Mana hidhaa

Mana hidhaa Masaraa Kumsaa Morodaa

Mana hidhaa Masaraa Kumsaa Morodaa Oromoonni armaan gadii sababa qabsoo Oromoo deeggaraniif hidhamanii jiru. Yeroo ammaa masaraa Kumsaa Morodaa keessatti dararamaa jiru. Walitti 56 turan; isaan keessaa 33 maqaan isaanii armaan gaditti tarreeffamee jira. Maqaan [Read More]