Aanaa Kofaleetti cabbiifi bakakkaan miidhaa geessise

Aanaa Kofaleetti cabbiifi bakakkaan miidhaa geessise

(bbcafaanoromoo)–Dilbata Bitootessa 12,2012 Godina Arsii Lixaa aanaa Kofaleetti roobni cimaan waaree booda roobe kan ammaan dura roobee hin beeknedha jedhu Itti-gaafatamaan Waajjira Kominikeeshinii Aanaa Kofalee Obbo Abdulqaadir Guyyee.

Gara galgalaa sa’aatii 11 irraa roobuu kan jalqabeefi sa’aatii tokkoof cabbii qofatu roobaa ture jedhan.

Gandoota aanaa Kofalee sadii kan uwwise yoo ta’u, aanichatti misoomni jallisii mosee baayinaan kan omishamaa jiru waan ta’eef cabbiin kun miidhaa cimaa akka irraan gahes himu.

Bal’ina omisha miidhamees koreen hundaa’ee hojiin qulqulleessuu hojjetamaa jira jedhan.

Cabbiin karaarratti tuulamuun daandii guddaa aanicha qaxxaamuru waan cufeef sa’aatiiwwan muraasaaf tajaajilli geejjibaa gufatee turuus eeran.

Rooba kana keessa bakakkaa bu’eenis daa’imni waggaa 14 ta’u lubbuun kan darbeefi nama tokkorrammoo miidhaan qaamaa gahee hospitaala seenuus himan.

Akka kan kaleessaa sana gahuu baatus naannoo sanatti bokkaan akkanaa torbee darbes roobee turuu himan.

Buufatni raaga qilleensaa magaala Kofalee jiraachuu kan eeran Obbo Abdulqaadir bokkaan cimaan akkanaa akka dhufu raagni mul’ise akka hin turres himan