoonni 35 to’annoo jala oolaniiru.

Qorannoo Jawaar Mohaammadiifi Baqqala Garbaa irratti taasifamaa jiruurratti kan dubbatan Aadde Adaanach kana dura ‘waamicha hookkaraafi jeequmsaa, akkasumas haasaa jibbinsaa’ taasifamaa ture walitti qabneerra jedhan.

Torban har’aa Kibxata, reeffi gara magaalaa Amboo qajeelaa ture Burayyuu erga gahe gara Finfinneetti akka deebifame taasifamee ture.

Jawaar Mohaammad fa’i ‘humna namaa qindeessuun, meshaalee odeeffannoo qabatanii meeshaa waraanaan deeggaramaniiti deebisan,’ jedhan Abbaan Alangee Federaalaa.

Gama kaaniin, miseensa maatii Jawaar Mohaammad akka ta’an kan dubbatan BBCtti akka himanitti guyyaa kaleessaa ‘yeroo lammataaf’ mana dhufanii sakatta’insa gaggeessaniiru.

Namni miseensa maatii akka ta’an dubbatan kun ‘erga gaafa Kibxataa manaa bahaa akka hin jirre, akkasumas namni alaa dhufee nu ilaaluu hin danda’u’ jechuun himan.

Guyyaa kaleessaa qorattoonni ”sa’aa lamaaf turan” kan jedhan namni kuni, ”kompiitara tokko fuudhanii” deeman jedhan.

”Akka torbee darbe sanii miti waan tokko akka nutti hin dhagahamne nutti dhaamaa ture. Mana keessa wayi rakkoo qabdanii jedhee nu gaafate [Jawaar],” jedhu miseensi maatii kun.

‘Isaaniis seeratti dhihaatu’

Aadde Adaanach ajjeechaan Haacaaluu, Haacaaluu qofa kan bu’uura godhate osoo hin taane nageenya biyyaafi nagaa jeequuf ture jechuun Kibxata TVbiyyaalessaa irratti dubbatan.

Iskindiir Naggaa waliin walqabatee immoo namoonni jaha to’annoo jala oolu EBC’n gabaaseera.

Abbaan Alangee Federaalaa biyya alaa ta’anii kanneen ummannii ”akka walitti garagalu” kanneen waamicha taasisan jiru jechuun ”isaaniis seeratti dhihaatu” jechuun dubbatan.

”Hojiin eegalle jira. Biyya alaa ta’uun seeraan ol isaan gochuu akka hin dandeenye ibsuun barbaada,” jedhan Abbaan Alangee gaafa Kibxataa yoo dubbatan.

Dabalataan, ”hoggantoota mootummaa hojiirra jiran dabalatee hidhameera” jedhanii ergaa mobaayilaan, miidiyaa hawaasummaa, akkasumas nama ramaduun ‘ummanni akka burjaaja’u’ taasifamaa jira jedhan.

Ummannis odeeffannoo madda odeeffannoo sirriirraa akka odeeffatu waamicha dhiheessan.