ረዥም እድሜ ባስቆጠረው የኦሮሞ የትግል ታሪክ ውስጥ ታሪክ የማይዘነጋቸው እልፍ አእላፍ ጀግኖች አልፈዋል።

ረዥም እድሜ ባስቆጠረው የኦሮሞ የትግል ታሪክ ውስጥ ታሪክ የማይዘነጋቸው እልፍ አእላፍ ጀግኖች አልፈዋል።

#ልትክደው የማትችለው እውነታ።

ጃል ዳውድ ኢብሳ: የኦሮሞ ትግል አርማ ነው!!💚

ረዥም እድሜ ባስቆጠረው የኦሮሞ የትግል ታሪክ ውስጥ ታሪክ የማይዘነጋቸው እልፍ አእላፍ ጀግኖች አልፈዋል። እነ ጀነራል ዋቆ ጉቱ፣ እነ ጀነራል ታዴ ብሩ፣ እነ ማሞ መዘምር፣ እነ ኤሌሞ ቂልጡ፣ እነ ሼህ አብዱላሂ ገነሞ፣ እነ ቄስ ጉዲና ቱምሳ፣ እነ ሀይሌ ፊዳ፣ እነ ነdhi ገመዳ፣ እነ ኮረኔል አለማየሁ ቂጤሳ፣ እነ ባሮ ቱምሳ እና ሌሎችም እልፍ አእላፍ ጀግኖች ሰማእታት እድሜ ልካቸውን የኦሮሞን ህዝብ ከባርነት ቀንበር ለማላቀቅ ሌትተቀን ለፍተዋል!!

አሁን በህይወት ካሉት እልፍ ታጋዮቻችን ውስጥ ደሞ #ጃል_ዳውድ_ኢብሳን የሚወዳደረው የለም። ከልጅነቱ ጀምሮ የኖረው ለኦሮሞ ህዝብ ነው ማለት ይቻላል። አሁን ያገኘኸው ነፃነት በነፃ የመጣ አይደለም። አሁን እንደልብህ በየመንገዱ ሳትሸማቀቅ ለምትናገረው ቋንቋህ፤ አሁን በየመንገዱ ሳታፍር ለብሰህ ለምትሄደው ባህልህ፤ አሁን በኩራት ለምትናገረው ማንነትህ #ዳውድ_ኢብሳ መርዝ በልቶበታል። #ዳውድ_ኢብሳ ተገርፎበታል። #ዳውድ_ኢብሳ ተርቦበታል። #ዳውድ_ኢብሳ ተሰቃይቶበታል!!

አዎ #ጃል_ዳውድ_ኢብሳ ከላይ ከጠቀስኳቸው ጀግኖች ታጋዮችና ሰማእታት እኩል ስሙ ለዝንተአለም የሚታወስ ስራው በትውልዶች የሚወደስ ነው። አሁን ያገኘነው ነፃነት በነዚህ ጀግኖችና ቆራጥ ታጋዮች የደም ጭማቂ የመጣ ነው። አሁን ያገኘነው እኩልነት በነዚህ አይበገሬ የአላማ ሰወች የአጥንት ስብርባሪ የመጣ ነው። በህይወት ለሌሉትና ላለፉት ብቻ ሳይሆን አሁን በህይወት ላሉትም ጀግኖች ጭምር ክብር መስጠት ይገባናል!!

#ጃል_ዳውድ_ኢብሳ ሆይ ሁሌም በስራህ እንደተከበርክና እንደተወደድክ በልባችን ትኖራለህ። ለነፃነታችን ለከፈልከው መስዋዕትነት ሁሉ ከጉልበታችን ዝቅ ብለን ከልባችን እናመሰግንሃለን!!

“Golga tokkummaa uffachuun tika mootummaa ABO diiguuf deemu jabeessinee ofirraa tiksina” jedhe Jaal Daawud Ibsaa HD ABO. Torban tokko dura akkana jedhe. Osoo oolee hin bulin iccitiin jaraa gadi baate. Warri ABS basaasa OPDO tahuu hubannee jirra.

Jaal Daawud hoggana ABO qofa osoo hin taane raaga Oromooti.

TOKKUMMAA TOKKUMMAA
YAA ILMAAN OROMOO TOKKUMMAA!

Mee Walii galaa, Waliin Hojjedhaa!
Rabbi Nu Hagargaaru!

Ayyaana fi Bara Nagaa, Tokkummaa, Milkanaa’inaa Nuuf Hagodhu!


Cufaaf banaa balbalaa

Karrumti itti hinseennee
Goota kanaan walbaraa
Warrumti isa hinbeekne!

Engineer Mohinan Kapita ykn maqaa qabsoo #Jaal_Beenol(Beenu-ol) Jedhama. Seenaa Jireenya isaa yeroo biraa bal’inaan isiniif qabadhee dhufa. Ammaaf: Ciminaafi Bilchina, Beekumsaafi dandeettii, Obsaafi gorsa, Gootummaafi Sabboonummaa isaa gabaabsee isiniif qoodee wal isin barsiisa.

1) Namummaafi Eenyummaa isaa:
Engineer Mohinaan Kaappitaa/Jaal Beenol, daa’immummaa isaa irraa eegale nama addaati. Nama: maatii, ollaa, firaafi hiriyyoota isaa keessatti, akkasumas: xiqqaafi guddaa, daa’imaafi maanguddoo, jaarsaafi jaartii biratti hedduu jaallatamu, mararsiifatamuufi ajaa’ibsiifatamudha. Kutaa 1ffaa hanga Kutaa 12ffaa yeroo baratutti barataa cimaa kutaa isaa keessaa sadarkaa 1ffaa ba’aa tureefi Akka mana barumsaa isaatti sadarkaa waliigalaa yeroo hedduuf 1ffaa ba’aa turedha. Bara 2013 Qormaata 12ffaa qabxii olaanaa fiduudhaan ‘Addis Ababa Science and Technology university/ASTU’ seene. Bara 2018 immoo ‘Electrical Engineering’n eebbifame.

Engineer Mohinaan/Jaal Beenol, ilma oromoo Uumamaan sammuun isaa baayyee qaroo ta’edha. Jaal Beenol, ilma oromoo mul’ataa guddaafi kaayyoo dheeraa qabu, kan Namni yeroo muraasaaf isa waliin taa’ee yaada isaa qooddate martuu osoo hinraajamiin hafe hinjiru yoon jedhe dubbii dhugaa qulqulluu irraa gore miti. Jaal Beenol, Mana barnootaa kutaa gadi aanaa yeroo baratu namoonni baayyeen carraa isa waliin ooluu argatan kutaa gadi aanaa barachuu isaa hamma shakkanitti dubbachaa turani.

Engineer Mohinaan/Jaal Beenol, Nama baayyee obsaafi qabbanaa’aadha. Nama Garraamiifi gara-laaffessa ta’edha. nama baayyee haasa’uu caalaa baayyee dhaggeeffachuu jaallatudha. Nama nama hunda namummaa isaan ija tokkoon walqixxeessee ilaaluufi nama rakkoofi hamtuu kamiifillee hedduu hinrifanne, hamtuuf rifaachuu dura nama fageessee yaadee furmaata barbaaduu filatudha.
Walumaagalatti, Jaal Beenol nama: baayyee garii, Jaallatamaa, kabajamaafi abdatamaadha.

2) Oromummaafi Sabboonummaa isaa:
Engineer Mohinaan/Jaal Beenol, Ilma oromoo sabboonaafi qabsaa’aa dhugaati. Jaal Beenol, ijoollummaa isaa irraa kaasee nama kitaabota adda addaa dubbisuufi ofiisaa immoo waa barreessuu jaallatudha. Mana barumsaa keessattiifi Jiloota ykn qophiilee adda addaa irratti Walaloo adda addaa seenaafi eenyummaa oromoo nama barsiisan barreessee dhalootaaf dubbisaa turedha. Akkasumas, Yeroo gannaa barattoota jalaa dhufoo mana barumsaa keessatti galmeessee ji’oota lamaaf yeroosaa aarsaa godhee gosa barnootaa adda addaa tola ooltummaan barsiisuun dhaloota qaroo hedduu oomishaa turedha.

Engineer Mohinaan/Jaal Beenol, Qabsoo bilisummaa oromoo dhaloonni qubee gochaa ture keessatti adda-durummaan qooda fudhachaafi fudhachiisaa nama ture ta’uu dhaloota isa beekantu ragaadha.. Bilchinni siyaasaafi ogummaan gocha isaa kan baayyee nama ajaa’ibuufi ittiin boonamudha. Tooftaan qindeessummaa qabsoo inni ittiin dhaloota akeeku warra muuxannoo qabsoo waggoota dheera qabaniin oli nama jechisiisa.
Engineer Mohinaan/Jaal Beenol, Sirna nama nyaataa EPRDF keessatti yeroo baayyeef mana hidhaafi reebicha garboomfataa dhamdhameera. Mana hidhaa gandaa keessaa hanga Federaalaatti daawwateera. Akkuma ‘Social media’ hedduun VOA dabalatee sagalee ta’aafi turan mana hidhaa: Maa’ikelaawwii, Qiliinxoofi manneen ukkaamsaa EPDRF keessatti oromummaa isaaf qofa dararaafi gidiraa argaa tureera.

Keessumaa waan Jaal Beenol, dalageefi ta’e keessaa kan ani isa ijaa’ibsiifadhuufi dagachuu hindandeenye. Jaal Beenol, Bara 2015 Kora KFOn Finfinnetti waame irratti hirmaatee booda hiriyyoota isaa waliin marii sochii Fincila Diddaa Garbummaa/FDG taasiseen maqaa hiriyyoota isaa waraqaa xiqqoo irratti tarreeffatee galgala keessaa sa’a 2:00tti gara mooraa Yuuniversiitii ASTU gale. Akkuma Mooraa seenee fageenya xiqqoo deemeen humni tikaa OPDO konkolaataa Paatiroolii dhaabbatee ifaa ijasaatti ibsanii meeshaa addasaatti qabanii “Waan baattu lafa kaa’i; meetira lama irraa siiqi!” yeroo jedhan. Jaal Beenolis: Waaletii, Bilbilaafi waan kiisaa qabu lafa kaa’ee irraa siqe. kana booda isa sakkatta’anii isa daddarbachaa paatiroolii irra baasanii booda, waraanni lama gidduu ofii gashatanoi deeman. Erga mooraatii ba’anii fageenya xiqqoo deemanii booda, Jaal Beenol ‘List’ maqaa hiriyyoota isaa kiisa ‘shamizii’ isaa keessa jiraachuu yaadate. Suuta jedhee kiisa keessaa waraqaa sana fudhatee afaan kaawwate. Kana booda afaan isaa qabanii isa tumaa waraqaa hancufaan dhuubamteefi ilkaaniin ciccitte isa keessaa baafatan.

Kana booda waanan afaan Jaal Beenol irraa dhagahe isin dhageessisa. “Ergasii mooraa wayii keessa na galchanii erga na dhidhiitanii booda, harkakoo micciiranii muka poolitti dhaabbiitiin na hidhanii deeman” jedhe. Ittuma fufee, “Egaa torban lamaaf, galgala sa’a 1:00tti dhufanii poolichatti dhaabbiin na hidhu, ganama obboroo sa:a 11:00faatti dhufanii na hiiku” jedhe. Akkamiin dandeesse? yeroon jedhee gaafadhu. “waan qorraa akkuma jirutti ta’ee, isa hirribni mugaatiidhaan mormakoo kutee mataa narraa buuse natti fakkatutu natti cimaa ture” jedhe. Akkamitti waraqaa sana afaan kaawwachuu dandeesse? jennaan. Jaal Beenol, “Galanni kan goota keenya Hajii Adam Saaddoo haa ta’u malee, Akkuman waraqaa sana kiisa keessaa qabaachuu yaadadheen seenaa gootichaatu sammuutti na dhufe” jedhe. Ergasii maaliif waraqaa alanfatte siin hinjennee? jennaan “Yeroo qorannoof na dhiheessan “Ihenew wereketun yebella?” jedhanii reebichaafi qorannoo natti cimsaa turan” jedhe. Hiraaraa guddaa booda, Jaal Beenol turtii ji’oota muraasaa booda Ciminaafi bilchina jabaa qabuun gara barnoota isaatti deebi’e.

Engineer Mohinaan/Jaal Beenol, ergasiis Qabsoo Qeerroo Bilisummaa oromoon taasifamaa ture keessatti kallattii adda addaan qooda hammaan guddaafi ulfaataa adda-durummaan qindeessaafi gaggeessaa ture. Erga bara 2018 barnoota isaa mana barnootaa olaanaa irraa xumuree ba’ees yeroofi hojii isaa hunda qabsoo bilisummaa oromoof gumaachee gama danda’u maraan tattaafachaa ture. Jijjiirama OPDOn ittiin qabsoo oromoo naaffessuuf Saba oromootti lallabaa turteefi itti jirtu kana, Jaal Beenol liqimsuuf eebicha itti ta’e.

Walumaagalatti, Jaal Beenol har’a Dirree qabsoo jira. Jaallii keenya kuni, qabsoo Jaal Marroofi Jaallan qaqqaaliifi mirreen itti jiran keessatti nama qabsoo bilisummaa oromoof abdii guddaa sabboontota oromootti horudha. Jaal Beenoliifi Jaallaan Waraana Bilisummaa Oromoo keessa jiraniin Mirgaan galaatii injifannoo dhugaa nuuf labsaa jechuun fedha. Sabboontoonni oromoo bilisummaa oromoo dhugaa arguu feetanis mirgaan gali yaa WBO nuuf jedhaa!

Karri Qabsoo bilisummaa oromoo
Kaleessa dhiigaan nuuf saaqamte
Barri mirgaafi injifannoo oromoo
Gameessa WBOn nuuf kaawamte