የትራንስፖርት እንቅሰቃሴ ማዕቀብ እና የኦሮሞ ህዝብ ትግል

የትራንስፖርት እንቅሰቃሴ ማዕቀብ እና የኦሮሞ ህዝብ ትግል

KMN Kush Media Network


Akkam jirtuu Ittiiqaa Tafarii irratti yaalin ajjeechaa godhame hin jiru. guyyaa inni coronan qabamee eegalee bilbilaan hordofaan jira. galma barkumee keessatti yaalamaa osoo jiruu ala irraa meeshaa qara qabu gara keessaa yeroo galchuuf yaalan namoonni argamnaan guyyaa itti aanu nageenya keef yaadda’uurra gara manaa si geessinee deddeebinee si yaalla jedhanii ogeeyyonni fayyaa mana isaatti yaala gochaafii jiru jiru malee hoomtuu isa bira hin geenye. Fayyummaan isaa amma haala gaarirra jira. Namoonni yaaddoo hedduu keessa turtan dhugaan jiru kanuma!

“lij yared”