Aanaa Limmuu Kossaatti lafti Heektaara Kuma 4 ta’u seeraan alaa qabamee jira.

[OBN 18 01 2010] Aanaa Limmuu Kossaatti lafti Heektaara Kuma 4 ta’u seeraan alaa qabamee jira.

Lafa naannoole taakku takka Federaalaan bulu hin jiru, akka heeratti. Federaalli ”hayyama inveestimentii” maqaa jedhuun lafa uummataa keennu hin danda’u. Kaapitaalisitin dhiiga uummata keenya xuxaa, bosona mancaasaafi naannoo busheessaa Oromiyaatti hin jiraatu