Maroon-Kumsaa
News

Maroon-Kumsaa Dirribaa ilma sabaati.

Maroon-Kumsaa Dirribaa ilma sabaati. Barruun kun haala amma Oromiyaa keessa deemaa jiru ilaalchisee walfalmii sabquunnamtii irratti uumuuf yaadamee miti. Haqa ilma dhiiraa kan sabaaf manaa bahe yeroo gariin namaa kijibaan dukkaneessee akkasumas seenaa isaa xurii [Read More]