በኢትዯዽያ ውስጥ ስልጣኑን በሙሉ ጠቅልሎ መውሰድ የሚፈልግ ኃይል አለ፤ ግን ይህ ኃይል ማን ነዉ??

በኢትዯዽያ ውስጥ ስልጣኑን በሙሉ ጠቅልሎ መውሰድ የሚፈልግ ኃይል አለ፤ ግን ይህ ኃይል ማን ነዉ??

ዜግነት እንጂ ብሄር አይታየንም ብለው የሚምሉት ኢዜማዎች ስልጣኑን በሙሉ ጠቅልሎ መውሰድ የሚፈልግ ሃይል አለ ማለት ጀምረዋል። “ስልጣኑን በሙሉ መጠቅለል የሚፈልግ ሃይል” is a euphemism for “የኦሮሞ ብሄርተኛ”። ጋዜጠኛው ማስረጃ ቢጠይቀው ጥሩ ነበር። አንደኛ ክሱ baseless ነው። ሁለተኛ እውነት እንኳን ቢሆን “ዜግነት እንጂ ብሄር አይታየኝም” ሲል የከረመ ፓርቲ መጠየቅ የነበረበት ስልጣን የያዙት ግለሰቦች ቦታውን የሚመጥን competence አላቸው ወይስ የላቸውም ነው። ኢዜማስ ቢሆን overwhelmingly ያንድ አካባቢ ሰዎች የመሰረቱትና የሚዘውሩት ፓርቲ ሆኖ ስልጣን ጠቅልሎ መላው ኢትዮጵያን የማስተዳደር ambition አይደል እንዴ ያለው?

What exactly is “የዜግነት ፖለቲካ” anyway? Is there any country that allows non-nationals to stand as candidates for political office or seats in the legislature? (With the exception of countries where dual citizenship is permissible under the law). በየትኛውም መልኩ ቢደራጁ ሁሉም ፓርቲዎች የሚያቀርቧቸው ተመራጮች ዞሮ ዞሮ የኢትዮጵያ ዜጎች ናቸው። የፓርቲ ስያሜ ውስጥ “ዜጎች” የሚል ቃል መሰንቀር የተለየ ፓርቲ አያደርግም። ኬንያዊ ጃፓናዊ ቻይናዊና አሜሪካዊ እጩ ሆነው የሚወዳደሩ ይመስል “አይ እኛ የምንፈልገው የዜጎች ፖለቲካ ነው” ሲባል ግራ ያጋባል። በተለይ ዞር ብሎ “ስልጣኑን በሙሉ ኦሮሞ ሊይዘው ነው” የሚል መልእክት ያለው dog-whistle politics የሚጫወት ፓርቲ በዚህ ሰውን ለማሞኘት ሲሞክር ያስቃል። ወዳጄ ይሄ የቄሮ/ቀሬ ትውልድ በዚህ ይሸወዳል ብለህ ካሰብክ የዋህ ነህ። ሰምተሃል ናትናኤል። You’re in for a huge disappointment.

THE FINFINNE INTERCEPT


#Olaantummaa_Habashaa
#Imbaasii_USA_Finfinnee
U.S. Embassy Addis Ababa

Warri keessa beeku maal jedha?
Odeeffannoo taajjabbii haqaa kana hojjetaa waajjira Imbasii Ameriikaal Finfinneetti argamu keessa hojjetutu nuuf qoode. Waajjiricha keessa hojjetootni 1,500 ol jiraachuu eeruudhaan yaadasaa eegala. Akka tilmaama isaatti hojjetoota kana hunda keessaa dhalataan Oromoo namoota 20-25 kan hin caalleedha. Isaanumtuu eessaa hojjetu yoo jettan #waardiyyaa fi #konkolaachiftootaa fi hojii gadi xiqqaa xiqaa akka ta’aan dubbata. Waantin baayyee taajjabee fi komiin yeroo hedduuf irratti ka’aa jiraachuu arge ammoo sababoota adda addaan namoota gara biyya Ameerikaa dhufuuf unka guutan keessaa ilmaan Oromoo warri ta’an 90% ol utuu ulaagaa guutanii sababa hin beekamneef kuffisuusaaniiti jedha obboleessi keenya keenyaa kun.

Itti dabalees ilmaan habashaa dandeettii homaatuu hin qabne carraa hin malleef argatanii ennaa bahan argaa ture ibseera. Kan keenya namoota rakkina siyaasaaf koolugaltummaa gaafatan irraa eegalee, warra dandeettii addaa qabanii dhuunfaan dorgoman dabalatee carraa DV dhaan kennamu odoo hin hafin karaa hundaa dandeettii ciccimaa kan qaban tasuma ni kufu jennee kan hin eegne ari’anii ilmaan doofaa waan tokko hin beekne isaanii dabarsu argina. Walitti fidanii carraa qormaata addaa addaan waliin dorgomsiisuu akka hin kennineef yoo dhageessan ammoo ajab isin jechisiisa.

Fakkeenyaaf, hojjetoota Baankiilee gurguddaa qabeenyummaan isaanii kan Oromoo taa’an keessa hojjetanii visa gaafatan keessaa irra guddaan ni dhorkamu. Hojii daldalaatiif ykn uummata mariisisuuf habashaan akka manaseetti keessa yaati, keenya garuu galagalchoodha. Kana qofa osoo hin taane, habashoonni mana isaaniitti VISAn geeffameefii utuu Embassy hin seenin deemantu jira. Kan waa takka hin beekne, garuu maallaqaaf hidhata qofa qaban.

Waan kana yeroo hedduu namoota hedduu irra deddeebi’ee mariisisaa turuu fi mootummaa naannoo Oromiyaaf illee gabaasaa turullee mootummaan naannoo Oromiyaa shillaa godhanii akka salphaatti lakkaawuudhaan bira darbuusaanii dubbata.

Akka inni jedhutti amma dhimmichi sadarkaa yaaddessaa irra jira jedha. Ilmaan habashaa azmaariin ganda keessaa hundi gaaffiin tokkollee odoo hin dhiyaanneef viisaan hojjetamee manatti ergamaafii ilmaan Oromoo garuu nagaa gaafatanii ari’aa jiraachuu irra akka gaahame taajjabeera jechuun waakkii malee dubbata. Akka odeeffannoosaatti waanti DV jedhan kunillee shira guddoo qabaachuusaas arguu nuuf himee hiriyaan isaa tokko kan yuuniversitiidhaa barsiisu carraan DV isa gaaha, haati manaa isaa nama barnoota kutaa 12 xumurte taatus English hin dandeessu jedhanii maallaqa hin jirre kana kuma hedduu erga ficcisiisanii booda Imbasii seensisanii ari’uusaanii akka taajjabe aariidhaan nuuf ibseera.

Egaa odeeffannoo taajjaba kanarraa argannuun Imbasii Amerikaa Finfinnee jiru keessatti rakkoon carraa hojii dhorkamuu, rakkoon diinagdeen duubatti harkifamuu fi rakkoon beekumsaa fi dandeettii akka hin horanne godhamuu ilmaan Oromoorra gahaa jiru hangas guddaa yoo ta’e yaa jarana, Imbasiiwwan biyyoota Addunyaa Finfinnee keessa jiranii fi waajjiraalee federaalaa fi dhaabbilee idil Addunyaa kanneen akka #AU#UN#UNHCR#WHO fi kanneen biroo magaalaa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti argamtu sana keessatti uumamaa jiru ammoo walitti ida’amee hangam akka ta’u tilmaamuun nama hin rakkisu.

#Embasii_Itoophiyaa ammoo maal fakkaata?

Taajjabbii wal fakkaatuun dheengadda Imbasii Itoophiyaa kan DC jiru keessatti olaantummaa habashaa gama carraa hojii uumuun wal qabatee hojjetaan ilmaan Oromoo 3 yoo ta’u kan habashaa 53 jiraachuu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Qoonsilaan Minnesootaa, magaalaa silaa Oromoon hedduun jiraatuuf Qoonsilaa Oromoon geggeessu keessattillee Habashaa 8 fi Oromoo 4 tu jira.

Odeeffannoowwan dhimma kanaan wal qabatan ammayyuu bakka jirtan irraa nuuf qooduu ittuma fufaa. Warri dhimmi kun isin ilaallatus furmaata itti gochaa adeemuu baannaan booddee kan itti miidhamu jalqaba akka isin ta’e hubachaa adeemuun barbaachisaadha.

Nuti ragaa har’a waan kana dhiyeessinuun bor isin gaafachuuf akka deemnu hubachaa deemaa.

Lalisaa Hiikaa