Abbaa Alangaa Federaalaa: “Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru”

Abbaa Alangaa Federaalaa: “Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru”


Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira.

(bbc)—Abbaan Alangaa Federaalaa Obbo Birhaanuu Tsagaayee qorannoo ji’oota shanii ol fudhateen hooggantoota olaanoo fi ogeessoota 63 to’annoo jala oolchu isaani himaniiru.

Namoota shororkeessummaan shakkamanii to’annaa jala oolaa turan irratti aanga’oonni Ejansii Odeeffannoo fi Tika Biyyaalessaa dhiittaa mirga namoomaa raawwataa turuu isaaniis himaniiru.

Shakkamtootni gara poolisii yookin iddoo turtii seera qabeesaaatti osoo hin geeffamiin dura manneen hidhaa seeraan hin beekkamne fi dhokatoo ta’an keessatti hidhamaa turan jedhan Obbo Birhaanuun.

Manneen hidhaa dhokatoo kunneen keessattis shakkamtoota reebuufi dararaa adda addaa irraan gahuun yakka raawwachuu isaanii akka amanan taasifamaa ture jedhan.

Shakkamtootni kunis yeroo baay’ee konkolaataa ambulaansiin geejibsiifamaa turan jechuun Obbo Birhaanu himaniiru.

Namootni miseensa dhaabbilee siyaasaa ta’an miseensummaa dhaabbilee siyaasaa keessaa akka bahan dhiibbaan irratti taasifamaa ture kan jedhan abbaan alangaa federaalaa kun, shakkamtootni meeshaa waraanaa kan isaanii hin taane ‘kan kooti’ jedhanii akka mallatteessan taasifamaa akka tures qorannaan arganneerra jedhan.

Namootni manneen hidhaa dhoksaa kunneen keessa turan shiboo elektriikiin reebuu, fiixee qaama hormaataa isaanii piinsaadhaan harkisuu, ifa aduu akka hin argine gochuu, sadafii meeshaa waraanaan reebuu, bosona keessatti qullaa gatuu fi gochaalen biroo irratti raawwatamaniiru jedhan.

Gochaaleen kunneen shakkamtoota irratti raawwatamuu isaaniitif sanadootni fi ragaaleen garaagaraa argamuus Obbo BIrhaanuun himaniiru.

Gochaalee kanaanis namootni miidhaawwan qaamaa garaagaraaf saaxilamaniiru, kan ajjeefaman fi eessa buuten isaanii dhabames akka jiran irra geenyeerra jedhan.

Gochaaleen kunneen hoggantoota Ejansii Odeefannoo fi Tika biyyaalessaan akka hojimaata sirriitti fudhatamanii qajeelfamni itti kennamee ittiin hojjetamaa turuus Obbo Birhaanu ibsa kennanin himaniiru.

Manneen namoota shororkeessummaan himatamanii keessatti meeshaaalee waraanaa fi asxaawwan ofiif olkaa’uun akka mana isaanii keessaa argame fakkeessuunis gochaalee hojjettoota ejansichaan raawwatamaa turan keessaa akka ta’es himaniiru.

Hooggantootni fi ogeeyyiin ejansichaa dhiittaa mirga namoomaa kunneenin shakkaman 36 to’annaa jala oolaniiru jedhan.

Abbaan Alangaa Federaalaa haleellaan boombii Waxabajji 16 MM Abiy Ahimad ajjeesuu irratti fuulleffate hogganaa ejansichaan qindeefamuusaas himaniiru.

Xiyyaara shan, Doonii lama…’METEC’

Malaammaltummaan walqabatee sakkata’iinsa dhaabbilee mootummaa gurguddoo irratti taasifamen, Korporeeshinii Injinaringii Sibiilaa ‘METEC’ bittaawwan biyya keessaa fi biyya alaa heddu karaa seeraan alaatiin raawwataa ture jedhameera.

‘METEC’ fi ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisuunis ogeeyyii qindeessuun qorannoon taasifameera jedhan.

Qorannoon malaammaltummaa dhaabbata ‘METEC’ irratti taasifame, qoranoolee malaammaltummaa biroorraa adda kan taasisu qoranichi shakkamtoota to’annoo jala osoo hin oolchiin dura taasifamu isaati jedhan.

Bu’aalee qorannoo argaman ilaalchisee ‘METEC’ birrii biiliyoona 37 oliin dorgommii caalbaasii malee biyya alaatii bittaa raawwateera jedhan.

Adeemsi bittaa kun hariiroo faayidaa dhuunfaafi firummaan kan raawwatame ta’uus himaniiru.

Bittaan kun gatii meeshaalee hanga dachaa 400tti guddisuun kan raawwatame ta’uus qorannoon argamuu himaniiru.

Namootni adeemsa bittaa kana keessatti hirmaachaa turan, qabeenya guddaa biyya biraatti akka dhokatu taasisaniiru jedhan.

Bittaan biyya keessaas dhaabbilee hoogganoota ‘METEC’ walin hidhata michummaa fi firummaa qaban irraa caal-baasii malee raawwatame jedhan Obbo Birhaanuun.

Akka fakkeenyaatti dhaabbata tokko irraa caal-baasii malee birrii biiliyoona 205’nin bittaan raawwatamuu himaniiru.

Dooniiwwan lama Abbaay fi Andinnat jedhaman waggoota baay’eef tajaajiluu isaaniirraa kan ka’e faayidaa kennuu hin qaban jedhamee dhaabbata biyya alaaf wayita gurguramuf jedhutti ‘METEC’ sibiila dooniiwanii caccabsee fayyadamuuf gaaffii dhiyeessee dooniiwwan lamaan bituu himaniiru.

Boodas dooniwwan kanneen caccabsee sibila isaa itti fayyadamuu dhiisuun dooniwwan kanaan hojii daldalaa seeraan alaa hojjechuun maallaqa doolaara kuma dhibba shan galii argatullee maallaqichi mootummaaf galii hin taanes jedhaniiru.

Kana malees bittaawwan xiyyaaraa fi hoteelootaa irrattis yakkawwan hojjetamusaani abbaan alangaa federaalaa himan.

Dhaabbatichi xiyyaara tajaajilaa ala ta’an shan kaampanii biyya Israa’el irraa bitee Afran isaanii hojiin ala ta’anii dhaabatani kan jiran yoo ta’u tokko eessa akka jiru hin beekamu jedhan Obbo Birhaanuun.

Yakkawwan malaammaltumaa kunneenin walqabatees namootni 27 to’annoo jal oolaniiru jedhan.

Yakkawwan kunneenin walqabate shakkamtootni biyya keessatti dhokatan fi gara biyya biraatti baqatanis ni jiru kan jedhan Obbo Birhaanu Tsagaaye hojiin namoota kunneen to’annoo jala oolchus hojjetamaa jira jedhan.

Kanneen biyya keessa bakka garagaraa dhokatanii jiranis to’annoo jala akka oolfaman himaniiru.

Kan biyya alaatti argaman to’annoo jala oolchuuf biyyaalee keessa jiran waliin dubbataa jirra, biyyaaleenis dabarsanii nuuf kennuuf waadaa galaniiru jedhan Obbo Birhaanuu Tsagaaye.

Yakkawwan kunneenin walqabatee konkolaataawwan, kaartaan manaa, eyyamawwan daldalaa, meeshaaleen waraanaa fi sanadootni biroos to’annoo jala oolaniiru jedhan.

To’annaa jala oolun namoota kunneeni dhimma sabummaa namootaa walin hidhata kan hin qabne akka ta’es Obbo Birhaanu Tsagaaye himaniiru.

Yakkamtoota kanneen qabanii seeratti dhiyeessuuf hawaasni akka tumsus gaafatanii jiru.


ESAT DC Daily News Mon Nov 12 2018

1 thought on “Abbaa Alangaa Federaalaa: “Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru”

Comments are closed.