“…21st century leaders use their brain cells more than their muscle tissues!” ― Israelmore Ayivo

“…21st century leaders use their brain cells more than their muscle tissues!”
― Israelmore Ayivo

ዶክተር አብይ ኮመዲና ትራጀዲን በአንድ መድረክ ላይ መጫወት የሚችል ትያትረኛ ሰው ነው!!! ሰው ሲሞት የማይደነግጥ ፍጡር ነው!!! አገሪቷ በአስጨናቂ ሁኔታ ለይ እያለች ታክሲ ተራን እየጠረገ ፎቶ የሚነሳ ሰው ነው!!! አገር/ሕዝብ ከፍቶት ከዳር እስከዳር በሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ፣ እሱ ከኤርትራው መሪ ጋር ዓለም ዘጠኝ ላይ ነው!!! የሕዝቡን ሥጋት ተረድቶ ለማረጋጋት የሚሞክር መሪ ከመሆን ይልቅ፣ የደላውና ሁሉ አልጋ በአልጋ የሆነለት መሪ መስሎ ለመታየት ይሞክራል!!!

የሱ ሥምና ፎቶ የብዙሃን መገናኛውን ካጥለቀለቀ በቂ ነው ብሎ የምያምን ራስ ወዳድ ሰው ነው!!! በራሱ ባሕር ይዋኛል እንጂ ለሕዝቡ ጥያቄ ጆሮ የለውም!!!

እሱ ለአንዲት ቀን ከሚዲያ መጥፋት የማይፈልግ ልክፍታም ሆኖ ሳለ፣ ኦቦ ለማ መገርሳን ግን ከኦረምያ ክልል ፕሬዘደንትነት ካነሳው ጊዜ ጀምሮ ድምፁን አፍኖት፣ ከሚዲያ አርቆት፣ በቁም ግዞት ላይ እንዳለ ሰው አድርጎታል!!!


Amboo New York jettanii ?
Opdo,ODP ,Biliginnaa .Eenyutu maqaa garee hattuu fi gantuu kanatti maqaa itti nuuf jijjiraa jedhe ? Caasaan isaanii gubbaa irraa hanga jalaatti jiru Hoggantoota isaanii dabalatee Maa’iikalawwii duraan sirreeffatanii ijaarrataniitti guuramanii yakka raawwataa turaniif murtee argachuu qofa.Kol .Abiy Amboon New York keenya jedhee uummata akkuma Iddoo birootti goyyoomsuuf bare Amboos yaalee ture.Maqaa Misooma Amboo jedhuun xiqqoo oliif gad fiiganii waa xiqqoo holola sobaa bittimsaa turaniiru.Maqaa Misoomaatiin ilmaan maccaa kan ta’an warra Wallaggaa fi warra Amboo jechuun karaa dabballoota Opdo tokkummaa keenya walitti buusuuf shira guddaa xaxaa turan.Wallaggaas deemanii Warra shawaa fi warra Wallaggaa jedhanii walitti buusuuf yaalaa turani.
Garuu Hin milkoofneef .Waa’een Misooma Amboo jedhamee waadaa sobaa galaa turanis achumaan qilee bu’ee badeera.Duraanis qabsoo Amboo ittiin burjaajjessuu fi malee Amboof yaadamee Hin turre.Uummanni Amboos qabsoon isaa Abbaa biyyumma fi Bilisummaa oromiyaa galmaan gahuuf malee gaaffii bu’aa xiqqoo argatanii callisuuf miti.
Amma immoo Abiy Amboo tti waan salphateef kana booda Amboos Hin dhufu.Amboos Hin gargaaru jedheera kol.Abiy jechaa jiru.


Hawaasa Oromoo Afrikaa Kibbaa Maraaf
Muummici Ministeera Itoophiyaa Dr Abiyyi Ahimad baatii dhufu January 11 Ykn 12 Afrikaa Kibbaa dhimma dippiloomaasii biyyoota lamaani irratti mari’achuuf affeerraa Mootummaa Biyya Kanaatii Ni dhufa jedhamee eegama.haa ta’u malee dhufaatii isaa kana akka hawaasni Oromoo biyya Kanaa isa waame fakkeessanii saamichaaf maallaqa namarraa funaanun itti fufee jira.innis namoonni abiyyiin dubbistanii gaaffii gaafachuu barbaaddan galma qophaa’ee seenuuf Maallaqa biyya kanaa kuma kudhan jechuun qarshii Itoophiyaa kuma digdamii way namarraa guuruuf karoorfameera.kuni tasuma hin ta’u.Abiyyi Weellisaa ykn artiistii miti kanan maallaqa kana mara kaffalee galma sana seenuuf.

Gaaffii ilmaan Oromoo biyya keessa jiran kan hin deebisne gaaffii kiyya kam naaf deebisaafan isaaf jedhee maallaqa kana kaffalee galma sana seena? Erga uummata dubbisuu dhufe qarshii kanan baasuf for what? Abiyyi Dhufee dhiisee wanti inni ittiin nu gargaarus hin jiru gaaffii Oromoos deebisu hin jiru.achuma daaniel kibrat waliin haa mari’atu.

Warruma Godina Isaa ta’e qofatu oduu kanas afarsee dubbii waliin laaqaa jira waan ta’eef Oromoo Kan taate kamuu maallaqaa miti tola osoo koottaa jedhamtanii ergamtuu habashaa kana akka hin dubbisne isiniif dhaamna.gaafattees deebii hin argattu dubbattees kabaja hin argattu holola siyaasa mataa isaanii afarsuuf lubbuu ilmaan Oromoo Dhabamsiisaa Abiyyi keenya jedhee kan jala fiigu isuma dhiiga Oromoo Dhuguu Bare Sooreyyii Ganduma isaati. tokkoon tokkoon jara kanaas ni beekna haa godhan waan fedhan nuti garuu tuffannee bira taruu qabna malee waliin afarsuu hin qabnu.waan nama ajaa’ibu haga yoonaa namni isaaaf security ta’u hin argamne.

Abiyyi as dhufeef dhimma waraqaa jireenyaa keenya keessa isa hin galchu wal faanaa nu jalaa balleessa malee.kan si jiraachisaa jiru Abiyyi osoo hin taane mootummaa biyya kanaatifii gargaarsa UN qofa. Biitti koo nagaadha baqaattoota koo naaaf galchaa jedhee akka dubbatuuf jala fiigdanii harka dhooftuf moo waan Oromoo Ajjeesisaa Jiruuf jabeessi ajjeesi jettanii jala figdu?

so sababni dhiiga dhugduu kanaaf galma raandii kuma kudhan kaffaltee seentuuf tokko hin jiru.tanaan dura Weellisaa Caalaa bultumee ajjeesna jedhanii maqaa Jimmaatin Raandii Kuma Dhibbaa ol walitti qabanii Jimaarratti Fixan.Waaqaa haa tolu Caalaan lubbuun isaa oole.ammas Gumaa jedhanii namicha erga maallaqa miiliyoona tokko kaffalchiisanii booda kophaatti cichanii daaraa godhanii sagalee isaanii dhokfatan.har’as Abiyyi Keenya Jettee maqaa warra Jimmaatin maallaqa saamtee Baduuf.
Koottu Nyaatta jedhe abbaan lataa.

Via: Miidhaksaa Abbishuu