EBC: የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የነዋሪዎች መታወቂያ አሰጣጥ በዘመናዊ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አስታወቀ፡፡

EBC የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የነዋሪዎች መታወቂያ አሰጣጥ በዘመናዊ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አስታወቀ፡፡

Akkasii dhugaa itti himuu addaagge finfinnee handhuraa oromiyyaa taa ‘u bagaa itti himtee ilmaa abbaa Gadaa!