News

Malaamaltummaa Lammaa Afaan Dammaa!

Malaamaltummaa Lammaa Afaan Dammaa! Damee Boruutin, Bitootessa 10, 2019 Malaamaltummaan deemuun yaroo tokkoo fi lama laga nama ceesisuu ni danda’a taha. Garuu malaamaltummaa kaayyoo fi akeeka godhatanii ittii jireenya gageefachuun gonkuma hin danda’amu. Guyyaan sobni [Read More]