ነገ የሚመረቀው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የኦነግ ቢሮ ገና ከዋዜማው በቡዳ መድሀኒቱ ደመቅ ሸብረቅ ብሎ ለአከባቢው ግርማ ሞገስን ለግሷል ነገ እዛው እንገናኝ።

ነገ የሚመረቀው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የኦነግ ቢሮ ገና ከዋዜማው በቡዳ መድሀኒቱ ደመቅ ሸብረቅ ብሎ ለአከባቢው ግርማ ሞገስን ለግሷል ነገ እዛው እንገናኝ።

አካና አቦ ኢጆሌ አቃቂ ቃሊቲ
ከን ቃሊን ተኪቲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kan Biyya hoogganuu malu Hooggansa #Bilxiginnaa miti Hooggansaa ABO’n,KFO fi PBO Oromoo qofaadha.

Mooraalii biyya gaggeessuu,dandeetti fi gahumsa biyya gaggeessuu,caasaa hawaasa baldhaa tahe baadhachuu danda’uu qabaachuu,muuxxannoo injifannoo dhugaa galmaa’e harkaa qabaachuu,diina ummataa kan tahe hunda yaadaa fi beekkumsaan amansiisanii moo’achuu walumaagalatti Biyya Hogganuuf kan maluu Hoggansaa #Bilxiginnaa miti;Hoggansaa ABO,KFO fi PBO Oromoo qofadha Kuni jibba ykn oloola ykn fakkeessuu ykn qoosuu ykn siyaasa sobaan nagaduu miti,Haqa Ummannii Baldhaan Beekuu dha.
Horaa Bulaa!!!
Share godhee!


Beeksisa

Baniinsa Waajjira ABO Godina Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa KAARRA QAALLUU (Aqaaqii)

Amajjii 05,2020 Dilbata dhufu ALItti ganama sa’atii 2:30 irraa eegalee Waajjirri ABO Godina Finfinnee Kutaa Bulchiinsa magaalaa KAARRA QAALLUU (Aqaaqii Qaallittii) ifatti banamee eebbisama.

Sirna baniinsa Waajjira ABO kana irratti Hoggontoonni dhaabaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi keessummoonni afeeraman ni argamu.

Wallistootni Oromoo kan akka Falmataa Kabbadaa fi Baandaan Gadaa ni argamu.

Waan ta’eef ilmaan Oromoo naannoo sanii fi kanneen sanaa ala jirtan irraa qooda fudhachuu dandeessan cufti afeeramtanii waan jirtaniif akka irratti argamtan kabajaan isin afeerra.

Koree qindeessituu sagantichaa


FYI~Alert
~
Wallagga Lixaa naannoo hedduurraa mootummaan tajaajila talafoonaa dhaabeera. Loltoonni dhiyoo kana OPDOn eebbiste konkolaataa 70 ol WBO loluuf gowwomfamanii achi seenuu isaanii niyaadanna. Dhukaasni gurguddaan akka ta’aa jiruufi lolli akka malees akka jiru beekameera. Loltoota reef eebbifamanii bu’an kan maqaa ‘Humna Addaa Oromiyaa’ jedhaman sanarras daguuggaa hamaan gaheera. Hojiin #Bilxiginnaakee kana kunoo!Tigrai Media House


Abbootii gadaatiin gowwomfamuun gaafa miseensotni WBO qawwee lafa kaahanii harka kennatan namni Faqqadaa Abdiisaa jedhamu Xollaay leenjiif deemee ture.Leenjii mootummaan kenneefii edda xumuratee booda hojii diiggaarratti ramadamee jira.Akka mootummaa waliin waldhabetti ofdhiyeessuun qawwee qabatee bosona seenee ummata godina Horroo Guduruu Wallaggaa goolaa jira.Faqqadaan mootummaa Abiy irraa dirqama fudhatee hojii hojjechaa jiru keessaa:

-sabbontota Oromoo isa waliin akka bosona galani edda godhee booda duubaan makalaakayaa itti waamee rukuchiisa.Akka kanaan “WBO”n yerootii yerootti rukutamaa yoo deemu ummatni jabina WBO irratti amantaa dhabee WBO gargaaruu ni dhaaba jedhameeti yaadameera.

-Dawud Ibsaatu nabobbaasee jira jedhee sabboontota gowwoomsuun gargaarsa adda addaa edda irraa fudhatee booda maqaa namoota isa gargaaranii tarreessee mootummaatti kennee akka mana hidhaatti guuramani taasisa.

-Sabboontota Oromoo qawwee qabani humnaan hiikkachiisa.Mootummaan sabboontota kanneen irraa kallattiin ofumaa yoo qawwee hiikkachiise ummatni nubalaaleffata ykn nujibba jedhee sodaata.Mootummaan Abiy garee maafiyaa ijaaree,dirqama itti kennee ummata hidhannoosaa hiikkachiisaa “kunoo WBO tu hidhannoo sin saamaa jira” jedhee olola.Akeeknisaas WBO fi ummata walitti buusuu ,fi ummata godina Horroo Guduruu qawwee hiikkachiisuu dha.Akka kanaan Faqqadaan gaafa Amajjii 2 fi 3, 2020 Guduruu keessa naannahee qawwee ummataa saamaa jira.

-Ummata gandoota adda addaa keessatti dirqamaan walitti qabee ” ani General Faqqadaa Abdiisaa ti, otoo ani jiru waraana Marroo hin gargaariina” ergaa jedhu ifatti labsaa jira.

#Dhaamsa:

Ummatni Godina Horroo Guduruu lukkee diinaa kanarraa of eeggachuu qaba.Qeerroon Horroo Guduruu qabsaahaa of fakkeessee olola sobaa Faqqadaan tamsaasaa jiruun otoo hin gowwoomfamiin garee Faqqadaa hadamsitanii tohannoo jala akka oolchitani ykn garee maafiyaa ergama diinaa fudhatee socho’aa jiru kana hordoftanii WBO naannoo sana keessa socho’aa jiruuf odeessa kennuun

Soorettii Caalaa


Waajjira ABO

Godina Shawaa Bahaa Aanaa Booraa magaalaa Boteetti waajjirri ABO bifa ho’aan baname. Sirna baninsa waajjira kanaa irratti Miseensi Gumii Sabaa ABO jaal Kennasaa Ayyaanaa fi qondaalonni dhaabichaa argamaniiru.